İlamsız İcra Takip Yolları Hakkında Genel Bilgiler

İlamsız İcra Takip Yolları Hakkında Genel Bilgiler
İcra ve İflas Hukuku
İlamsız İcra Takip Yolları Hakkında Genel Bilgiler

İlamsız icra takip yolları nelerdir ilamsız icra takibi nasıl yapılır?

Bu makalemizde ilamsız icra takip yolları hakkında genel bilgilere yer verilecektir.

İlamsız icra takip yolları 3’e ayrılır;

 1- Genel Haciz Yolu ile takip;

Yalnızca para ve teminat alacakları için bu yola başvurulabilir. Alacağı para veya teminat alacağı olan alacaklı, doğrudan icra dairesinde borçlu aleyhine takip başlatabilir. Burada genel yetkili icra dairesi borçlunun yerleşim yerindeki icra dairesidir. Alacak hakkının herhangi bir senede bağlı olması gerekmemektedir. Gerçekte alacaklı olmayan bir kişi bile alacaklı olduğunu iddia ederek genel haciz yolu ile takip başlatabilir. İtiraz süreleri ve tarzları ilamsız icra yolu ile ilgili yazımızda belirttiğimiz usuldedir.

Ödeme emrinin kesinleşmesinden sonra alacaklının da talebiyle borçlunun borca yetecek miktarda mal ve alacak haklarına el konulur, buna haciz işlemi denir. Borçlunun haczedilen mal ve alacak hakları doğrudan alacaklıya verilmez. Hacizli mallar alacaklının talebiyle paraya çevrilir ve satış sonucunda elde edilen para ile bir alacaklı varsa alacağı ödenir. Birden fazla alacaklı varsa satıştan elde edilen para paylaştırılır.

 2- Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile takip;

İlamsız icra takip yolları arasından kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipte yine yalnızca para ve teminat alacakları için takip başlatılabilir. Bu şekilde borçlu aleyhine takip başlatılabilmesi için alacağın senede bağlı olması ve bu senedin kambiyo senedi niteliğinde (bono, poliçe, çek) olması gerekir. Aksi takdirde alacağı kambiyo senedine bağlı olmayan alacaklılar bu yola başvuramaz. Alacaklının usulüne uygun takip talebinden sonra icra dairesi takip talebine ilişkin incelemesini tamamlar tamamlamaz borçluya ödeme emrini derhal tebliğ etmekle yükümlüdür.

Alacağı bono poliçe ve çek gibi bir kambiyo senedine bağlı olan alacaklı, aynı zamanda bu alacağını rehin ile teminat altına almışsa seçimlik yetkisi vardır. Yani alacaklı, borçlusuna karşı dilerse doğrudan kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapabileceği gibi dilerse doğrudan doğruya rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takipte yapabilir.

Borçlu, ödeme emrine itirazını tebliğden itibaren 5 gün içerisinde icra mahkemesine yazılı olarak yapmak zorundadır.

Borçlu süresi içerisinde borca itiraz etmez ise takip kesinleştikten sonra 10 gün içerisinde mal beyanında bulunmak zorundadır.

Bu takip yolunda ödeme emrine itiraz, satıştan başka icra takip işlemlerini durdurmaz.

Senedin altındaki imzanın kendisine ait olmadığını iddia eden borçlu imzaya itirazını tebliğden itibaren 5 gün içerisinde yazılı olarak icra mahkemesine bildirmek durumundadır.

Alacaklının takip talebini alan icra dairesi, senede bağlı olan alacağın zaman aşımına uğrayıp uğramadığını ve söz konusu alacağın mevcut olup olmadığını inceleyemez.

3- Kiralanan Taşınmazların İlamsız İcra Yoluyla Tahliyesi;

Ev sahibi kiralamış olduğu taşınmazının tahliyesi için mahkeme hükmü almadan doğrudan icra dairesine başvurarak bu durumu ilamsız icra yoluyla talep edebilir. Bunun için kanun koyucu 2 sebep belirlemiştir. Bu sebepler;

 A- Kira bedelinin ödenmemesi:

Kiracının kiralanan malın tesliminden sonra muaccel olan kira bedellerini ödememesi durumunda, kiralayan ödenmeyen kira bedelleri ile taşınmazın tahliye edilmesini de isteyebilir. Kiralayan icra dairesine giderek öncelikle ödenmemiş kira bedellerinin ödenmesini talep edecektir. Daha sonra ise kiracısının taşınmazı tahliye etmesini takip yoluyla talep edebilecektir. Ayrıca kiraya verenin bu takip yoluna başvurabilmesi için elinde yazılı bir kira sözleşmesi olmasına gerek yoktur.

 B- Kira kontratının sona ermesi:

Bu yola başvurabilmek için alacaklının elinde mutlak suret ile bir yazılı kira kontratı ya da alacaklıya ait bir tahliye taahhüdü bulunmalıdır. Kiralayan, kira kontratının sona ermesinden itibaren bir ay içerisinde icra dairesine başvurarak taşınmazının tahliyesini talep etmelidir. Bu süre hak düşürücü süredir.

İlamsız icra takip yolları, ilamlı icra takibine göre daha hızlı bir şekilde borç tahsilatı yapılmasını sağlayabilir. Ancak, ilamsız icra takibi sürecinde dikkate alınması gereken prosedürler ve yasal süreçler bulunmaktadır. Bu nedenle, ilamsız icra takibi sürecinde hukuki danışmanlık hizmeti almak önemlidir. Tüm ilamsız takip yolları için ofisimize ait 08504201155 numaralı hattımızdan bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Önceki
Sonraki