Aile İkamet İzni Hakkında Genel Bilgiler

Aile İkamet İzni Hakkında Genel Bilgiler
Yabancılar Hukuku
Aile İkamet İzni Hakkında Genel Bilgiler

Aile ikamet izni nedir, nasıl alınır, şartları nelerdir?

Bu yazı içeriğinde aile ikamet izni hakkında genel bilgilere yer verilecektir. Öncelikle aile ikamet izninin kimler için düzenlenebileceğine değinmek gerekmektedir. Bu vesile ile Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 32. maddesinde buna ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.

Aile ikamet izni kimlere verilir?

Aile ikamet izninden kimlerin yararlanabileceği yasa metninde açıkça belirtilmiştir. Buna göre; Türk vatandaşlarının, çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerin veya ikamet izinlerinden birine sahip olan yabancılar ile mültecilerin ve ikincil koruma statüsü sahiplerinin;

 • Yabancı eşine,
 • Kendisinin veya eşinin ergin olmayan yabancı çocuğuna,
 • Kendisinin veya eşinin bağımlı yabancı çocuğuna,

her defasında üç yılı aşmayacak şekilde aile ikamet izni verilebilir. Yasada bu iznin süresinin hiçbir şekilde destekleyicinin ikamet izni süresini aşamayacağı ifade edilmiştir. Çocuklara verilen aile ikamet izninde, Türkiye dışında ortak velayeti bulunan anne veya baba olması halinde bunların muvafakati aranır.

Birden fazla eş ile evlilik

Kişinin, vatandaşı olduğu ülkenin hukuku uyarınca birden fazla eş ile evli olması durumunda,  bu eşlerden yalnızca birine izin verilir. Ancak, çocuklar açısından durum farklıdır. Kişinin diğer eşlerinden olan çocuklarına da izin verilebilir.

Boşanma

Boşanma durumunda, Türk vatandaşı ile evli olan yabancıya, en az üç yıl bu izin türü kapsamında kalmış olmak şartı ile kısa dönem ikamet izni verilebilir. Fakat yabancı eşin, aile içi şiddet gerekçesi ile mağdur olduğunun mahkeme kararı ile sabit olması halinde, bu üç yıllık süre şartı aranmaz.

Aile ikamet izni ile eğitim

Bu izne sahip olanlar, on sekiz yaşına gelinceye kadar, öğrenci ikamet izni almaksızın ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim hakkından faydalanabilir.

Aile ikamet izninin  kısa dönem ikamet iznine dönüştürülmesi

Türkiye’de en az üç yıl bu izinle kalmış olan kişiler, on sekiz yaşını tamamlamış olmaları şartı ve talep etmeleri halinde izinlerini kısa dönem ikamet iznine dönüştürebilir.

Destekleyicinin ölümü

Destekleyiciye bağımlı şekilde aile ikamet izni ile kalanlar için, destekleyicinin vefatı halinde süre şartı aranmadan kısa dönem ikamet izni verilebilir.

Aile ikamet izni şartları nelerdir?

Bu ikamet izni türünün şartları, kişinin durumuna göre değişiklik göstermektedir. Buna göre destekleyicide bulunması gereken genel şartlar;

 • Toplam geliri asgari ücretten az olmamak şartı ile, ailedeki fert başına asgari ücretin üçte birinden az olmayan aylık gelirinin bulunması,
 • Ailenin nüfusuna göre, genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olunması ve tüm aile fertlerini kapsayacak şekilde sağlık sigortası yaptırılması,
 • Başvuru tarihinden, beş yıl geriye dönük şekilde aile düzenine karşı suçlardan herhangi birinden hüküm giymemiş olunduğunun adli sicil kaydı ile belgelenmesi,
 • Türkiye’de en az bir yıldır ikamet izniyle kalıyor olunması,
 • Adres kayıt sisteminde kaydının bulunması.

Destekleyicinin yanında kalmak üzere aile ikamet izni talebinde bulunacak yabancılarda aranan şartlar;

34. maddenin birinci fıkrası kapsamında olduğunu gösteren bilgi ve belgelerin ibraz edilmesi,

34. maddenin birinci fıkrasında belirtilen kişilerle birlikte yaşanıldığının veya yaşama niyetinde olduğunun ortaya konulması,

Evliliğin bu izni almak amacı ile yapılmamış olunması,

Eşlerden her biri için on sekiz yaşının doldurulmuş olunması,

7. madde kapsamında olunmaması,

Not: Türkiye’de bulunan mülteciler ile ikincil koruma statüsü sahiplerinde, destekleyicide bulunması gereken şartlar aranmayabilir.

Talebin reddi, iptali veya uzatılmaması şartları nelerdir?

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 36. maddesinde hangi hallerde bu iznin verilmeyeceği, iptal edileceği ve süresinin uzatılmayacağına ilişkin şartlar açıklanmıştır. Buna göre;

 • 35. maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında aranan şartların karşılanmaması ya da ortadan kalkması halinde,
 • Aile ikamet izni alma şartları ortadan kalktıktan sonra kısa dönem ikamet izni verilmemesi durumunda,
 • Kişi hakkında geçerli sınır dışı etme ya da Türkiye’ye giriş yasağı kararı bulunması halinde,
 • Aile ikamet izninin, veriliş amacı haricinde kullanıldığının belirlenmesi halinde,

halinde kişiye ikamet izni verilmez. Halihazırda verilmişse bu izin iptal edilir, süresi bitenler ise uzatılmaz.

Aile ikamet izninin anlaşmalı evlilik yoluyla talep edilmesi

Aile ikamet izni talebinde bu talebin anlaşmalı evlilik yani evliliğin ikamet izni alabilmek amacı ile yapıldığı hususunda şüphe oluşturması durumunda  bu durum valiliklerce araştırılır.

Yapılan araştırma neticesinde evliliğin bu amaçla meydana geldiğinin tespiti halinde başvuran kişilere ikamet izni verilmez. Aile ikamet izninin bu şekilde önceden verilmiş olduğu tespit edilirse iptaline karar verilir.

Aile ikamet izninin verilmesinden sonra da bu hususta herhangi bir şüphe oluşması halinde bu konuda valilikler tarafından araştırma ve denetim yapılabilir.

Evliliğin anlaşmalı şekilde yapılması suretiyle bu ikamet iznine başvurulması ve sonradan iznin iptal edilmesi halinde iptal edilen kısma karşılık gelen zaman, ikamet izin sürelerinin toplanması hesabına katılmaz.

Aile ikamet izni avukat istanbul

Aile ikamet izni başvurusu, danışmanlık ve diğer talepleriniz için hukuk ofisimize ait 08504201155 numaralı hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Önceki
Sonraki