Görevden Uzaklaştırma Hakkında Genel Bilgiler

Görevden Uzaklaştırma Hakkında Genel Bilgiler
İdare Hukuku
Görevden Uzaklaştırma Hakkında Genel Bilgiler

Görevden uzaklaştırma nedir?

Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği durumlarda, görevinin başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir. Yasa gereğince bu tedbir, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilmektedir.

Görevden uzaklaştırma kararını kim verir, kimler görevden uzaklaştırmaya yetkilidir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca;

  • Atamaya yetkili amirler,
  • Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri,
  • İllerde valiler,
  • İlçelerde kaymakamlar (İlçe idare şube başkanları hakkında valinin muvafakati şarttır),

görevden uzaklaştırmaya yetkilidir. Valiler ve kaymakamlarca alınan görevden uzaklaştırma tedbiri, Devlet memurunun kurumuna derhal bildirilir.

Görevden uzaklaştıran amirin sorumluluğu nedir?

Görevinden uzaklaştırılan Devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen on iş günü içerisinde soruşturmaya başlanması şarttır.

Memurun görevden uzaklaştırılmasından sonra;

  • Memur hakkında derhal soruşturmaya başlamayan,
  • Keyfi olarak ya da garaz veya kini nedeniyle bu tasarrufu yaptığı,

yaptırılan soruşturma neticesinde anlaşılan amirler, hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabidir.

Ceza kovuşturması sırasında görevden uzaklaştırma

Haklarında mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan Devlet memurları da yukarıda açıklamış olduğumuz görevden uzaklaştırmaya yetkili kişiler tarafından görevden uzaklaştırılabilir.

Görevden uzaklaştırılan ya da görevinden uzak kalan memurların hak ve yükümlülükleri nelerdir?

Görevden uzaklaştırılan ve göreviyle ilgili olsun ya da olmasın herhangi bir suç nedeni ile tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içerisinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu durumdaki kişiler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam eder.

Aşağıda detaylarını açıklayacağımız yasanın 143. maddesinde sayılan hallerin gerçekleşmesi durumunda, bu kişilerin aylıklarının kesilmiş olan üçte biri kendilerine ödenir ve görevden uzakta geçirmiş oldukları süre, derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin derece yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı, üst dereceye yükselmeleri durumunda, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.

Görevden uzaklaştırma tedbiri nasıl kaldırılır?

Yürütülecek soruşturma neticesinde disiplin nedeni ile memurluktan çıkarma ya da cezai bir işlem uygulanmasına lüzum kalmayan Devlet memurları için alınmış olan bu tedbir, görevden uzaklaştırmaya yetkililerce (Müfettişler tarafından görevden uzaklaştırılanlar hakkında atamaya yetkili amirlerce) derhal kaldırılır.

Tedbiri kaldırmayan görevli hakkında yasanın 139. maddesi hükmü uygulanır.

Memurun göreve tekrar (yeniden) başlatılması zorunlu olan haller nelerdir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda bu haller tek tek açıklanmıştır. Devlet Memurları Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili merciler tarafından;

  • Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilen kişilerin,
  • Yargılamanın men’ine ya da beraatine karar verilenlerin,
  • Hükümden önce haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılan kişilerin,
  • Görevleri ve memurluklarına ilişkin olsun ya da olmasın memurluğa engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenen kişilerin,

Bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır.

Görevden uzaklaştırmada amirin takdir hakkı

DMK 140. ve 142. maddelerde 143. maddenin a, b, c fıkralarında yazılı olanlar hakkındaki görevden uzaklaştırma tedbiri, Devlet memurunun soruşturmaya konu olan fiillerinin, hizmetlerini devama engel olmadığı durumlarda her zaman kaldırılabilir.

Görevden uzaklaştırma süresi nedir?

Yasa uyarınca görevden uzaklaştırma, bir disiplin kovuşturmasından kaynaklandığı durumda en çok 3 ay devam edebilir. Bu sürenin sonunda hakkında bir karar verilmeyen memur görevine başlatılır.

Görevden uzaklaştırmanın bir ceza kovuşturmasından kaynaklandığı durumda, görevden uzaklaştırmaya yetkili amir (Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir) ilgilinin durumunu her iki ayda bir incelemek suretiyle görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve bu kararı ilgilisine de yazı ile tebliğ eder.

Hukuki danışmanlık ve destek

Görevden uzaklaştırma avukat istanbul ve benzeri konulardaki tüm hukuki destek ve danışmanlık talepleriniz için Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi ile 08504201155 numaralı iletişim hattımızdan iletişime geçebilirsiniz.

Önceki
Sonraki