Ceza Yargılamasında İstinaf Kanun Yolu Hakkında Genel Bilgiler

Ceza Yargılamasında İstinaf Kanun Yolu Hakkında Genel Bilgiler
Ceza Muhakemesi Hukuku
Ceza Yargılamasında İstinaf Kanun Yolu Hakkında Genel Bilgiler

Ceza yargılamasında istinaf kanun yolu ve istinaf başvurusu nedir?

Yazımız içeriğinde ceza yargılamasında istinaf kanun yolu hakkında genel açıklamalar ve bilgilere yer vereceğiz. İstinaf, ilk derece mahkemesi tarafından verilen son kararlara karşı gidilebilen olağan bir kanun yoludur.

İstinaf yoluna başvurulabilecek kararlar nelerdir?

Ceza yargılamasında ilk derece mahkemeleri tarafından verilen hükümlere istinaden istinaf kanun yoluna başvuruda bulunulabilmektedir. Bununla birlikte ilk derece mahkemeleri tarafından hükmedilen on beş yıl üzerindeki hapis cezalarına ilişkin hükümler bölge adliye mahkemeleri tarafından re’sen (kendiliğinden) incelenecektir.

Yasa uyarınca hükümden önce verilip de hükme esas teşkil eden ya da başka bir kanun yolu öngörülmemiş olan mahkeme kararlarına karşı da hükümle beraber istinaf yoluna başvurulabilmektedir.

İstinaf yoluna başvurulamayacak kararlar nelerdir?

Ceza Muhakemesi Kanunu 272. maddesi bu soruyu cevaplandırmaktadır. Buna göre;

a) Hapis cezasından çevrilen adli para cezaları hariç, sonuç olarak belirlenen üç bin Türk Lirası dahil olmak üzere bu rakamın altındaki adli para cezasına dair mahkumiyet hükümler,

b) Üst sınırının beş yüz günü geçmediği adli para cezasını gerektiren suçlardan beraat hükümler,

c) Yasalarda kesin olduğu yazılı bulunan hükümler,

açısından istinaf yoluna başvurulamaz. Bu suretle verilen hükümler tekerrüre esas olmaz.

Ceza yargılamasında istinaf başvuru süresi nedir, istinaf başvurusu nasıl yapılır?

İstinaf başvuru talebi, hükmün açıklandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi ya da zabıt katibine bir beyanda bulunulması suretiyle yapılacaktır. Yasa uyarınca beyanda bulunulması durumunda beyan tutanağa geçirilir ve tutanak hakime onaylattırılır.

Tutuklu sanıklar hakkında 263. madde hükmü saklıdır. Tutuklu durumda bulunan şüpheli ya da sanıklar, zabıt katibi veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ya da tutukevi müdürüne beyanda bulunulması suretiyle veya bu hususta verilecek bir dilekçe yolu ile kanun yollarına başvurabilir.

Mahkeme tarafından hükmün, istinaf yoluna başvurmaya hakkı olanların yokluğunda açıklanmış olması halinde başvuru süresi tebliğ tarihinden itibaren başlayacaktır.

Ağır ceza mahkemelerindeki Cumhuriyet savcıları, mahkemelerinin yargı çevresi içindeki asliye mahkemelerinin hükümlerine karşı, kararın o yer Cumhuriyet başsavcılığına gelişi tarihinden itibaren yedi gün içinde istinaf yoluna başvurabilir.

Cumhuriyet savcısı, istinaf yoluna başvurduğunda, başvurma nedenlerini gerekçeleri ile birlikte yazılı talebinde açıkça gösterir. Bu istem ilgililere tebliğ edilir. İlgililer, tebliğ tarihinden başlayarak yedi günlük süre içerisinde bu husustaki cevaplarını bildirebilir.

Ceza yargılamasında istinaf başvuru dilekçesinde başvuruya ilişkin nedenlerin gösterilmemesi

Sanık ve Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca katılan sıfatını almış olanlar ile katılma isteği karara bağlanmayan, reddedilen ya da katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görenlerin dilekçe veya beyanında, istinaf başvurusuna ilişkin nedenlerin gösterilmemesi, inceleme yapılmasına engel değildir.

