Hobi Bahçesi Bahçeleri Kanunu Yasası Teklifi Tasarısı Hakkında

Hobi Bahçesi Bahçeleri Kanunu Yasası Teklifi Tasarısı Hakkında
Gayrimenkul Hukuku
Hobi Bahçesi Bahçeleri Kanunu Yasası Teklifi Tasarısı Hakkında

Hobi bahçesi bahçeleri kanunu değişikliği nedir?

Yazımızla ilgili anahtar kelimelerimiz hobi bahçesi bahçeleri kanunu yasası teklifi tasarısı değişikliği iptali şeklinde. Bilindiği üzere hobi bahçesi/bahçeleri ile ilgili yasal bir düzenleme yapılacağına ilişkin haberler geçtiğimiz günlerde basında da yer aldı. Buna göre yapılan düzenleme ile, hobi bahçesi/bahçeleri için tarım alanları açısından değişiklikler getirildi.

Gıda, Tarım Ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun yakın zamanda yürürlüğe girdi. Düzenleme neticesinde 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda değişiklikler yapıldı.

Yasanın 20. maddesi, “Tarımsal amaçlı arazi kullanım plan ve projelerine aykırılık durumunda uygulanacak cezalar ve yükümlülükler” şeklindeki başlığı ile birlikte değiştirildi. Buna göre yapılan değişiklikle yasa maddesinin son hali aşağıdaki şekilde düzenlendi.

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu 20. Maddesi

Tarımsal amaçlı arazi kullanımlarında, tarımsal amaçlı arazi kullanım plan ve projelerine uyulması zorunludur.

Bu plan veya projelere aykırı hareket edilmesi halinde valilikçe resen tespit yaptırılarak sorumlulara;

  • 1.000 Türk Lirasından az olmamak kaydıyla,
  • Bozulan arazinin her metrekaresi için 10 Türk Lirası

idari para cezası uygulanarak projeye uygunluk sağlanması için azami iki ay süre verilir.

Büyük ova koruma alanlarındaki bu cezalar iki katı olarak uygulanır. Bu sürenin sonunda aykırı kullanımların devam etmesi durumunda; valilikçe faaliyet durdurulur ve birinci cümlede belirtilen idari para cezası üç katı olarak uygulanır.

İzinsiz bütün yapılar, masrafları Bakanlıkça karşılanmak kaydıyla, bir ay içinde belediyeler veya il özel idarelerince yıkılır ve taşınmazlar tarımsal üretime uygun hale getirilir. Arazinin tarımsal üretime uygun hale getirilmesi için yıkım ve temizleme masrafları sorumlulardan Bakanlıkça genel hükümlere göre tahsil edilir.

Hobi bahçesi bahçeleri yıkım kararı alınmasına rağmen yıkılmayan yapıların durumu

Hakkında yıkım kararı alınmış olmasına rağmen bir ay içinde belediye veya il özel idarelerince yıkılmayan yapılar, yıkım masrafları Bakanlıkça karşılanmak üzere Bakanlıkça yıkılabilir veya yıktırılabilir. Yıkım masrafları %100 fazlası ile ilgili belediye veya il özel idaresinden tahsil edilir.

Bu şekilde tahsil edilememesi halinde ilgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı veya İller Bankası Anonim Şirketi tarafından belediye veya il özel idaresinin 02/07/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun gereğince aktarılan paylarından kesilerek, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere takip eden ayın sonuna kadar Bakanlık merkez muhasebe birimi hesabına aktarılır.

Verilen iki aylık süre sonunda valiliğin yaptıracağı tespitlerle plan veya projelere uyulduğu ve arazi tahribatının durduğu ve tarımsal üretime uygun hale getirildiği belirlenirse sınırlama ve hak mahrumiyetleri ortadan kalkar.

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu 21. Maddesi

Torba yasa ile değişiklik yapılan bir başka madde 5403 sayılı yasanın 21. maddesi oldu. Buna göre yapılan değişiklikle maddenin son hali aşağıdaki şekilde düzenlendi;

Tarım arazilerinin amacı dışında kullanılmasına ve toprak koruma projelerine uyulmamasına ilişkin cezalar ve yükümlülükler

Madde-21 Tarımsal amaçlı yapılarda ve tarım dışı arazi kullanımlarında izin alınması ve toprak koruma projelerine uyulması zorunludur.

Tarımsal amaçlı yapılara ve tarım dışı arazi kullanımına izinsiz başlanılması, alınan izne uygun kullanılmaması veya hazırlanan toprak koruma projelerine uyulmaması halinde, aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir ve yaptırımlar uygulanır:

Arazi kullanımı için izinsiz işe başlanılması ya da alınan izne uygun kullanılmaması

a) Arazi kullanımı için izinsiz işe başlanılması ya da alınan izne uygun kullanılmaması halinde;

  • Valilik işi tamamen durdurur,
  • Yapılan iş tamamlanmış ise kullanımına izin verilmez.

Arazi sahibine veya araziyi bozana;

  • 1.000 Türk Lirasından az olmamak kaydıyla,
  • Kullanılan veya zarar verilen alanın her metrekaresi için 10 Türk Lirası

idari para cezası verilir.

