Ceza Yargılamasında Temyiz Kanun Yolu Hakkında Genel Bilgiler

Ceza Yargılamasında Temyiz Kanun Yolu Hakkında Genel Bilgiler
Ceza Muhakemesi Hukuku
Ceza Yargılamasında Temyiz Kanun Yolu Hakkında Genel Bilgiler

Ceza yargılamasında temyiz kanun yolu ve temyiz başvurusu nedir?

Yazımız içeriğinde ceza yargılamasında temyiz kanun yolu hakkında genel bilgilere yer verilecektir. Temyiz, Bölge Adliye Mahkemelerinin bozma hariç kararlarına karşı başvurulabilen olağan bir kanun yoludur. Süresi içerisinde yapılan temyiz başvurusu, hükmün kesinleşmesini engeller.

Temyiz eden, hükmün hangi nedenden dolayı bozulmasını istediğini temyiz başvurusunda göstermek zorundadır. Temyiz sebebi, ancak hükmün hukuki yönüne ilişkin olabilir.

İstinafın hangi ceza kararları temyiz edilebilir?

Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin bozma dışında kalan hükümleri temyiz edilebilir. Ayrıca temyiz edilemeyecek kararlar kapsamında olsa bile aşağıda açıklamış olduğumuz suçlar nedeni ile verilen bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararları temyiz edilebilir;

a) TCK’da yer alan;

 • Hakaret (TCK md. 125, üçüncü fıkra),
 • Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit (TCK md. 213),
 • Suç işlemeye tahrik (TCK md. 214),
 • Suçu ve suçluyu övme (TCK md. 215),
 • Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama (TCK md. 216),
 • Kanunlara uymamaya tahrik (TCK md. 217),
 • Cumhurbaşkanına hakaret (TCK md. 299),
 • Devletin egemenlik alametlerini aşağılama (TCK md. 300),
 • Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama (TCK md. 301),
 • Silahlı örgüt (TCK md. 314),
 • Halkı askerlikten soğutma (TCK md. 318),

suçları.

b) Terörle Mücadele Kanununun 6. maddesi ikinci ve dördüncü fıkrası ile 7. maddesinin 2. fıkrasında yer alan suçlar,

c) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 28. maddesinin 1. fıkrası, 31. maddesi ve 32. maddesinde yer alan suçlar.

Hangi ceza kararları temyiz edilemez, temyiz sınırı nedir?

a) İlk derece mahkemeleri tarafından verilen beş yıl veya daha az hapis cezaları ile miktarı ne olursa olsun adli para cezalarına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine dair bölge adliye mahkemesi kararları,

b) İlk derece mahkemeleri tarafından verilen beş yıl veya daha az hapis cezalarını artırmayan bölge adliye mahkemesi kararları,

c) Hapis cezasından çevrilen seçenek yaptırımlara ilişkin ilk derece mahkemesi kararları ile ilgili olarak bölge adliye mahkemesi tarafından verilen; seçenek yaptırımlara dair her türlü kararlar ve istinaf başvurusunun esastan reddine dair verilen kararlar,

d) İlk defa bölge adliye mahkemesince verilen ve Ceza Muhakemesi Kanunu 272. maddesi üçüncü fıkrası kapsamı dışında kalan mahkumiyet kararları hariç olmak üzere, ilk derece mahkemelerinin görevine giren ve kanunda üst sınırı iki yıla kadar (iki yıl dahil) hapis cezasını gerektiren suçlar ve bunlara bağlı adli para cezalarına ilişkin her türlü bölge adliye mahkemesi kararları,

e) Adli para cezasını gerektiren suçlarda ilk derece mahkemeleri tarafından verilen hükümlere ilişkin her türlü bölge adliye mahkemesi kararları,

f) Sadece eşya veya kazanç müsaderesine ya da bunlara yer olmadığına ilişkin ilk derece mahkemesi kararları ile ilgili olarak istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararları,

g) On yıl veya daha az hapis cezası veya adli para cezasını gerektiren suçlardan, ilk derece mahkemesi tarafından verilen beraat kararları ile ilgili olarak istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararları,

h) Davanın düşmesine, ceza verilmesine yer olmadığına, güvenlik tedbirine ilişkin ilk derece mahkemesi kararları ile ilgili olarak bölge adliye mahkemesince verilen bu tür kararlar ya da istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararlar,

ı) Yukarıdaki bentlerde yer alan sınırlar içinde kalmak koşulu ile aynı hükümde, cezalardan ve kararlardan birden fazlasını içeren bölge adliye mahkemesi kararları,

Temyiz edilemez.

