SPK Güveni Kötüye Kullanma ve Sahtecilik Suçu

SPK Güveni Kötüye Kullanma ve Sahtecilik Suçu
Bankacılık ve Finans Hukuku
SPK Güveni Kötüye Kullanma ve Sahtecilik Suçu

Sermaye Piyasası Kanununda Güveni Kötüye Kullanma ve Sahtecilik Suçu Nedir?

Bu yazımız içeriğinde SPK güveni kötüye kullanma ve sahtecilik suçu açısından genel bilgilere yer vereceğiz.

Bilindiği üzere Türk Ceza Kanunu 155. maddesinde güveni kötüye kullanma suçu düzenlenmiştir. Bu düzenleme uyarınca başkasına ait olup, muhafaza edilmesi ya da belirli bir şekilde kullanılması için zilyetliği kendisine devredilmiş mal üzerinde, kendisi veya başkasının yararına olacak şekilde, zilyetliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunan ya da bu devir olgusunu inkar eden kişi, şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır. Düzenlemenin ikinci fıkrasında ise suçun;

  • Meslek ve sanat,
  • Ticaret veya hizmet ilişkisinin,
  • Veya hangi nedenden doğmuş olursa olsun, başkasının mallarını idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi,

durumunda, kişi hakkında bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasına hükmolunacağı açıklanmıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu açısından güveni kötüye kullanma ve sahtecilik suçu, kanunun 110. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; aşağıda açıklayacağımız fiiller, güveni kötüye kullanma suçunun nitelikli halini oluşturur. Ancak bu durumda yukarıda açıklamış olduğumuz 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 155. maddesi ikinci fıkrasına göre hükmolunacak ceza üç yıldan az olamayacaktır.

Bu fiiller;

a) Yatırım kuruluşuna, SPK 58. maddesi kapsamındaki fon kuruluna ve 59. madde kapsamındaki teminat sorumlularına; sermaye piyasası faaliyetleri sebebi ile veya emanetçi sıfatıyla ya da idare etmek için veya teminat olarak veya her ne nam altında olursa olsun, kayden veya fiziken tevdi veya teslim edilen sermaye piyasası araçları, nakit ve diğer her türlü kıymeti kendisi veya başkasının menfaatine satma, kullanma, rehnetme, gizleme veya inkar etme,

b) Yönetim, denetim ya da sermaye açısından dolaylı ya da dolaysız olarak ilişkili bulunduğu diğer bir teşebbüs veya şahısla emsallerine oranla bariz şekilde farklı fiyat, ücret ve bedel uygulama örtülü işlemlerde bulunarak halka açık ortaklıkların kâr veya malvarlığını azaltma,

c) Halka açık ortaklıklar ve kolektif yatırım kuruluşları ile bunların iştirak ve bağlı ortaklıklarının, yönetim, denetim veya sermaye bakımından doğrudan ya da dolaylı şekilde ilişkide bulundukları gerçek veya tüzel kişiler ile emsallerine uygunluk, piyasa teamülleri, ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı olarak farklı fiyat, ücret, bedel, şartlar içeren anlaşmalar veya ticari uygulamalar yapma veya işlem hacmi üretmek gibi işlemlerde bulunarak kâr veya malvarlıklarını azaltmak veya kârlarının veya malvarlıklarının artmasını engellemek,

şeklindedir.

Kayıtları bozma, yok etme, değiştirme veya erişilmez kılma

Yatırım kuruluşu, SPK 58. maddesi kapsamındaki fon kurulu ve 59. maddesi kapsamındaki teminat sorumluları bünyesinde tutulan kayıtları;

  • Bozan,
  • Yok eden,
  • Değiştiren,
  • Erişilmez kılan,

kişiler, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Bununla birlikte 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümlerinden mahkumiyete bağlanan kanuni sonuçlar, bu suçtan mahkum olanlar hakkında da uygulanır.

SPK Güveni kötüye kullanma ve sahtecilik suçu etkin pişmanlık

Yukarıda açıklamış olduğumuz Sermaye Piyasası Kanunu 110. maddesi birinci fıkrası (b) ve (c) bentleri kapsamındaki güveni kötüye kullanma suçunu işleyen kişinin, etkin pişmanlık göstererek SPK 21. maddesi dördüncü fıkrasında yer alan ödemenin yanı sıra bunun iki katı tutarındaki parayı Hazineye;

a) Henüz soruşturma başlamadan önce ödemesi halinde, kişi hakkında cezaya hükmolunmaz,

b) Soruşturma evresinde ödemesi durumunda, verilecek ceza yarısı oranında indirilir,

c) Kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar ödemesi halinde, verilecek ceza, üçte biri oranında indirilir.

SPK Güveni kötüye kullanma ve sahtecilik suçu hakkında nasıl hukuki destek alabilirim?

SPK güveni kötüye kullanma ve sahtecilik suçu avukat istanbul, hukuki destek ve danışmanlık talepleriniz için Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi 08504201155 numaralı iletişim hattımızdan hukuk ofisimize ulaşabilir, taleplerinizi iletebilirsiniz.

Önceki
Sonraki