Paket Tur Sözleşmesi Hakkında Genel Bilgiler

Paket Tur Sözleşmesi Hakkında Genel Bilgiler
Tüketici Hukuku
Paket Tur Sözleşmesi Hakkında Genel Bilgiler

Paket tur sözleşmesi nedir?

Yazımız içeriğinde paket tur sözleşmesi hakkında genel bilgilere yer vereceğiz. Paket tur sözleşmesi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda tanımlanmış olup bu sözleşmeler,

 • Paket tur düzenleyicileri ya da aracıları tarafından,
 • Aşağıda açıklamış olduğumuz hizmetlerden en az ikisinin birlikte, her şeyin dahil olduğu fiyatla satıldığı veya satımının vaat edildiği,
 • Hizmetin yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsadığı ya da gecelik konaklamayı içerdiği,

sözleşmelerdir. Paket tur içeriğinde bulunan hizmetler,

 • Ulaştırma,
 • Konaklama,
 • Ulaştırma ve konaklama hizmetlerine bağlı olmayan başka turizm hizmetleri,

şeklindedir. Ticari ya da mesleki faaliyetleri çerçevesinde paket tur hizmetinden yararlanan kişiler de tüketici olarak kabul edilir.

Paket tur düzenleyicisinin Türkiye’de temsilcisinin bulunmaması

Zaman zaman paket turu düzenleyen tarafın Türkiye’de temsilcisinin bulunmaması durumu söz konusu olabilmektedir. Bu halde yasa uyarınca paket tur aracısı, paket tur düzenleyicisi gibi sorumlu olacaktır.

Paket tur sözleşmesi broşür verilmesi zorunluluğu

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 51. maddesi uyarınca paket tur sözleşmesinin kurulmasından evvel, tüketicinin ön bilgilendirilmesi amaçlı olarak broşür verilmesi zorunludur.

Paket turu düzenleyen ya da aracılılık eden taraf, yazılı veya mesafeli şekilde kurulan paket tur sözleşmelerinin bir nüshasını kağıt üzerinde ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile tüketiciye vermek zorundadır.

Kalıcı veri saklayıcısı ile kastedilen, tüketicinin gönderdiği ya da kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesi ve değiştirilmeksizin kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkan veren;

 • Kısa mesaj,
 • Elektronik posta,
 • İnternet,
 • Disk,
 • CD,
 • DVD,
 • Hafıza kartı,
 • Ve benzeri her türlü araç veya ortamı,

ifade etmektedir.

Paket tur sözleşmelerinde tüketicinin hakları nelerdir?

Yukarıda yapmış olduğumuz açıklamalardan sonra, paket tur sözleşmelerinde tüketicinin hakları konusuna da değinmek gerekmektedir.

Tüketiciler, kendilerinden kaynaklanmayan nedenlere istinaden, paket tur sözleşmesinin esaslı unsurlarından birinin değişmesi ya da tur başlamadan önce iptal edilmesi durumlarında;

yapılan bu değişikliği veya paket turu düzenleyen tarafça kendilerine sunulan alternatif bir turu kabul edebileceği gibi, sözleşmeden dönme hakkına da sahip bulunmaktadır.

Tüketicinin sözleşmeden dönme hakkını kullanmayı tercih etmesi durumunda;

 • Paket turu düzenleyen ya da aracı taraf,
 • Dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren tüketicinin paket tur ile ilgili ödemiş ödemiş olduğu tüm bedelin,
 • Herhangi bir kesinti yapmaksızın,
 • Derhal,

tüketiciye iadesini gerçekleştirmekle yükümlüdür.

Tüketici, sözleşmenin ifası sürecinin devamında ortaya çıkabilecek her türlü eksiklikler nedeni ile ödemiş olduğu bedelin indirilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır. Yasa uyarınca paket tur düzenleyicisi tarafından, turun başlamasından sonra önemli bir yükümlülüğünü yerine getirmemesi ya da getiremeyeceği hususunun tespiti halinde tüketiciler sözleşmeden dönebilecektir.

Açıklanan durumlarda, paket tur düzenleyicisinin ya da buna aracı olan tarafın ücret talep etme hakkı sona erer. Tüketici tarafından yapılmış bulunan ödemelerin sözleşmeden dönüldüğü tarihten itibaren tüketiciye derhal iadesi zorunludur. Bununla birlikte, paket tur düzenleyicisinin sözleşmeden dönme anına gelinceye kadar ifa etmiş olduğu edimler açısından tüketicinin bu hizmetlerden faydalandığı oranda uygun bir karşılık talep etme hakkı bulunmaktadır.

Sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi nedeni ile ortaya çıkan zarardan sorumluluk

14/09/1972 tarih ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun zorunlu sigorta ile ilgili hükümleri saklı olmak üzere;

Paket tur düzenleyicisi sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi durumunda, tüketicinin uğradığı her türlü zararlardan sorumludur. Bununla birlikte tüketiciler, boşa harcanan tatil zamanı için de uygun bir tazminat talebinde bulunabilecektir.

Yönetmelikle belirlenecek hususlar

 • Ön bilgilendirme,
 • Sözleşmenin içeriği,
 • Paket turun devri,
 • Sözleşmede değişiklik yapılmasının koşulları ve bu durumlarda tüketicinin hakları,
 • Paket turun iptal edilmesinin sonuçları,
 • Paket tur düzenleyicisinin ve aracısının sorumlulukları,
 • Tüketicinin hangi durumlarda tazminat talebinde bulunabileceği,
 • Sözleşmeden dönme ve sonuçları,
 • Diğer uygulama usul ve esasları,

yönetmelikle belirlenir.

Paket tur sözleşmeleri Covid-19 iade

Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği uyarınca, yönetmeliğin 16. maddesi kapsamında tüketicilere yapılan bedel iadelerinin, fesih bildiriminin paket tur düzenleyicisi ya da aracısına ulaşmasından itibaren 14 gün içerisinde yapılması esastır.

Bununla birlikte, Covid-19 salgını nedeni ile, 05/02/2020 tarihinden itibaren ifası öngörülen ve havayolu ile ulaştırma içeren paket tur sözleşmelerine ilişkin bedel iadelerinde, paket turu düzenleyen ya da aracı tarafça havayolu şirketlerine ödenip belgelendirilen uçuş bedeli, uçuş yasağının kaldırılmasından sonraki altmışıncı günü izleyen on dört gün içinde katılımcıya iade edilir.

Katılımcının bilgilendirilmesi ve açık onayının alınması şartı ile, ödenmesi zorunlu;

 • Vergi,
 • Harç,
 • Ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere,

katılımcının ödemiş olduğu bedel, uçuş yasağının kalkmasından sonraki altmışıncı günü izleyen on dört gün içinde iade edilir.

Paket tur sözleşmesi avukat istanbul

Paket tur sözleşmesi avukat istanbul, tüketici hukuku ve diğer hukuki sorunlarınızla ilgili destek talebinde bulunmak için Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi 08504201155 numaralı iletişim hattımızdan hukuk ofisimizle iletişim kurabilirsiniz.

Önceki
Sonraki