Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeleri Yok Etme, Tahrip, Sahtecilik, Çalma

 • Anasayfa
 • /
 • Ceza Hukuku
 • /
 • Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeleri Yok Etme, Tahrip, Sahtecilik, Çalma
Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeleri Yok Etme, Tahrip, Sahtecilik, Çalma
Ceza Hukuku
Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeleri Yok Etme, Tahrip, Sahtecilik, Çalma

Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeleri Yok Etme, Tahrip, Sahtecilik, Çalma suçu nedir, suçun cezası nedir?

Bu makale içeriğinde Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeleri Yok Etme, Tahrip, Sahtecilik, Çalma hakkında genel bilgilere yer verilecektir. Suç, TCK 326. maddesinde, Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk başlığı altında açıklanmıştır.

Buna göre; Devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları kısmen veya tamamen yok etme, tahrip etme veya bunlar üzerinde sahtecilik yapma veya geçici de olsa, bunları tahsis olundukları yerden başka bir yerde kullanma, hileyle alma veya çalma hallerinden herhangi birinin varlığı halinde kişi sekiz yıldan on iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Yukarıdaki açıklamış olduğumuz fiillerin, savaş esnasında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askeri hareketlerini tehlikeye koymuş olması halinde ise kişi hakkında müebbet hapis cezasına hükmolunur.

Açıklanan suç seçimlik hareketli suçlardan olup bu hareketler madde metninde düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu nedenle kişinin Devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları;

 • Kısmen veya tamamen yok etme,
 • Tahrip etme,
 • Bunlar üzerinde sahtecilik yapma,
 • Geçici de olsa, bunları tahsis olundukları yerden başka bir yerde kullanma,
 • Hileyle alma,
 • Çalma,

seçimlik hareketlerinden herhangi birini yapması ile suç tamamlanmış olur. Fiillerin savaş halinde işlenmiş olması cezanın artırılması sebebidir.

Yasa gerekçesi

Yasa gerekçesinde, düzenleme ile Devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaların yok edilmesi, tahribi, bunlar üzerinde sahtecilik yapılması veya bunların tahsis olundukları yerden başka bir yerde kullanılması, hile ile alınması veya çalınması fiillerinin cezalandırıldığı belirtilmiş, bu vesile ile maddenin koruduğu hukuki değerin, ülkenin savunması olduğu ifade edilmiştir.

“Devletin güvenliği”, Devletin varlığının korunması ve tehlike ile karşı karşıya bırakılmaması anlamına gelir. Devletin varlığını tehlikeye düşürecek nitelikteki fiiller Devletin güvenliğini ihlal eder. Madde metninde yer alan “Devletin iç ve dış yararları” ifadesi ile Devletin güvenliği arasında da sıkı bir bağlantı bulunur.  Yasa gerekçesinde de yararlarını koruyamayan Devletin güvenliğinin tehlikeye düşebileceği açıkça ifade edilmiş, bu sıkı bağlantının nedeni açıklanmaya çalışılmıştır. Bu yararlardan kasıt siyasi yararlar olup; bu nedenle, ekonomik, kültürel ve benzeri yararlara ilişkin belge veya vesikaların suçun konusu dışında değerlendirmek gerekir.

Suç nasıl oluşur?

Suçun oluşabilmesi için suça konu belge ve vesikaların bir sır içermesi zorunlu değildir. Zira düzenleme ile belgenin içerdiği sırlar değil Devletin güvenliği veya siyasal yararları ile ilgili olan belge veya vesikalar korunmaktadır. Yasa gerekçesinde fiillerin işlendiği esnada Devletin güvenliği veya siyasal yararları ile olan ilgisinin devam etmiş bulunması gerektiği açıklanmıştır. Suçun işlendiği sırada bu niteliğini korumayan belge ve vesikalar açısından bu düzenlemenin uygulanması mümkün değildir.

TCK 326. maddesi kapsamında “belge” sözcüğü her türlü evrak ve vesikayı ifade eder. Resmi belge, genelde hukuki işlemlerin doğruluğunu belirtme yetkisine sahip makam tarafından usulüne göre düzenlenmiş veya onaylanmış yazılar, Devlet memurları tarafından görev gereği gerçekleştirilen işlemleri taşıyan resmi defter ve dosyalar, askeri plan ve haritalar ve bir olayın gerçeğe uygunluğunu gösteren her türlü yazılardır. Belgeden kastedilen, güvenilen, doğrulanan her türlü belgedir.

Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri yok Etme, tahrip, sahtecilik, çalma suçu zamanaşımı

TCK 66. maddesi uyarınca dava zamanaşımı, TCK 326. maddesinin birinci fıkrasında açıklanan suç açısından on beş yıl, maddenin ikinci fıkrasında açıklanan suç açısından ise yirmi beş yıldır.

Görevli mahkeme

Bu suç için yargılama yapmaya görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesi’dir.

Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri yok etme, tahrip, sahtecilik, çalma suçu avukat istanbul

Hukuk ofisimize ulaşmak ve hukuki danışmanlık talebinde bulunmak için 08504201155 numaralı hattımızdan Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ulaşabilirsiniz.

Önceki
Sonraki