Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi Hakkında Genel Bilgiler

Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi Hakkında Genel Bilgiler
Tüketici Hukuku
Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi Hakkında Genel Bilgiler

Ön ödemeli konut satış sözleşmesi nedir?

Öncelikle ön ödemeli konut satış sözleşmesi nedir sorusunun cevabını vermek, konuya giriş yapılması için iyi olacaktır. Ön ödemeli konut sözleşmesi;

 • Tüketicinin konut amaçlı olarak bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin ya da taksitle ödemeyi,
 • Satıcının da bedelin tamamının yada bir kısmının ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi,

üstlenmiş olduğu sözleşmelerdir. Diğer bazı sözleşme türlerinde de açıkladığımız üzere benzer şekilde tüketicilere sözleşmenin kurulmasından en az bir gün evvelden, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen hususları içerir ön bilgilendirme formu verilmek zorundadır.

Yapı ruhsatı alınması yasa ile ön koşul olarak belirlenmiş olup, yapı ruhsatı alınmaksızın tüketicilerle ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapılması mümkün değildir.

Ön ödemeli konut satış sözleşmesi şekil şartı

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 41. maddesi ile;

 • Ön ödemeli konut satışının tapu siciline tescil edilmesi,
 • satış vaadi sözleşmesinin ise noterde düzenleme şeklinde yapılması,

ön ödemeli konut sözleşmeleri için şekil şartı olarak belirlenmiş, bunun bir zorunluluk olduğu ifade edilmiştir. Aksi durumda satıcı, daha sonradan tüketicinin aleyhine olarak sözleşmenin geçersizliğini  ileri süremeyecektir.

Ggeçerli bir sözleşme yapılmaksızın satıcı, tüketiciden herhangi bir şekilde ödeme yapması ya da tüketiciyi borç altına sokacak herhangi bir belge vermesi talebinde de bulunmayacaktır.

Ön ödemeli konut satış sözleşmesinde teminat ve bina tamamlama sigortası

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından projedeki konut sayısı veya projenin toplam bedeli kriterine göre belirlenecek büyüklüğün üzerindeki projeler için satıcının ön ödemeli konut satışına başlamadan evvel;

 • Kapsamı,
 • Koşulları,
 • Uygulama esasları,

Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen bina tamamlama sigortasını yaptırması ya da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen diğer teminat ve şartları sağlaması zorunludur.

Bina tamamlama sigortası kapsamında sağlanan;

 • Tazminat,
 • Teminat,
 • Ve benzeri güvenceler,

iflas ya da tasfiye masasına dahil edilemez, haczolunamaz, üzerlerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz şerhi konulamaz.

Cayma hakkı

Ön ödemeli konut satış sözleşmesi için yasada belirlenen cayma hakkı on dört gün olup bunun yasal dayanağı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 43. maddesidir. Buna göre tüketiciler;

 • On dört gün içerisinde,
 • Herhangi bir gerekçe göstermesine gerek kalmaksızın,
 • Cezai şart ödemeksizin,

ön ödemeli konut satış sözleşmesinden cayma hakkına sahip bulunmaktadır. Cayma hakkının kullanılması için bu hakkın kullanıldığına dair bildirimin on dört günlük süre zarfında satıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı, cayma hakkı hususunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispatla yükümlüdür.

Satıcının aldığı bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade ettiği tarihten başlayarak tüketici de on gün içinde edinimlerini iade eder.

Ön ödemeli konut satışında konut teslim süresi nedir?

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 44. maddesi bu soruyu cevaplandırmaktadır. Buna göre;

Ön ödemeli konut satışında devir veya teslim süresi, sözleşme tarihinden itibaren maksimum 36 ay olup devir veya teslim süresi 36 ayı geçemeyecektir. Yasa uyarınca kat irtifakının tüketici adına tapu siciline tescili ile birlikte zilyetliğin devri durumunda da devir ve teslim yapılmış sayılır.

Ön ödemeli konut sözleşmesinden dönme

Ön ödemeli konut satış sözleşmesinden dönme hakkı tüketiciler için sözleşme tarihinden itibaren yirmi dört aydır. Bu hakkın kullanılmasında tüketicinin herhangi bir gerekçe gösterme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle tüketiciler gerekçe göstermeksizin sözleşmeden dönme hakkını kullanabilirler.

Sözleşmeden dönme hakkının kullanılması durumunda satıcı, sözleşmeye ilişkin konutun satışı ya da satış vaadi sözleşmesi nedeni ile oluşan;

 • Vergi,
 • Harç,
 • Ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile;

sözleşme tarihinden itibaren;

 • İlk üç ay için sözleşme bedelinin yüzde ikisine kadar,
 • Üç ila altı ay arası için yüzde dördüne kadar,
 • Altı ila on iki ay arası için yüzde altısına kadar,
 • On iki ila yirmi dört ay arası için ise yüzde sekizine kadar,

tazminatın tüketici tarafından kendisine ödenmesi talebinde bulunabilir.

Satıcının tüketiciden herhangi bir bedel talebinde bulunabilmesi için öncelikle kendi üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir. Bu nedenle yükümlülüklerini hiç veya gereği gibi yerine getirmeyen satıcı, tüketiciden herhangi bir bedel talebinde bulunamayacaktır.

Tüketicinin ölmesi veya kazanç elde etmekten sürekli olarak yoksun kalması

Ön ödemeli konut satış sözleşmelerinde;

 • Tüketicinin ölmesi,
 • Kazanç elde etmekten sürekli şekilde yoksun kalması sebebi ile sözleşmeye ilişkin ön ödemeleri yapamayacak duruma düşmesi,
 • Sözleşmenin yerine olağan koşullarla yapılacak bir taksitle satış sözleşmesinin konulmasına ilişkin önerisinin satıcı tarafından kabul edilmemesi,

nedeni ile sözleşmeden dönülmesi durumlarında yasa uyarınca tüketiciden herhangi bir bedel talebinde bulunulamayacaktır.

Ön ödemeli konut satış sözleşmesi geri alma geri ödeme

Ön ödemeli konut satış sözleşmesinde sözleşmeden dönülmesi halinde;

 • Tüketiciye iade edilmesi gereken tutar,
 • Ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge,

tüketici tarafından dönme bildiriminin satıcıya ulaşmış olduğu tarihten itibaren en geç 180 gün içerisinde tüketiciye iade edilir. Satıcının aldığı bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade etmiş olduğu tarihten itibaren on gün içerisinde, tüketici de edinimlerini iade eder.

Ön ödemeli konut satış sözleşmesi avukat istanbul

Hukuk büromuz, ön ödemeli konut satış sözleşmesi ve her türlü tüketici uyuşmazlıkları için hizmetler vermekte olup Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ait 08504201155 numaralı iletişim hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

 

Önceki
Sonraki