Abonelik Sözleşmesi Hakkında Genel Bilgiler

Abonelik Sözleşmesi Hakkında Genel Bilgiler
Tüketici Hukuku
Abonelik Sözleşmesi Hakkında Genel Bilgiler

Abonelik sözleşmesi nedir?

Abonelik sözleşmesi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda tanımlanmıştır. Buna göre bu sözleşmeler, belirli bir mal ya da hizmetin tüketici tarafından sürekli veya düzenli aralıklarla edinilmesini sağlayan sözleşmelerdir.

Yazılı ya da mesafeli şekilde kurulan bu sözleşmelerin bir nüshasının, fiziki olarak kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi, tüketici yasası uyarınca zorunlu kılınmıştır.

Düzenleme içeriğindeki kalıcı veri saklayıcısı ifadesinden anlaşılması gereken, tüketicinin gönderdiği ya da kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun şekilde makul bir süre zarfında incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesi ve değiştirilmeksizin kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkan sağlayan;

 • Kısa mesaj,
 • E-mail,
 • İnternet,
 • Disk,
 • CD,
 • DVD,
 • Hafıza kartı,
 • Ve benzeri her türlü araç ya da ortamı,

ifade etmektedir.

Belirli süreli abonelik sözleşmeleri

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 52. maddesi ile, belirli süreli abonelik sözleşmeleri içeriğine, sözleşmenin belirlenen süre kadar uzayacağına ilişkin hükümler konulmasının önüne geçilmiştir. Bununla birlikte; sözleşmenin başlangıç tarihinden itibaren sona ereceği tarihe kadar tüketici tarafından talepte bulunularak buna ilişkin onayının bulunması durumunda abonelik sözleşmesinin uzatılmasına karar verilebilecektir.

Abonelik sözleşmesinin feshi, abonelik sözleşmesi nasıl feshedilir?

Yasa uyarınca abonelik sözleşmeleri açısından tüketicilere sözleşmeyi dilediği zaman feshetme hakkı verilmiştir. Buna göre, belirsiz süreli olan ya da süresi bir yıldan daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesi tüketiciler tarafından herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin dilediği zaman feshedilebilecektir.

Sözleşme süresinin bir yıldan az olduğu durumlar açısından belirli süreli abonelik sözleşmelerinde satıcı ya da sağlayıcı tarafından sözleşmenin şartlarında değişiklik yapılması durumunda da tüketiciler sözleşmeyi feshedebilir. Bunun için, fesih bildirimi fiziken kağıt üzerinde ya da yukarıda açıklamış olduğumuz kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı ya da sağlayıcıya yöneltilmiş olmalıdır. Satıcı ya da sağlayıcı tarafından, abonelik sözleşmesinin feshi için, sözleşmenin tesisini sağlayan yöntemden daha ağır şartlar içeren bir yöntem belirlenmesi kanunen yasaklanmıştır

Satıcı veya sağlayıcı tarafından, tüketicinin aboneliğe son verilmesi yönündeki talebinin bu sözleşmelerin usul ve esaslarını düzenleyen yönetmelik ile belirlenen süreler içinde yerine getirilmesi gerekmektedir. Aksi halde aboneliğin belirlenen süreler içinde sona erdirilmediği hallerde, açıklanan sürelerin bitiminden itibaren, tüketicinin sözleşmeye konu mal ya da hizmetten yararlanmış olması durumunda dahi, tüketiciden herhangi bir bedel talebinde bulunulamayacaktır.

Satıcı veya sağlayıcı;

 • Fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren,
 • 15 gün içerisinde,
 • Tüketici tarafından kendisine ödenmiş olan ücretin geri kalan kısmını,
 • Kesinti yapmaksızın,

iade etmekle yükümlüdür.

Ayrıca satıcı veya sağlayıcı;

 • Abonelik sözleşmesinin feshedilmesi ile ilgili bildirim ve taleplere ilişkin işlemleri yerine getirmek üzere gerekli tedbirleri almak,
 • Gerektiğinde uygun bir sistem kurup bu sistemi kesintisiz olarak açık tutmak,

ile yükümlüdür.

 • Abonelik sözleşmelerinin zorunlu içeriğinde bulunması gerekenler,
 • Tüketici ile satıcı ve sağlayıcının hak ve yükümlülükleri,
 • Bu sözleşmelere dair diğer uygulama usul ve esaslar,

24.01.2015 tarihli Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği ile belirlenir.

Abonelik sözleşmesi avukat istanbul

Abonelik sözleşmesi avukat istanbul, abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan tüm uyuşmazlıklar hukuk ofisimize ait 08504201155 numaralı hattımızı arayarak bize ulaşabilirsiniz.

Önceki
Sonraki