Seferberlikle İlgili Görevin İhmali Suçu Hakkında Genel Bilgiler

Seferberlikle İlgili Görevin İhmali Suçu Hakkında Genel Bilgiler
Ceza Hukuku
Seferberlikle İlgili Görevin İhmali Suçu Hakkında Genel Bilgiler

Seferberlikle ilgili görevin ihmali suçu nedir, suçun cezası nedir?

Seferberlikle ilgili görevin ihmali suçu, TCK 324. maddesinde Milli Savunmaya Karşı Suçlar başlığı altında açıklanmıştır. Buna göre; Sulh zamanında seferberlikle ilgili görevlerini ihmal eden veya geciktiren kamu görevlisi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Yasa gerekçesinde maddenin 4/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu ile birlikte incelenip uygulanması gerektiği açıklanmıştır. Düzenleme ile, sulh zamanında seferberliğe ait görevlerini ihmal eden veya geciktiren kamu görevlisine bu ihmal karşılığında verilecek ceza gösterilmiştir.

2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu Uyarınca Tanımlar

Seferberlik:

Devletin tüm güç ve kaynaklarının, başta askeri güç olmak üzere, savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı; hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı haldir.

Genel Seferberlik:

Ülkenin tümüne yönelik bir tehdidin karşılanması, mevcut bütün güç ve kaynakların kullanılabilmesi için ülkenin bütününde uygulanan seferberliktir.

Kısmi Seferberlik:

Ülkenin bir veya birden fazla bölgesinde uygulanan ve bütün güç ve kaynakların kullanılmasını gerektirmeyen seferberliktir.

Seferberlik Hali:

Seferberlik faaliyetinin başlatıldığı gün ve saatten, kaldırıldığı güne kadar devam eden durumdur.

Savaş:

Devletin bekasını temin etmek, milli menfaatleri sağlamak ve milli hedefleri elde etmek amacıyla, başta askeri güç olmak üzere Devletin maddi ve manevi tüm güç ve kaynaklarının hiçbir sınırlamaya tabi tutulmadan kullanılmasını gerektiren silahlı mücadeledir.

Savaş Hali:

Savaş ilanına karar verilmesinden, bu halin kaldırıldığının ilan edilmesine kadar devam eden süre içinde, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı durumdur.

Seferberlik Kanunu’nun Amacı

2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu’nda kanunun amacının Devletin tüm güç ve kaynaklarını barış halinden seferberlik ve savaş haline hızlı ve etkin bir şekilde geçirmek suretiyle barıştan itibaren seferberlik ve savaş hükümlerinin uygulanma esaslarına ilişkin yükümlülükleri belirlemek olduğu ifade edilmiştir.

Seferberlikle ilgili görevin ihmali suçu ve 2941 Sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu’na Muhalefet

2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu 18. maddesinde de seferberlik hali ile ilgili cezai hükümlere yer verilmiştir. Buna göre Bu kanun hükümleri gereğince alınacak kararlara ve tedbirlere aykırı hareket edenler, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır.

Seferberlik uyarınca alınacak karar ve tedbirlerin uygulanmasında ihmali veya suistimali görülen kişiler hakkında, bu suçlar için ceza kanunlarında öngörülen ceza, yarısına kadar artırılarak hükmolunur.

Kişiye verilecek ceza; fiilin, seferberlik halinde işlenmesi halinde bir misli, savaş halinde işlenmiş ise iki misli artırılarak hükmolunur.

Seferberlikle ilgili görevin ihmali suçu zamanaşımı

Bu suç için dava zamanaşımı süresi TCK 66. maddesi uyarınca sekiz yıldır.

Görevli mahkeme

Bu suç için yargılama yapmaya görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir.

Seferberlikle ilgili görevin ihmali suçu avukat istanbul

Tüm hukuki danışmanlık talepleriniz için 08504201155 numaralı hattımızdan hukuk ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

 

Önceki
Sonraki