Hükümden önce verilen kararlar temyiz edilebilir mi?

Hükümden önce verilip hükme esas teşkil eden ya da başkaca kanun yolu öngörülmemiş olan mahkeme kararları da hükümle beraber temyiz olunabilir.

Temyiz süresi nedir, temyiz süresi ne zaman başlar?

Temyiz istemi, hükmün açıklanmasından itibaren on beş gün içinde hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi ya da zabıt katibine bir beyanda bulunulması suretiyle yapılır. Beyan tutanağa geçirilir ve tutanak hakime onaylattırılır. Tutuklu bulunan sanık hakkında CMK 263. madde hükmü saklıdır.

Tutuklu durumda bulunan şüpheli ya da sanıklar, zabıt katibi veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ya da tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta verilecek bir dilekçe yolu ile kanun yollarına başvurabilir.

Hüküm, temyiz yoluna başvurma hakkı olanların yokluğunda açıklanmışsa, süre tebliğ tarihinden başlar.

Hangi hallerde temyiz talebi reddolunur?

Yargıtay tarafından;

 • Süresi içinde temyiz başvurusunda bulunulmadığı,
 • Hükmün temyiz edilemez olduğu,
 • Temyiz edenin buna hakkı bulunmadığı,
 • Temyiz dilekçesinin temyiz sebeplerini içermediği,

tespit edilirse, temyiz talebi reddolunur.

Duruşmalı temyiz incelemesi

On yıl ya da daha fazla hapis cezasına ilişkin hükümlerde, Yargıtay, incelemelerini, uygun görmesi durumunda duruşmalı şekilde yapabilir. Duruşma günü;

 • Sanığa,
 • Katılana,
 • Müdafi ve vekile,

haber verilir. Sanık, duruşmada hazır bulunabileceği gibi, kendisini bir müdafi ile temsil ettirebilir. Sanığın, tutuklu bulunması halinde ise duruşmaya katılma isteminde bulunamaz.

Ceza yargılamasında temyiz gerekçesi

Temyiz başvurusunda temyiz nedenlerinin gösterilmemiş olması halinde temyiz başvurusu için belirlenen sürenin bitmesinden veya gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren yedi günlük süre içerisinde hükmü temyiz olunan bölge adliye mahkemesine bu nedenleri içeren bir ek dilekçe verilir.

Cumhuriyet savcısı temyiz dilekçesinde, temyiz isteğinin sanığın yararına ya da aleyhine olduğunu açıkça belirtir. Temyiz, sanık tarafından yapılmış ise, ek dilekçe kendisi ya da müdafii tarafından imzalanarak verilir.

Müdafii bulunmaması halinde sanık, tutanağa bağlanmak üzere zabıt katibine yapacağı bir beyanla gerekçesini açıklayabilir. Tutanak hakim tarafından onaylanır.

Ceza yargılamasında temyiz ve duruşmada usul

Duruşmadan evvel görevlendirilen üye ya da tetkik hakimince hazırlanan rapor üyelere açıklanır. Üyeler, ayrıca bizzat dosyayı inceler. Bu hususların gerçekleşmesinden sonra duruşma açılır.

Duruşmada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ya da yerine görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet savcısı, sanık, müdafii, katılan ve vekili iddia ve savunmalarını açıklar. Temyiz talebinde bulunan tarafa önce söz verilir. Her halde son söz sanığındır.

Ceza temyiz başvurusu dilekçesi avukat istanbul

Ceza temyiz başvurusu, dilekçesi, avukatı istanbul ve benzeri alanlardaki hukuki danışmanlık talepleriniz için hukuk ofisimiz 08504201155 numaralı iletişim hattımızdan Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ulaşabilir, taleplerinizi iletebilirsiniz.

Önceki
Sonraki