Yasaklanan Bilgileri Açıklama ve Temin Suçları Hakkında Genel Bilgiler

 • Anasayfa
 • /
 • Ceza Hukuku
 • /
 • Yasaklanan Bilgileri Açıklama ve Temin Suçları Hakkında Genel Bilgiler
Yasaklanan Bilgileri Açıklama ve Temin Suçları Hakkında Genel Bilgiler
Ceza Hukuku
Yasaklanan Bilgileri Açıklama ve Temin Suçları Hakkında Genel Bilgiler

Yasaklanan bilgileri açıklama ve temin suçları nelerdir, cezası nedir?

Yasaklanan bilgileri açıklama ve temin suçları, TCK 334, 335, 336 ve 337. maddelerinde açıklanmıştır.

Yasaklanan bilgileri temin suçu TCK 334

TCK 334. maddesi uyarınca yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri temin eden kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Yasaklanan bilgileri temin suçunun Devletin savaş hazırlıklarını ya da savaş etkinliğini veya askeri hareketlerini tehlike ile karşı karşıya bırakmış olması halinde ise fail beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu suçun oluşması için kanun ve düzenleyici işlemler yetkili makamlara o konudaki bilgilerin açıklanmasını yasaklama yetkisini vermiş olmalıdır. Ayrıca yine bu bilgilerin niteliği gereği gizli kalması zorunlu olmalıdır. Hangi yetkili makam tarafından hangi bilgilerin yasaklanabileceği, ilgili yasalarda açıkça belirtilmektedir.

Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini TCK 335

TCK 335. maddesi uyarınca yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve niteliği açısından gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amaçlı temin eden kişi sekiz yıldan on iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. verilir.

Fiilin, Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devlet yararına işlenmiş ya da Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askeri hareketlerini tehlike ile karşı karşıya bırakmış olması durumunda ise fail ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

Yasaklanan bilgileri açıklama suçu TCK 336

Yetkili makamlar tarafından kanun ve düzenleyici işlemler uyarınca açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklayan kişi üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Fiilin, savaş zamanında işlenmiş ya da Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya asker hareketlerini tehlikeye sokmuş olması halinde fail on yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Fiilin, failin taksiri neticesinde meydana gelmiş olması durumunda ise, TCK 336 maddesi birinci fıkrasında yazılı olan hal için fail altı aydan iki yıla, ikinci fıkrada yazılı hal için ise üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Yasaklanan bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama suçu TCK 337

TCK 337. maddesi uyarınca yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk amaçlı olarak açıklayan kişi on yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Fiilin, savaş zamanında işlenmesi ya da Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askeri hareketlerini tehlike ile karşı karşıya bırakmış olması halinde fail ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

Casusluk fiillerinin taksir sonucu işlenmesi TCK 338

TCK 338. maddesi, Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk bölümünde yer alan fiillerin taksirle işlenmesi haline yer vermektedir.  Buna göre bu bölümde açıklanan suçların işlenmesi, ilgili kişilerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmaları sonucunda meydana gelmiş veya kolaylaşmış ise, taksirle davranan fail altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Fiilin, savaş sırasında işlenmiş ya da Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askeri hareketlerini tehlike ile karşı karşıya bırakmış olması halinde ise, taksirle davranan fail üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Yasaklanan bilgileri açıklama ve temin suçları zamanaşımı

 • TCK 66. maddesi uyarınca makale içeriğinde açıklanan fiiller açısından dava zamanaşımı;
 • Yasaklanan bilgileri temin suçunda 334/1 maddesi için sekiz, 334/2 maddesi için on beş yıl,
 • Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini suçunda 335/1 maddesi için on beş, 335/2 maddesi için otuz yıl,
 • Yasaklanan bilgileri açıklama suçunda 336/1 maddesi için sekiz, 336/2 maddesi için on beş yıl,
 • Yasaklanan bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama suçunda 337/1 maddesi için on beş, 337/2 maddesi için otuz yıl,
 • Casusluk fiillerinin taksir sonucu işlenmesi için ise 338/1 maddesi için sekiz, 338/2 maddesi için on beş yıl,

şeklindedir.

Yasaklanan bilgileri açıklama ve temin suçları görevli mahkeme

Bu suçlar açısından yargılama yapmaya görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesi’dir. Ağır Ceza Mahkemesinin görevi, Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunda açıklanmıştır. Bu kanunun 12. maddesi uyarınca ve Kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere Türk Ceza Kanununda yer alan;

 • Yağma (m. 148),
 • İrtikap (m. 250/1 ve 2),
 • Resmi belgede sahtecilik (m. 204/2),
 • Nitelikli dolandırıcılık (m. 158),
 • Hileli iflas (m. 161) suçları,
 • Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar (318, 319, 324, 325 ve 332 nci maddeler hariç)
 • 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar
 • Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlar,

ile ilgili dava ve işlere bakmakla ağır ceza mahkemeleri görevlidir. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtayın yargılayacağı kişilere ilişkin hükümler, askeri mahkemelerin görevlerine ilişkin hükümler ile çocuklara özgü kovuşturma hükümleri saklıdır.

Yasaklanan bilgileri açıklama ve temin avukat istanbul

Tüm hukuki danışmanlık ve talepleriniz için Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi iletişim hattı olan 08504201155 numarasından hukuk ofisimize ulaşabilirsiniz.

Önceki
Sonraki