İşverenin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Derhal Feshi Hakkında Bilgiler

İşverenin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Derhal Feshi Hakkında Bilgiler
Bireysel İş Hukuku
İşverenin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Derhal Feshi Hakkında Bilgiler

İşverenin iş sözleşmesini haklı nedenle feshi şartları nelerdir?

İşverenin iş sözleşmesini haklı nedenle derhal fesih hakkı, 4857 sayılı İş Kanunu 25. maddesinde açıklanmıştır. Buna göre işverenin sözleşmeyi haklı nedenle derhal fesih hakkı;

  • Sağlık sebepleri,
  • Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri,
  • Zorlayıcı sebepler,
  • İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17 nci maddedeki bildirim süresini aşması,

şeklinde dört ana başlığa ayrılmış olup bu başlıklar altında düzenlenmiştir.

Yasada açıklanan bu sebepler uyarınca işveren, süresi belirli ya da belirsiz olduğu farketmeksizin aşağıda açıklayacağımız hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden evvel veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir.

Sağlık sebepleri nedeniyle işverenin iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshi:

Sağlık sebepleri, işverenin iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshi nedenlerinin başında yer alıp bu sebepler;

a) İşçinin kendi kastı, derli toplu olmayan yaşayışı veya içkiye düşkünlüğü sebebiyle meydana gelen bir hastalığa yakalanması ya da engelli hale gelmesi durumunda, bu nedenle ortaya çıkan devamsızlık halinin ardı ardına üç iş günü ya da bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi hali.

b) İşçinin maruz kalmış olduğu hastalığın tedavi edilemeyecek derecede olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması hali.

Yukarıda açıklamış olduğumuz (a) alt bendinde sayılan nedenler haricinde;

  • İşçinin hastalığı,
  • Kaza,
  • Doğum ve gebelik

gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre İş Kanunu 17. maddesinde belirtilen bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74. maddedeki sürenin bitimi ile başlar. Fakat işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeni ile işine gidemediği süreler için ücret işlemez.

Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzer nedenlerle işverenin iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshi:

İşverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzer nedenlerden ötürü iş sözleşmesini haklı nedenle derhal fesih hakkı sebepleri de maddeler halinde İş Kanunu 25. maddesinde belirtilmiş olup bu sebepler;

a) İş sözleşmesinin yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar ya da şartlar kendisinde bulunmamasına rağmen bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, veya gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması hali,

b) İşçinin, işverenin kendisi ya da aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, veya işveren hakkında şeref ve haysiyetini kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması hali,

c) İşçinin işverenin bir başka işçisine karşı cinsel tacizde bulunması hali,

d) İşçinin işveren veya işverenin ailesi üyelerinden birine ya da işverenin başka bir işçisine sataşması, işyerine sarhoş veya uyuşturucu madde almış şekilde gelmesi ya da işyeri içerisinde bu maddeleri kullanması hali,

e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanması, hırsızlık yapması, işverenin mesleki sırlarını ortaya atması gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması hali,

f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi hali,

g) İşçinin işverenden izin almadan veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü ya da bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, veya bir ayda üç iş günü işine devam etmemesi hali,

h) İşçinin yapmakla ödevli olduğu görevlerin kendisine hatırlatılmasına rağmen bunları yapmamakta ısrar etmesi hali,

ı) İşçinin kendi isteği ya da savsaması nedeniyle işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmamasına rağmen eli altında bulunan makineleri, tesisatı ya da başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek ölçüde hasara ve kayba uğratması hali,

şeklinde tespit edilmiştir.

Zorlayıcı sebepler:

İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması, işveren tarafından sözleşmenin haklı nedenle derhal fesih nedeni olarak kabul edilmiştir.

İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması hali:

İşçinin gözaltına alınması ya da tutuklanması halinde devamsızlığın İş Kanunu 17. maddesindeki bildirim süresini aşması da bu nedenler arasında sayılmıştır.

İşçi, işveren tarafından haklı nedenle yapıldığı iddia olunan feshin yukarıda açıklanan sebeplere uygun olmadığı iddiası ile İş Kanununun fesihle ilgili;

  • 18. madde,
  • 20. madde,
  • 21. madde

hükümleri çerçevesinde yargı yoluna başvurabilir.

İşverenin iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshi avukat istanbul

Hukuki danışmanlık ve talepleriniz için Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ait 08504201155 numaralı hattımızdan hukuk ofisimize ulaşabilirsiniz.

Önceki
Sonraki