Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı Olağanüstü Kanun Yolu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı Olağanüstü Kanun Yolu
Ceza Muhakemesi Hukuku
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı Olağanüstü Kanun Yolu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı olağanüstü kanun yolu nedir?

Yazımız içeriğinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı olağanüstü kanun yolu hakkında bilgilere yer verilecektir. Bilindiği üzere, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda, olağan kanun yollarının yanında olağanüstü kanun yollarına da yer verilmiştir. Bu kapsamda, olağanüstü kanun yollarından biri de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazıdır.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı olağanüstü kanun yolunda, Yargıtay ceza dairelerinden birinin kararına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, re’sen ya da talep üzerine, ilamın kendisine verildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde Ceza Genel Kuruluna itiraz edebilir. Sanık lehine yapılan itirazda ise süre aranmayacaktır.

Bu hususta yapılan itiraz üzerine dava dosyası, kararına itiraz edilen daireye gönderilir. Daire tarafından, mümkün olan en kısa süre içinde itiraz incelenerek yerinde görülmesi halinde karar düzeltilir. İtirazın yerinde görülmemesi durumunda daire tarafından dosya, Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderilir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı infazı durdurur mu?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı olağanüstü kanun yoluna başvurulmuş olması cezanın infazını durduran bir etkiye sahip değildir. Bununla birlikte yapılan başvuru ile birlikte infazın durdurulmasını talep konusunda bir engel bulunmamaktadır.

Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığının itiraz yetkisi

Bölge adliye mahkemesi (istinaf mahkemesi) ceza dairelerinin kesin nitelikteki kararlarına karşı bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı;

  • Re’sen ya da bu konudaki talep üzerine,
  • Kararın kendisine verildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde
  • Kararı veren daireye,

itiraz edebilir. Sanık lehine yapılan itirazda süre aranmaz. İlgili daire, mümkün olan en kısa süre içerisinde itirazı inceler ve itirazı yerinde görürse kararını düzeltir. İtirazın yerinde görülmemesi durumunda dosyayı itirazın incelenmesi için ceza daireleri başkanlar kuruluna gönderir.

Ceza Daireleri Başkanlar Kuruluna gönderilen itiraz hakkında, kararına itiraz edilen dairenin başkanı veya görevlendireceği üye tarafından kurula sunulması için bir rapor hazırlanır. Ceza Daireleri Başkanlar Kurulunun itirazın kabulüne ilişkin kararları, gereği için dairesine gönderilir. Kurulun verdiği kararlar kesindir.

Dörtten fazla ceza dairesi olan bölge adliye mahkemelerinde Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından daire başkanları arasından belirlenecek dört üyeden oluşan başkanlar kurulu bu incelemeyi yapar. Başkanlar kurulunun CMK 308/A maddesindeki bu düzenlemeye ilişkin çalışma usul ve esasları, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenir.

Hukuki destek ve danışmanlık

Yukarıda açıklamış olduğumuz konular ile benzer konulardaki itiraz, başvuru ve hukuki danışmanlık hizmetlerimiz için 08504201155 numaralı iletişim hattımızdan Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ulaşabilirsiniz.

Önceki
Sonraki