İstanbul Kamulaştırma Avukatı

İstanbul Kamulaştırma Avukatı
Kamulaştırma Hukuku
İstanbul Kamulaştırma Avukatı

Kamulaştırma Kanunu nedir?

Yazımız içeriğinde istanbul kamulaştırma avukatı ve kamulaştırma ile ilgili bir kısım genel bilgilere yer vermeye çalışacağız. Kamulaştırma yasasında da açıkça belirtildiği üzere bu konudaki kanun, kamu yararının gerektirdiği durumlarda gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların;

 • Devlet ve kamu tüzel kişilerince kamulaştırılmasında yapılacak işlemleri,
 • Kamulaştırma bedelinin hesaplanmasını,
 • Taşınmaz malın ve irtifak hakkının idare adına tescilini,
 • Kullanılmayan taşınmaz malın geri alınmasını,
 • İdareler arasında taşınmaz malların devir işlemlerini,
 • Karşılıklı hak ve yükümlülükler ile bunlara dayalı uyuşmazlıkların çözüm usul ve yöntemlerini,

düzenlemektedir. Hukuk Ofisimiz İstanbul ve çevre illeri genelinde tüm bu konularda kamulaştırma ve kamulaştırmayı ilgilendiren alanlarda hizmetler vermektedir.

Kamulaştırma Şartları

Kamulaştırma avukatına ihtiyacı olan kimsenin öncelikle kamulaştırma şartları hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Bu şartlar yasada tek tek açıklanmıştır.

İdareler, yasalar ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile yapmak yükümlülüğünde bulundukları kamu hizmetleri yahut teşebbüslerinin yürütülebilmesi için gerekli olan;

 • Taşınmaz malları,
 • Kaynakları,
 • İrtifak haklarını,

bedellerini nakden ve peşin olarak ya da aşağıda açıklanan şekillerde eşit taksitlerle ödemek suretiyle kamulaştırma yapabilir.

Cumhurbaşkanı tarafından kabul olunan;

 • Büyük enerji ve sulama projeleri ile iskan projelerinin gerçekleştirilmesi,
 • Yeni ormanların yetiştirilmesi,
 • Kıyıların korunması ve turizm,

amacı ile yapılacak kamulaştırmalarda, bir gerçek ya da özel hukuk tüzel kişisine ödenecek olan kamulaştırma bedelinin o yıl Genel Bütçe Kanununda gösterilen miktarı, nakden ve peşin olarak ödenir. Ödenecek bu tutar, kamulaştırma bedelinin altıda birinden az olamaz. Bu miktarın üzerinde olan kamulaştırma bedelleri, peşin ödeme miktarından az olmamak ve en fazla beş yıl içinde faizi ile birlikte ödenmek üzere eşit taksitlere bağlanır. Bu taksitlere, peşin ödeme gününü takip eden günden itibaren, Devlet borçları için öngörülen en yüksek faiz haddi uygulanır.

Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan doğruya işleten küçük çiftçiye ait olanların bedeli, her halde peşin ödenir. Bunun yanında idareler tarafından yeterli ödenek temin edilmeksizin kamulaştırma işlemlerine başlanılamayacağı hususu da yasada açıkça ifade edilmiştir.

Kamu Yararı Kararı Verecek Merciler

Kamu yararı kararı verecek merciler, Kamulaştırma Yasası beşinci maddesinde açıklanmıştır. Bu merciler;

a) Kamu idareleri ve kamu tüzelkişileri;

 • Kamulaştırma Kanunu 3. maddesi ikinci fıkrasında sayılan amaçlarla yapılacak kamulaştırmalarda ilgili bakanlık,
 • Köy yararına yapılacak kamulaştırmalarda köy ihtiyar kurulu,
 • Belediye yararına yapılacak kamulaştırmalarda belediye encümeni,
 • İl özel idaresi yararına yapılacak kamulaştırmalarda il daimi encümeni,
 • Devlet yararına yapılacak kamulaştırmalarda il idare kurulu,
 • Yükseköğretim Kurulu yararına yapılacak kamulaştırmalarda Yükseköğretim Kurulu,
 • Üniversite, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yararına yapılacak kamulaştırmalarda yönetim kurulları,
 • Aynı ilçe sınırları içerisinde birden çok köy ve belediye yararına yapılacak kamulaştırmalarda ilçe idare kurulu,
 • Bir il sınırları içindeki birden çok ilçeye bağlı köyler ve belediyeler yararına yapılacak kamulaştırmalarda il idare kurulu,
 • Ayrı illere bağlı birden çok kamu tüzel kişileri yararına yapılacak kamulaştırmalarda Cumhurbaşkanı,
 • Birden çok il sınırları içerisindeki Devlet yararına yapılacak kamulaştırmalarda Cumhurbaşkanı.

b) Kamu kurumları yararına kamulaştırmalarda yönetim kurulu veya idare meclisi, bunların olmaması halinde yetkili idare organları,

c) Gerçek kişiler yararına kamulaştırmalarda bu kişilerin, özel hukuk tüzel kişileri yararına kamulaştırmalarda ise; yönetim kurulları ya da idare meclislerinin, yoksa yetkili yönetim organlarının başvuruları üzerine gördükleri hizmet bakımından denetimine bağlı oldukları köy, belediye, özel idare veya bakanlık

şeklindedir.

İstanbul Kamulaştırma avukatı

İstanbul Kamulaştırma avukatı ve kamulaştırma ile ilgili tüm hukuki destek talepleriniz için 08504201155 numaralı iletişim hattımızdan hukuk ofisimize ulaşabilir, taleplerinizi bizlere iletebilirsiniz.

İstanbul Kamulaştırma avukatı adres

Hukuk ofisimiz adresi Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Caddesi Ağaoğlu My Office 212 Kat:3 D:38 şeklinde olup randevu almanız rica olunur.

Önceki
Sonraki