Kamulaştırmadan Vazgeçme Hakkında Genel Bilgiler

Kamulaştırmadan Vazgeçme Hakkında Genel Bilgiler
Kamulaştırma Hukuku
Kamulaştırmadan Vazgeçme Hakkında Genel Bilgiler

Kamulaştırmadan vazgeçme nedir?

Yazımızda kamulaştırmadan vazgeçme hakkında açıklamalara yer vereceğiz. Kamulaştırmadan vazgeçme, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun dördüncü kısım ikinci bölümünde Kamulaştırmadan Vazgeçme ve Geri Alma başlığı altında düzenlenmiştir. Buna göre idare tarafından;

 • Kamulaştırmanın her safhasında,
 • Kamulaştırma kararı veren ve onaylayan yetkili merciin kararı ile,

kamulaştırmadan tek taraflı olarak kısmen ya da tamamen vazgeçilebilir. Bununla birlikte, dava devam ederken vazgeçilmesi durumunda dava giderleri ile harç, harcanan emek ve işin önemi gözetilmek suretiyle mahkeme tarafından takdir olunacak maktu avukatlık ücreti idareye yükletilir.

Vazgeçme iade ve devir işlemleri

Kamulaştırmanın kesinleşmesinden sonra taşınmaz malların kamulaştırma amacına yahut kamu yararına yönelik herhangi bir ihtiyaca tahsisine gerek kalmaması durumunda taşınmaz malı geri alma hakkı tanınmıştır. Böyle bir durumun varlığı halinde idare tarafından mal sahibi veya mirasçılarına Tebligat Kanunu hükümlerine göre duyuru yapılacaktır.

Yapılacak bu duyuru üzerine mal sahibi ya da mirasçıları tarafından kamulaştırma bedelinin teslim alındığı günden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte üç ay içerisinde ödeyerek taşınmaz malın geri alınabilmesi mümkündür. Bu şekilde gerçekleşecek iade işleminin kamulaştırmanın ve bedelinin kesinleşmesinden sonra bir yıl içerisinde yapılması durumunda yasa uyarınca kamulaştırma bedelinin faizi alınmaz.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 22. maddesi hükümleri uyarınca taşınmaz malı geri almayı kabul etmeyen;

 • Mal sahibi,
 • Ya da mirasçılarının,

yasanın 23. maddesine göre geri alma hakları da düşer.

Yasanın 22. maddesi hükümleri, kamulaştırmanın kesinleşmesi tarihinden itibaren beş yıl geçmiş olması durumunda uygulanmaz.

Bununla birlikte, kamulaştırılan taşınmaz mala;

 • Kamulaştırmayı yapan idare haricinde başka bir idarenin,
 • Kamulaştırma yolu ile gerçekleştirebileceği bir kamu hizmeti amacıyla istekli olması,

durumunda, yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmayarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 30. maddesi veya 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu 23. maddesine göre işlem yapılır.

Mal sahibinin geri alma hakkı

Kamulaştırma Kanunu 23. maddesi uyarınca;

 • Kamulaştırma bedelinin kesinleşmesi tarihinden itibaren beş yıl içinde,
 • Kamulaştırmayı yapan idare tarafından yahut yasanın 22. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca devir veya tahsis yapılan idare tarafından,

taşınmaz mal üzerinde kamulaştırma ve devir amacına uygun hiç bir işlem ya da tesisat yapılmaması veya kamu yararına yönelik bir ihtiyaca tahsis edilmeyerek olduğu gibi bırakılması durumunda, mal sahibi veya mirasçıları tarafından kamulaştırma bedelini aldıkları günden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ödeyerek, taşınmaz malın geri alınması mümkündür.

Bu vesile ile yasada geri alma hakkının doğmasından itibaren bir yıl içinde kullanılmaması halinde düşeceği açıkça ifade edilmiştir.

Yukarıda açıklamış olduğumuz süreler geçtikten sonra kamulaştırılan taşınmaz malda hakları bulunduğu iddiası ile eski malikler ya da mirasçıları tarafından idareden herhangi bir nedene dayanarak;

 • Hak,
 • Bedel,
 • Tazminat,

talebinde bulunulamaz ve dava açılamaz.

Aynı amacın gerçekleşmesi için birden fazla taşınmaz malın birlikte kamulaştırılmış olması durumunda bu taşınmaz malların durumunun bir bütün oluşturduğu kabul edilerek açıklamış olduğumuz usul buna göre uygulanır.

Kamulaştırmadan vazgeçme ve geri alım avukatı istanbul

Kamulaştırmadan vazgeçme ve geri alım ile ilgili hukuki destek talepleriniz için 08504201155 şeklindeki iletişim hattımızdan Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Önceki
Sonraki