Ayıplı Hizmet Hakkında Genel Bilgiler

Ayıplı Hizmet Hakkında Genel Bilgiler
Tüketici Hukuku
Ayıplı Hizmet Hakkında Genel Bilgiler

Ayıplı hizmet nedir?

Yazımız içeriğinde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında ayıplı hizmet ile ilgili bilgilere yer vereceğiz. Yasanın 13. maddesi ayıplı hizmetin tanımını açık bir şekilde yapmıştır. Buna göre tüketici yasası uyarınca ayıplı hizmet, sözleşmede belirlenen süre içerisinde başlamaması ya da taraflarca kararlaştırılmış olan ve objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeni ile sözleşmeye aykırı olan hizmettir.

Düzenleme içeriğinde ayıplı hizmetin genel özellikleri belirlenmiş; Hizmet sağlayıcısı tarafından bildirilen,

 • İnternet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özellikleri taşımayan,
 • Veya yararlanma amacı bakımından değerini ya da tüketicinin ondan makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren,

hizmetler ayıplıdır.

Ayıplı hizmet nedeni ile sorumluluk

Hizmeti sağlayan taraf, hizmeti sözleşmeye uygun şekilde ifa etmekle yükümlüdür.

Bununla birlikte hizmeti sağlayan taraf;

 • Kendisinden kaynaklanmayan reklam yolu ile yapılan açıklamalardan haberdar olmadığını ve haberdar olmasının da kendisinden beklenemeyeceğini,
 • Yapılan açıklamanın içeriğinin hizmet sözleşmesinin kurulduğu tarihte düzeltilmiş olduğunu,
 • Hizmet sözleşmesinin kurulması kararının bu açıklama ile nedensellik bağı içermediğini,

ispatlaması durumunda, açıklamanın içeriği ile bağlı olmaz.

Ayıplı hizmetin varlığı halinde tüketicinin hakları nelerdir?

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun on beşinci maddesi bu soruyu cevaplandırmaktadır. Buna göre hizmetin ayıplı ifa edildiği hallerde tüketici,

 • Hizmetin yeniden görülmesini,
 • Hizmet sonucu ortaya çıkan eserin ücretsiz onarımını,
 • Ayıp oranında hizmet bedelinden indirim,
 • Sözleşmeden dönmeyi,

talep haklarından birini hizmeti sağlayan tarafa karşı kullanmakta serbesttir. Hizmeti sağlayan taraf, tüketici tarafından tercih edilecek talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Tüketicinin seçimlik haklarını kullanılması nedeni ile ortaya çıkan tüm masraflar yasa uyarınca hizmeti sağlayan tarafça karşılanır. Bunun yanında tüketici, yukarıda açıklamış olduğumuz seçimlik haklarından biri ile birlikte 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat talebinde de bulunabilecektir.

Yasa, ücretsiz onarım ya da hizmetin yeniden görülmesinin hizmeti sağlayan açısından orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması durumunda tüketicinin bu hakları kullanamayacağını açıklamıştır. Orantısızlığın bulunup bulunmadığı hesap edilirken;

 • Hizmetin ayıpsız değeri,
 • Ayıbın önemi,
 • Diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği,

gibi hususlar dikkate alınacaktır.

Yukarıda yapmış olduğumuz açıklamalar çerçevesinde tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, tüketici tarafından ayıplı hizmet ile ilgili ödenmiş bulunan bedelin tümü yahut bedelden indirim yapılan tutar, derhal tüketiciye iade edilecektir.

Tüketici tarafından ayıplı hizmetin varlığı durumunda ücretsiz onarım ya da hizmetin yeniden görülmesinin seçildiği hallerde, hizmetin niteliği ve tüketicinin bu hizmetten faydalanma amacı dikkate alındığında;

Makul sayılabilecek bir süre zarfında,

Tüketici için ciddi sorunlar doğurmayacak şekilde,

bu talep hizmeti sağlayan tarafça yerine getirilecektir. Her durumda makul süreden kastedilen en çok otuz iş günü olup bu süre, talebin hizmeti sağlayan tarafa yöneltilmesinden itibaren otuz iş gününü geçemeyecektir. Aksi halde tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 15. maddesi uyarınca diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbest olacaktır.

Zamanaşımı nedir, ne zaman başlar, ne kadardır?

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca kanunlarda ya da taraflar arasındaki sözleşmede daha uzun bir süre belirlenmediği takdirde, ayıplı hizmetten sorumluluk, ayıbın daha sonra ortaya çıkmış olması halinde dahi, hizmetin ifası tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir.

Ayıbın, ağır kusur veya hile ile gizlenmiş olması halinde ise zamanaşımı hükümleri uygulanmayacaktır.

Ayıplı hizmet avukatı istanbul

Ayıplı hizmet avukatı istanbul ve tüketici kanunundan kaynaklanan tüm uyuşmazlıklarınızla ilgili olarak Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi 08504201155 numaralı iletişim hattımızdan hukuk ofisimize ulaşabilirsiniz.

Önceki
Sonraki