Ceza yargılamasında istinaf başvurusu ve hükmün kesinleşmesi

Süresi içinde yapılan istinaf başvurusu, hükmün kesinleşmesini engelleyecektir.

Hükmün, istinaf yoluna başvuran Cumhuriyet savcısına veya ilgililere gerekçesi ile birlikte açıklanmamış olması durumunda; hükme karşı istinaf yoluna başvurulduğunun mahkemece öğrenilmesinden itibaren gerekçe, yedi gün içerisinde tebliğ edilir.

Süresinden sonra yapılan istinaf başvurusu

İstinaf başvurusunun;

  • Yasal sürenin geçmesinden sonra yapılmış olması,
  • Aleyhine istinaf yoluna başvurulamayacak bir hükme karşı yapılmış olması,
  • İstinaf yoluna başvuran tarafın buna hakkının bulunmaması,

yapılması durumunda, hükmü veren mahkeme bir kararla dilekçeyi reddeder.

İstinaf başvurusunda bulunan Cumhuriyet savcısı ya da ilgililer, ret kararının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde bölge adliye mahkemesinden bu hususta bir karar vermesini isteyebilir. Bu durumda dosya, bölge adliye mahkemesine gönderilir. Fakat bu nedenle hükmün infazı ertelenemez.

İstinaf başvurusuna cevap

Usulüne uygun yapılan ve mahkeme tarafından reddedilmeyen istinaf dilekçesi ya da buna ilişkin beyana dair tutanağın bir örneği karşı tarafa tebliğ olunur. Karşı taraf, kendisine yapılan bu tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde buna yazılı olarak cevap verebilir.

Karşı taraf sanık ise, bir tutanağa bağlanmak üzere zabıt katibine yapılacak bir beyanla da cevabını verebilecektir. Cevabın verilmesinden sonra ya da bunun için belirlenen süre bittikten sonra dava dosyası, bölge adliye mahkemesine gönderilir. CMK 262. ve 263. maddeleri hükümleri saklıdır.

Ceza yargılamasında istinaf dosya üzerinde ön inceleme

Dosya üzerinde yapılacak ön inceleme neticesinde;

a) Bölge adliye mahkemesinin yetkili olmadığının anlaşılması durumunda dosyanın yetkili bölge adliye mahkemesine gönderilmesine,

b) Bölge adliye mahkemesine yapılan başvurunun;

  • Süresi içerisinde yapılmadığının,
  • İncelenmesi istenen kararın bölge adliye mahkemesinde incelenebilecek kararlardan olmadığının,
  • Başvuruda bulunan tarafın buna hakkı bulunmadığının,

anlaşılması durumunda istinaf başvurusunun reddine karar verilecek olup bu kararlar itiraza tabidir.

Bölge adliye mahkemesinde inceleme ve kovuşturma usulü

Bölge adliye mahkemesi, dava dosyası ve dosya ile birlikte sunulmuş olan delilleri inceledikten sonra;

İlk derece mahkemesi tarafından verilen kararda;

  • Usul ya da esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığını,
  • Delillerde ya da yapılan işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığını,
  • İspat açısından değerlendirmenin yerinde olduğunu,

tespit ettiğinde istinaf başvurusunun esastan reddine, 303. madde birinci fıkrasının (a), (c), (d),(e), (f), (g) ve (h) bentlerinde yer alan ihlallerin varlığı durumunda hukuka aykırılığın düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddine,

Cumhuriyet savcısının istinaf yoluna başvurma sebebine uygun olarak mahkumiyete konu suç için yasada yazılı cezanın en alt derecesinin uygulanmasını uygun görmesi durumunda, hukuka aykırılığın düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddine,

Cezada indirim, cezayı kaldıran nedenler ya da şahsi cezasızlık sebeplerinin uygulanmamış olması

