İlamlı İcra Takibi Hakkında Genel Bilgiler

İlamlı İcra Takibi Hakkında Genel Bilgiler
İcra ve İflas Hukuku
İlamlı İcra Takibi Hakkında Genel Bilgiler

İlamlı icra takibi nedir nasıl yapılır?

İlamlı icra takibi, mahkemeler tarafından verilen bir hükmün icra müdürlüğü kanalı ile yerine getirilmesi için başvurulan yoldur. İlamlı icra yoluna başvurmak isteyen alacaklı, öncelikle mahkemeden lehine bir mahkeme hükmü alır, daha sonra icra müdürlüğü’ne başvurarak mahkemeden aldığı ilama dayanarak hakkını talep eder. İlamın icra takibine konu yapılması, alacaklının haklarını korumak ve alacağını tahsil etmesi için etkili bir araçtır.

Bu haklara örnek olarak taşınır mal teslimi, taşınmaz mal teslimi, çocuk teslimi, çocukla kişisel münasebet kurulmasına ilişkin talepler ya da bir şeyin yapılması veya yapılmamasına ilişkin talepler gösterilebilir.

İcra İflas Kanunu 34. Maddesi gereği ilamlı icra takibi  her icra dairesinden talep olunabilir. Ancak alacaklı ikametgahını değiştirirse takibin yeni ikametgahında bulunan icra dairesine havalesini isteyebilir.

İlamlı icra takibi için İcra İflas Kanunu uyarınca ilamların icrası iki şekilde yapılır:

*Para ve teminattan başka borçlar hakkında ilamların icrası

*Para ve teminat verilmesi hakkındaki ilamların icrası olarak 2 ana başlığa ayrılmıştır.

İlamlı icra takibinde, ilamsız icra takibinden farklı olarak başvurma işlemi iki şekilde gerçekleştirilir.

Aralarında birçok benzerlik bulunmasına rağmen ilamlı icrayı ilamsız icradan ayıran en ön önemli hususlardan biri alacaklı, alacağını daha önceden alınmış bir mahkeme kararı veya kanunen ilam hükmünde bir belge ile talep ettiğinden, borçlu ilamlı icra takibine itiraz ederek takibe karşı koyamaz. Dolayısıyla ilamlı icrada alacaklı ilamsız icraya göre avantajlı durumdadır. İlamlı icra takiplerinde ilamsız icradan farklı olarak takip talebinden sonra borçluya ödeme emri değil icra emri düzenlenerek tebliğ edilmektedir.

 İlamlı icra takibine konu mahkeme kararları

*Hukuk mahkemeleri tarafından verilen eda kararları

*Ceza mahkemelerinin tazminata veya yargılama giderlerine ilişkin kararları

*İdari yargıda tam yargı davası sonucunda verilmiş olan kararlar

*Sayıştay ilamları

*Hakem kararları

*Tenfizine karar verilmiş yabancı mahkeme kararları

Elinde bir mahkeme ilamı olan alacaklı kural olarak ilamlı icra takibi başlatmak içi hükmün kesinleşmesini beklemek zorunda değildir. Hüküm kesinleşmese bile alacaklı elindeki ilamla, borçluya karşı takip başlatabilir. İlam hakkında olağanüstü kanun yollarına başvurulması mahkeme kararının icrasını durdurmaz.

Ancak istisnai olarak bazı hükümlerin kesinleşmeden takibe konu edilmesi mümkün değildir. İlamlı icra takibi yaparken kesinleşmedikçe icraya konulamayacak mahkeme hükümleri;

 1. Taşınmaz ve taşınmaz üzerindeki ayni hak ve hükümler
 2. Aile ve kişiler hukukuna ilişkin hükümler (nafaka hariç)
 3. Yabancı mahkeme veya hakem kararlarının tenfizine ilişkin verilen ilamlar (MÖHUK 41/2)
 4. Menfi tespit veya istirdat (geri alım) davalarında verilen ilamlar (İİK 72)
 5. Ceza mahkemelerinin yargılama giderlerine ilişkin ilamları
 6. Yeni TTK’nin 33 ve 34. Maddelerinde düzenlenen tescil ve tescile itiraza ilişkin kararlar
 7. Kira alacağının tespitine ilişkin ilamlar
 8. İstihkak davasının kabulüne ilişkin ilamlar
 9. Sayıştay ilamları (6085 sayılı Sayıştay Kanunu Madde 53)
 10. İdare aleyhine açılan haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar (2577 sayılı İYUK 28/1)
 11. Bayrağına ve sicil kaydı olup olmadığına bakılmaksızın bütün gemilere ve bunlarla ilgili ayni haklara ilişkin ilamlar
 12. Menfi tespit davasında lehine tazminata hükmedilen borçlu ilam kesinleşmedikçe tazminat ve yargılama giderleri için ilamlı icra takibi yapamaz.

İlamlı icra takibinde zamanaşımı nedir?

İlama bağlı alacaklar 10 yıl geçmekle zaman aşımına uğrarlar. Ancak; aile ve şahsın hukukuna ilişkin ilamlar ile taşınmaz ve bunun aynına ilişkin ilamlar zaman aşımına uğramazlar.

İlamlı icra avukatı istanbul

Her türlü ilamsız icra ve ilamlı icra takibi talepleriniz için ofisimize ait 0850 4201155 numaralı hattımızdan ofisimize ulaşabilirsiniz.

Önceki
Sonraki