Kamu Davasına Katılma Hakkında Genel Bilgiler

Kamu Davasına Katılma Hakkında Genel Bilgiler
Ceza Muhakemesi Hukuku
Kamu Davasına Katılma Hakkında Genel Bilgiler

Kamu davasına katılma nedir, kimler kamu davasına katılabilir?

Yazımız içeriğinde, Ceza Muhakemesi Kanununda kamu davasına katılma hakkında açıklamalara yer vereceğiz. CMK 237. maddesi uyarınca;

  • Mağdur,
  • Suçtan zarar gören gerçek kişiler;
  • Suçtan zarar gören tüzel kişiler ile malen sorumlu olanlar,

ilk derece mahkemesindeki kovuşturma aşamasının her evresinde hüküm verilinceye kadar şikayetçi olduklarını bildirerek kamu davasına katılabilir.

Kanun yolu muhakemesinde davaya katılma isteğinde bulunulamaz. Bununla birlikte, ilk derece mahkemesinde ileri sürülüp reddolunan ya da karara bağlanmayan katılma talepleri, kanun yolu başvurusunda açıkça belirtilmiş olması durumunda incelenip karara bağlanır.

Kamu davasına katılma nasıl olur?

Katılma, kamu davasının açılmasından sonra mahkemeye dilekçe verilmesi ya da katılma talebini içeren sözlü başvurunun kişinin kendisi ya da vekili aracılığı ile duruşma tutanağına geçirilmesi suretiyle olur.

Duruşma sırasında şikayetçi olunduğunu belirten ifade üzerine, hakim tarafından suçtan zarar görene davaya katılmak isteyip istemediği sorulur.

Cumhuriyet savcısı, sanık ve varsa müdafiinin dinlenilmesinden sonra davaya katılma talebinin uygun olup olmadığına karar verilir.

Katılanın hakları nelerdir?

Mağdur ya da suçtan zarar gören davaya katıldığında, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yılın üzerinde hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisi için bir avukat görevlendirilmesini isteyebilir.

Mağdur ya da suçtan zarar görenin;

  • Çocuk,
  • Sağır ve dilsiz,
  • Kendini savunamayacak derecede akıl hastası olması,

durumunda avukat görevlendirilmesi için talep aranmayacaktır.

Kamu davasına katılma davayı durdurur mu, katılma halinde dava durur mu?

Ceza Muhakemesi Kanunu 240. maddesi uyarınca katılma davayı durdurmaz.

Ayrıca tarihi belirlenmiş olan duruşma ve yargılama usulüne ilişkin diğer işlemler vaktin darlığı nedeni ile katılan kimse çağrılamayacak ya da kendisine haber verilemeyecek olsa dahi belirlenen günde yapılır.

Katılmadan önceki kararlara itiraz edilebilir mi?

Katılmadan evvel verilmiş olan kararlar, davaya katılana tebliğ edilmez. Bu kararlara karşı kanun yoluna başvurabilmesi için Cumhuriyet savcısı için belirlenmiş sürenin geçmesi ile katılan da başvuru hakkını kaybeder.

Katılan kanun yollarına başvurabilir mi?

Katılan, Cumhuriyet savcısına bağlı bulunmaksızın kanun yollarına başvurabilir. Kararın, katılanın başvurusu üzerine bozulması halinde Cumhuriyet savcısı işi yeniden takip eder.

Katılanın vazgeçmesi veya ölmesi

Katılanın, vazgeçmesi veya ölmesi halinde katılma hükümsüz kalır. Mirasçılar, katılanın haklarını takip etmek üzere davaya katılabilir.

Hukuki danışmanlık hizmetleri

Tüm hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri için Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi 08504201155 numaralı iletişim hattından hukuk ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

Önceki
Sonraki