Büyük ova koruma alanlarında bu ceza iki katı olarak uygulanır. İdari para cezasının tebliğinden itibaren bir ay içinde başvurularak 13. veya 14. maddelerdeki izinlerin alınması şartıyla işin tamamlanmasına, bitmiş ise kullanımına izin verilebilir.

Başvuru yapmayanlara veya izin talepleri uygun görülmeyenlere, izinsiz bütün yapılarını yıkması ve araziyi tarımsal üretime uygun hale getirmesi için iki ay süre verilir. Verilen süre içinde izinsiz yapıların yıkılmadığı ve arazinin tarımsal üretime uygun hale getirilmediğinin Bakanlık birimlerince tespit edilmesi durumunda; valilikçe faaliyet durdurulur ve bu bendin ikinci cümlesinde belirtilen idari para cezası üç katı olarak uygulanır.

İzinsiz bütün yapılar, masrafları Bakanlıkça karşılanmak kaydıyla, bir ay içinde belediyeler veya il özel idarelerince yıkılır ve taşınmazlar tarımsal üretime uygun hale getirilir. Arazinin tarımsal üretime uygun hale getirilmesi için yıkım ve temizleme masrafları sorumlulardan Bakanlıkça genel hükümlere göre tahsil edilir.

Toprak koruma projelerine aykırı hareket edilmesi

b) Toprak koruma projelerine aykırı hareket edilmesi halinde valilik tarafından 1000 Türk Lirasından az olmamak kaydıyla, bozulan arazinin her metrekaresi için 10 Türk Lirası idari para cezası uygulanır ve projeye uygunluk sağlanması için azami iki ay süre verilir.

Büyük ova koruma alanlarında bu ceza iki katı olarak uygulanır. Bu sürenin sonunda aykırı kullanımların devam etmesi durumunda; valilikçe faaliyet durdurulur, verilen kullanım izni iptal edilir ve bu bendin birinci cümlesinde belirtilen idari para cezası üç katı olarak uygulanır.

İzinsiz bütün yapılar, masrafları Bakanlıkça karşılanmak kaydıyla, bir ay içinde belediyeler veya il özel idarelerince yıkılır ve taşınmazlar tarımsal üretime uygun hale getirilir. Arazinin tarımsal üretime uygun hale getirilmesi için yıkım ve temizleme masrafları sorumlulardan Bakanlıkça genel hükümlere göre tahsil edilir.

İkinci fıkranın (a) ve (b) bentleri uyarınca hakkında yıkım kararı alınmış olmasına rağmen bir ay içinde belediye veya il özel idarelerince yıkılmayan yapılar, yıkım masrafları Bakanlıkça karşılanmak üzere Bakanlıkça yıkılabilir veya yıktırılabilir. Yıkım masrafları %100 fazlası ile ilgili belediye veya il özel idaresinden tahsil edilir.

Bu şekilde tahsil edilememesi halinde ilgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı veya İller Bankası Anonim Şirketi tarafından belediye veya il özel idaresinin 5779 sayılı Kanun gereğince aktarılan paylarından kesilerek, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere takip eden ayın sonuna kadar Bakanlık merkez muhasebe birimi hesabına aktarılır.

Toprak koruma projelerinin hazırlatılmaması, yetersizliği veya zamanında gerekli tadilatların yapılmaması

Toprak koruma projelerinin;

  • Hazırlatılmaması,
  • Yetersizliği,
  • Veya zamanında gerekli tadilatların yapılmaması

sonucu arazi tahribi veya toprak kayıpları olması halinde meydana gelecek zararlardan; proje hazırlanmasına gerek olmadığına karar verenler, proje hazırlanmış ise projeyi hazırlayan ve onaylayanlar sorumludur.

Tarım arazilerini, tescili mümkün olmayan fiili hisseler oluşturarak arazinin hisselere tekabül ettiği kabul edilen kısımlarının zilyetliğini, bir özel hukuk tüzel kişisinin faaliyeti kapsamında bu tüzel kişiyle üyelik veya ortaklık ilişkisi kurarak devretmek veya bu işlere aracılık etmek suretiyle arazinin bütünlüğünün bozulmasına ve amacı dışında kullanılmasına sebebiyet verenlere bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yüz günden bin güne kadar adli para cezası verilir.

Ayrıca bu tüzel kişi hakkında elli bin Türk Lirasından 250.000 Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Tarım arazisinin bütünlüğünün sağlanması ve tarımsal üretime uygun duruma getirilmesi halinde, bu fıkra uyarınca kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davası düşer, mahkum olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar.

19. ve 20. maddeler ile bu maddenin uygulanmasında kusurlu bulunan sorumlular, fiillerinin niteliğine göre 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kamu görevlilerine ait hükümleri uyarınca cezalandırılırlar.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelik ile belirlenir.

Hobi bahçesi bahçeleri para cezası itiraz iptal kaldırma avukat istanbul

Hobi bahçesi bahçeleri para cezası itiraz iptal kaldırma avukat istanbul ve tüm hukuki danışmanlık hizmetlerimiz için 08504201155 iletişim hattımızdan hukuk ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

Önceki
Sonraki