İtiraz Kanun Yolu Hakkında Genel Bilgiler

İtiraz Kanun Yolu Hakkında Genel Bilgiler
Ceza Muhakemesi Hukuku
İtiraz Kanun Yolu Hakkında Genel Bilgiler

Ceza muhakemesinde itiraz kanun yolu nedir, itiraz olunabilecek kararlar nelerdir?

Ceza muhakemesinde itiraz kanun yolu, olağan kanun yollarından biri olup hakim kararları ile kanunun gösterdiği hallerde, mahkeme kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir.

İtiraz kanun yolu için itiraz usulü nasıl işler?

Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca hakim ya da mahkeme kararına karşı itiraz, yasanın ayrıca hüküm koymadığı hallerde CMK 35. maddesi uyarınca ilgililerin kararı öğrendiği günden itibaren yedi gün içerisinde kararı veren mercie verilecek bir dilekçe ya da tutanağa geçirilmesi koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunulması suretiyle yapılır. Tutanakla tespit edilen beyan ve imza, mahkeme başkanı veya hakim tarafından onaylanır.
CMK 263. maddesi hükmü saklı olup bu madde uyarınca tutuklu bulunan şüpheli veya sanık, zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek kanun yollarına başvurabileceğinden bu durumda itiraz usulü buna göre işleyebilecektir.

Yapılan itiraz sonrası ne olur?

Kararına itiraz edilen hakim veya mahkemenin, yapılan itirazı yerinde görmesi halinde itiraza konu karar düzeltilir. İtirazın yerinde görülmemesi durumunda yasaya göre dosya, itirazı incelemeye incelemeye yetkili olan mercie gönderilir.

İtiraz kanun yolu için itirazı incelemeye yetkili merciler hangileridir?

a) Sulh ceza hakimliği kararlarına yapılan itirazlar;
  • O yerde birden fazla sulh ceza hakimliğinin bulunması durumunda, numara olarak kendisini izleyen hakimlik,
  • Son numaralı hakimlik için bir numaralı hakimlik,
  • Ağır ceza mahkemesi bulunmayan yerlerde tek sulh ceza hakimliğinin bulunması halinde, yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hakimliği,
  • Ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerlerde tek sulh ceza hakimliğinin bulunması durumunda, en yakın ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hakimliği,

tarafından incelenir.

b) İtiraz üzerine ilk defa sulh ceza hakimliği tarafından verilen tutuklama kararlarına itiraz edilmesi durumunda da yukarıda açıklamış olduğumuz (a) bendindeki usul uygulanır. Bununla birlikte, ilk tutuklama talebini reddeden sulh ceza hakimliği, tutuklama kararını itiraz mercii olarak inceleyemeyecektir.

c) Asliye ceza mahkemesi hakimince verilen kararlara yapılacak itirazların incelenmesi, yargı çevresinde bulundukları ağır ceza mahkemesine ve bu mahkeme ile başkanı tarafından verilen kararlar hakkındaki itirazların incelenmesi, o yerde ağır ceza mahkemesinin birden çok dairesinin bulunması durumunda, numara olarak kendisini izleyen daireye; son numaralı daire için birinci daireye; o yerde ağır ceza mahkemesinin tek dairesinin bulunması halinde, en yakın ağır ceza mahkemesine aittir.

d) Naip hakim kararlarına yapılacak itirazların incelenmesi, mensup oldukları ağır ceza mahkemesi başkanına, istinabe olunan mahkeme kararlarına karşı yukarıda açıklanan esaslara göre bulundukları yerdeki mahkeme başkanı veya mahkemeye aittir.

e) Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararları ile Yargıtay ceza dairelerinin esas mahkeme olarak bakmış oldukları davalarda verilen kararlara yapılan itirazlarda; üyenin kararını görevli olduğu dairenin başkanı, daire başkanı ile ceza dairesinin kararını numara itibarıyla izleyen ceza dairesi; son numaralı daire söz konusu olması durumunda birinci ceza dairesi inceler.

İtiraz edilen kararın akıbeti ne olur?

CMK 269. maddesi uyarınca yapılan itiraz, kararın yerine getirilmesinin geri bırakılması sonucunu doğurmaz. Bununla birlikte kararına itiraz edilen makam ya da kararı inceleyecek olan merci, geri bırakılmasına karar verebilir.

İtirazın Cumhuriyet savcısına ve karşı tarafa tebliği ile inceleme ve araştırma yapılması usulü

CMK 270. maddesinde, itirazı inceleyecek olan mercinin, yazı ile cevap verebilmesi için itirazı, Cumhuriyet savcısı ve karşı tarafa bildirebileceği açıklanmıştır. Aynı zamanda itiraz mercii, inceleme ve araştırma yapabileceği gibi gerekli görmesi durumunda bunların yapılmasını da emredebilir.

Ceza Muhakemesi Kanunu 101. ve 105. maddeleri uyarınca yapılan itiraz üzerine Cumhuriyet savcısından görüş alınması halinde, bu görüş şüpheli, sanık ya da müdafiine bildirilir. Şüpheli, sanık veya müdafii, üç gün içinde görüşünü bildirebilir.

İtiraz üzerine nasıl karar verilir?

Kanunda yazılı olan istisnalar saklı kalmak kaydı ile yapılan itiraz hakkında duruşma yapılmaksızın karar verilir. Ancak, gerekli görülmesi durumunda Cumhuriyet savcısı ve sonra müdafi veya vekil dinlenebilecektir.

Yapılan itirazın yerinde görülmesi halinde itiraz mercii, aynı zamanda itiraz konusu hakkında da karar verir. İtiraz üzerine kararın mümkün olan en kısa sürede verileceği yasada açıkça ifade edilmiştir.

İtiraz üzerine verilen karar kesin midir?

CMK 271/4 maddesi uyarınca merciin, itiraz üzerine verdiği kararlar kesindir. Bunun yanında ilk defa merci tarafından verilen tutuklama kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir.

İtirazla ilgili hukuki danışmanlık ve destek

İtiraz başvuruları ile ilgili tüm hukuki danışmanlık ve destek talepleriniz için 08504201155 numaralı iletişim hattımızdan Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi ile iletişime geçebilirsiniz.

Önceki
Sonraki