Başka bir araştırmaya ihtiyaç duyulmaksızın cezayı kaldıran ya da cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebepler veya şahsi cezasızlık sebeplerine bağlı olarak daha az ceza verilmesi ya da ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini gerektiren durumlarda, hukuka aykırılığın düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddine,

Olayın daha fazla araştırılmasına ihtiyaç duyulmaksızın davanın reddine karar verilmesi

Olayın daha fazla araştırılmasına ihtiyaç duyulmaksızın davanın reddine karar verilmesi ya da güvenlik tedbirlerine ilişkin hatalı kararın düzeltilmesi gereken hallerde hukuka aykırılığın düzeltilmesi suretiyle istinaf başvurusunun esastan reddine,

Hukuka aykırılık nedeninin varlığı

İlk derece mahkemesi kararında CMK 289. maddesi birinci fıkrasının (g) ve (h) bentleri hariç diğer bentlerinde belirtilen bir hukuka aykırılık nedeninin varlığı halinde hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine ya da kendi yargı çevresinde uygun göreceği diğer bir ilk derece mahkemesine gönderilmesine,

Soruşturma ya da kovuşturma şartının gerçekleşmediğinin ya da ön ödeme ve uzlaştırma usulünün uygulanmadığının anlaşılması

Soruşturma ya da kovuşturma şartının gerçekleşmediğinin ya da ön ödeme ve uzlaştırma usulünün uygulanmadığının anlaşılması veya davanın ilk derece mahkemesinde görülmekte olan bir dava ile birlikte yürütülmesinin zorunlu olması halinde hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesi veya kendi yargı çevresinde uygun göreceği diğer bir ilk derece mahkemesine gönderilmesine,

Diğer durumlarda, gerekli tedbirleri aldıktan sonra davanın yeniden görülmesine ve duruşma hazırlığı işlemlerine başlanmasına,

Karar verir.

Duruşma sonunda bölge adliye mahkemesi istinaf başvurusunu esastan reddeder ya da ilk derece mahkemesi hükmünü kaldırarak yeniden hüküm kurar.

Yukarıda açıklamış olduğumuz birinci ve ikinci fıkra hükümleri uyarınca verilen kararların sanık lehine olması durumunda, bu hususların istinaf isteminde bulunmamış olan diğer sanıklara da uygulanma imkanının bulunması halinde bu sanıklar da istinaf isteminde bulunmuşçasına verilen kararlardan yararlanır.

Ceza yargılamasında istinaf duruşma hazırlığı

Duruşma hazırlığı aşamasında bölge adliye mahkemesi daire başkanı ya da görevlendireceği üye tarafından, CMK 175. madde hükümlerine uygun olarak duruşma günü belirlenir. Gerekli çağrılar yapılır.

Mahkeme tarafından, gerekli görülen tanıkların, bilirkişilerin dinlenmesi ve keşfin yapılmasına karar verilir.

Yalnızca sanık lehine istinaf yoluna başvurulması

İstinaf yoluna yalnızca sanık lehine başvurulmuşsa, yeniden verilen hüküm, önceki hükümle belirlenmiş olan cezadan daha ağır olamaz.

İstinaf direnme yasağı

Bölge adliye mahkemesi tarafından verilen karar ve hükümlere karşı direnilemez; bunlara karşı herhangi bir kanun yoluna gidilemez. İtiraz ve temyize ilişkin hükümler saklıdır.

Ne kadar sürer?

Bu sorunun net bir şekilde cevaplandırılması mümkün olmayıp başvurunun sonuçlandırılması mahkemelerin iş yoğunluğu ve dosya sayısına göre değişebilmektedir.

Ceza istinaf başvurusu dilekçesi avukat istanbul

Ceza istinaf başvurusu, dilekçesi, avukatı istanbul ve benzer konulardaki hukuki danışmanlık ve destek talepleriniz için hukuk ofisimize ait 08504201155 numaralı iletişim hattımızdan bize ulaşabilir, ofisimizle görüşme taleplerinizi iletebilirsiniz.

Önceki
Sonraki