Devre Tatil Ve Uzun Süreli Tatil Sözleşmeleri Hakkında Genel Bilgiler

Devre Tatil Ve Uzun Süreli Tatil Sözleşmeleri Hakkında Genel Bilgiler
Tüketici Hukuku
Devre Tatil Ve Uzun Süreli Tatil Sözleşmeleri Hakkında Genel Bilgiler

Devre tatil ve uzun süreli tatil sözleşmeleri nedir?

Yazımız içeriğinde devre tatil ve uzun süreli tatil sözleşmeleri hakkında bilgilere yer vereceğiz. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca devre tatil sözleşmesi, bir yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye bu süre zarfında birden fazla dönem için bir ya da daha fazla sayıda gecelik konaklama imkanı veren sözleşmelerdir.

Devre tatil sözleşmeleri ile sağlanan hakkın şahsi ya da ayni bir hak olması yasadaki düzenleme açısından fark yaratmamaktadır. Devre tatile konu taşınmazın inşa edileceği arsa için yapı ruhsatı alınmaksızın tüketicilerle ön ödemeli şekilde bu tip sözleşmelerin yapılması mümkün değildir.

Yasada bu tür sözleşmelere ilişkin tanımın geniş tutulmasının nedeni, bütün olası halleri düşünerek tüketicilerin korunmasıdır. Yasa gerekçesinde devre mülkler, yat ve gemiler gibi gecelik konaklama olanağı sunan her türlü ürünün bu kapsamda değerlendirileceği açıklanmıştır.

Devre tatil sözleşmelerinde tüketicilerin zaman zaman problemler yaşaması oldukça fazla rastlanan bir durumdur. Ön ödemeli konut satışı sözleşmelerine benzer şekilde devre tatillerin de maket üzerinden satışının yapıldığı bilinmektedir. Bu nedenle tüketicilere bir güvence olması açısından yapı (inşaat) ruhsatı alınmaksızın tüketicilerle ön ödemeli olarak bu tip sözleşmelerin imzalanmasının önüne geçilmiştir. Nitekim bu tür sözleşmelerin bir takım dolandırıcılık eylemlerine konu edildiği durumlarla da sıkça karşılaşılmaktadır.

Uzun süreli tatil sözleşmesi ise;

 • Bir yıldan daha uzun süre için kurulan,
 • Tüketiciye, belirlenen süre zarfında konaklama ya da konaklama ile birlikte seyahat veya diğer hizmetlerin beraber sunulduğu durumlara ilişkin indirim veya diğer menfaatlerden faydalanma hakkı,

verilen sözleşmelerdir.

Ön bilgilendirme

 • Devre tatil sözleşmeleri,
 • Uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri,
 • Değişim sözleşmeleri,
 • Satıcı ya da sağlayıcının, devre tatil veya uzun süreli tatil hizmetinin alınıp satılması konusunda tüketiciye yardımcı olduğu yeniden satış sözleşmeleri,

şeklinde yapılan sözleşmelerde tüketicilere, sözleşmenin kurulmasından en az bir gün önce, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen hususları içerir ön bilgilendirme formu verilmesi zorunludur.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca mesafeli satış yöntemi ile kurulan sözleşmeler haricinde satıcı ya da sağlayıcının, tüketicinin kendi el yazısı ile sözleşme tarihini yazması ve sözleşmeyi imzalamasını sağlamakla yükümlü olduğunu düzenlemiştir. Ayrıca yazılı ya da mesafeli olarak kurulan bu sözleşmelerin bir nüshası, kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunlu kılınmıştır.

Devre tatil ve uzun süreli tatil sözleşmeleri cayma hakkı

Bu tip sözleşmeler açısından tüketiciler;

 • Herhangi bir gerekçe göstermeksizin,
 • Cezai şart ödemeksizin,

14 gün içerisinde sözleşmeden cayma hakkını kullanabilirler. Yasa, devre mülk hakkı veren sözleşmeler hariç olmak üzere, cayma süresi dolmadan satıcı ya da sağlayıcının, tüketiciden herhangi bir ad altında ödeme yapma veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini istemesini engellemiş, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 50/6 maddesinde bu durum açıkça düzenlenmiştir.

 • Devre tatil,
 • Uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri ve bu sözleşmeler ile birlikte düzenlenmiş olan yeniden satım, değişim ve ilgili diğer tüm sözleşmeler,

cayma hakkının kullanılması ile birlikte kendiliğinden sona erecektir.

Devre tatil ve uzun süreli tatil sözleşmelerinin kredi ile satın alınmış olması

Devre tatil ve uzun süreli tatil sözleşmeleri ile ilgili hükümler arasında bu hususa da açıklık getirilmiştir. Nitekim bu tip sözleşmelere ait bedellerin zaman zaman kredi ile satın alındığı ve ödendiği bilinmektedir. Tüketicinin ödeyeceği bedelin, kısmen ya da tamamen satıcı veya sağlayıcı ile kredi veren arasındaki anlaşmaya dayanarak bir kredi veren tarafından karşılanmış olması durumunda;

 • Tüketicinin sözleşmeden cayması,
 • Cayma bildirimin cayma süresi içinde ayrıca kredi verene de yöneltilmiş olması,

durumunda, buna bağlı kredi sözleşmesi de herhangi bir tazminat ya da cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erecektir.

Tüketicinin sözleşmeden dönme hakkı

Devre tatile konu taşınmazın ön ödemeli şekilde satılması halinde, taşınmazın devir ya da tesliminin yapılacağı tarihe kadar, tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden dönme hakkı bulunmaktadır.

Tüketicinin sözleşmeden dönme hakkını kullanması halinde satıcı, tüketiciden, taraflar arasında imzalanan sözleşme bedelinin yüzde ikisine kadar tazminatın kendisine ödenmesi talebinde bulunabilir. Satıcının, yükümlülüklerini hiç veya gereği gibi yerine getirmemesi halinde tüketiciden herhangi bir bedel talep etme hakkı yoktur.

Sözleşmeden dönülmesi halinde;

 • Satıcı tarafından tüketiciye iade edilmesi gereken tutar,
 • Ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge,

dönme bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten başlayarak en geç 90 gün içerisinde tüketiciye iade edilir. Satıcının aldığı bedel ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade ettiği tarihten itibaren, tüketici de on gün içerisinde edinimlerini satıcıya iade eder.

Devre tatil sözleşmelerinde devir ve teslim

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca, devre tatile ilişkin taşınmazın ön ödemeli satışında devir ve teslim süresi sınırlandırılmıştır. Buna göre, devre tatil amaçlı taşınmazın ön ödemeli satışında devir ve teslim süresi, sözleşme tarihinden itibaren 36 ayı geçemeyecektir.

Devre tatil dolandırıcılığı avukatı istanbul

Hukuk ofisimiz, devre tatil dolandırıcılığı avukatı istanbul ve devre tatil sözleşmelerindeki her türlü uyuşmazlıklar konusunda hizmetler sunmakta olup bu konudaki hukuki destek talepleriniz için Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ait 08504201155 numaralı hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Önceki
Sonraki