İlamsız İcra Takibi ve İlamsız İcra Takibine İtiraz İİK Md. 68

İlamsız İcra Takibi ve İlamsız İcra Takibine İtiraz İİK Md. 68
İcra ve İflas Hukuku
İlamsız İcra Takibi ve İlamsız İcra Takibine İtiraz İİK Md. 68

İlamsız icra takibi nedir nasıl yapılır?

İlamsız icra takibi yoluna başvurulabilmesi için alacaklının alacağının mahkeme hükmüne bağlı olması gerekmez. Bir alacaklı para ve teminat alacağı için mahkemeye başvurup ilam almaksızın doğrudan icra dairesine giderek ilamsız icra takibini başlatabilir. Buradan çıkarmamız gereken sonuç alacağın sözleşmeden, haksız fiil veya sebepsiz zenginleşmeden kaynaklanabileceğidir.

Alacaklının ilamsız takip yoluna başvurabilmesi için elinde herhangi bir belge veya ilam olmasına gerek yoktur. Bununla birlikte, dikkat edilmesi gereken bir husus kaynağı ve alacağın herhangi bir belgeye veya ilama bağlı olup olmadığı fark etmeksizin para ve teminat alacakları için genel bir takip yolu olarak ilamsız takip yapabilmesi, alacağın rehinle teminat altına alınmamış olmasına bağlıdır.

Ödeme emri, icra müdürlüğü tarafından takip talebinden itibaren 3 gün içerisinde borçluya tebliğe çıkartılır.

İlamsız icra takibinde ödeme emrine itiraz

İlamsız icra takibi için itiraz, ödeme emri kendisine tebliğ edilen borçlunun herhangi bir sebepten dolayı borcun tamamının kendisine ait olmadığını iddia etmesi veya borcu kısmen kabul etmesi durumunda tebliğden itibaren 7 gün içerisinde takibin bulunduğu icra dairesine yazılı veya sözlü olarak yapılabilir. Borçlunun yaptığı bu itiraz usul ve yasaya uygun bulunması durumunda hakkında başlatılmış icra takibini durdurur. Alacaklı bu durumda borçlunun itirazına karşı işlem yaptırmadıkça borçluya karşı takibe devam edemez.

İtiraz, maddi hukuka dayanan sebeplerle takibe karşı konulmasıdır. İtirazın takip konusu alacakla ilişkisinin bulunması gerekir.

İtiraz süresi tebliğ ile başlar. Süresiz itiraz İ.İ.K’ ya göre olanaklı değildir.

İtirazda bulunma hakkı yalnız borçluya ve vekaleten avukata aittir.

Eğer borçlu takibe süresinde itirazda bulunmazsa takip kesinleştikten sonra 3 gün içerisinde mal beyanında bulunmak zorundadır.

Borçlu borcun tamamına itiraz edebileceği gibi borcun bir kısmına da itiraz edebilir. Borçlunun kendisine karşı başlatılan icra takibinde takip konusunun bir kısmına karşı gelmesi durumunda Kısmı itirazını ayrıca ve açıkça belirtmek zorundadır. Aksi taktirde ödeme emrine hiç itiraz etmemiş sayılır. Başka bir deyişle bu durum borcun kabulü anlamına gelecektir. Kısmi itirazda itiraz edilen kısım kadar icra takibi durur, kalan kısım için ise icra takibi kesinleşir.

İcra takibinin adi bir senede veya kambiyo senedine bağlanmış olması durumunda senet altındaki imzanın kendisine ait olmadığını iddia ettiği durumda ise imzaya itirazı takibin başlatıldığı icra dairesine yine tebliğden itibaren 7 gün içerisinde yazılı veya sözlü şekilde yapabilir. İmzaya itirazı da kısmı itiraz gibi ayrıca ve açıkça belirtmek zorundadır.

İmzaya itiraz edilmesi durumunda alacaklı genel mahkemelerde itirazın iptali davası açabileceği gibi İcra Mahkemesinden de itirazın geçici olarak kaldırılmasını talep edebilir.

Borçlunun ağır hastalık, doğal afet veya seyahatte bulunma gibi mücbir bir sebepten dolayı kusuru olmaksızın süresi içerisinde ödeme emrine itiraz edememesi durumunda, mücbir sebebin ortadan kalkmasından itibaren 3 gün içerisinde haczedilen malların paraya çevrilmesine kadar gecikmiş itirazda bulunabilir.

İlamsız icra takibi yetkili icra dairesi

İlamsız icra takibi için, genel yetkili icra dairesi, borçlunun yerleşim yerindeki icra dairesidir.

Takip, yetkisiz icra dairesinde başlatılırsa borçlu yetki itirazında bulunabilir ve takibi durdurabilir. Borçlunun süresi içerisinde yetki itirazında bulunmaması halinde yetkisiz icra dairesi yetkili icra dairesi haline gelir.

İcra avukatı istanbul

Alacaklının ve borçlunun gerekli adımları atması ve hukuki süreci doğru şekilde takip etmesi önemlidir. Hukuki danışmanlık almak, alacaklı ve borçlunun haklarının korunması ve hukuki sürecin etkin bir şekilde yürütülmesi açısından oldukça önemlidir. Takip sürecinizin İcra İflas Hukuku açısından hızlı, çözüm odaklı ve hatasız şekilde yürütülmesi için ofisimize ait 08504201155 numaralı hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

 

Önceki
Sonraki