İdari Dava Nasıl ve Nerede Açılır Hakkında Genel Bilgiler

İdari Dava Nasıl ve Nerede Açılır Hakkında Genel Bilgiler
İdare Hukuku
İdari Dava Nasıl ve Nerede Açılır Hakkında Genel Bilgiler

İdari dava nasıl ve nerede açılır, idari dava nedir?

Yazımız içeriğinde idari dava nedir, idari dava nasıl ve nerede açılır gibi soruları cevaplandırarak bu alanda temel bilgiler vermeye çalışacağız.

İdari davalar, idarenin eylem ve işlemlerine karşı Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinde açılan davalardır. Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinde yazılı yargılama usulü uygulanır ve inceleme evrak üzerinden yapılır.

İdari dava türleri nelerdir?

İdari dava türlerine aşağıda yer verilmiş olup idari dava türleri;

 • İdari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan iptal davaları,
 • İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan tam yargı davaları,
 • Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar,

şeklindedir. İdare hukukunda idari yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır. Bu nedenle idari mahkemeler, yerindelik denetimi yapamaz. Aynı zamanda idari mahkemeler;

 • Yürütme görevinin kanunlarda ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak,
 • İdari eylem ve işlem niteliğinde veya idarenin takdir yetkisini kaldıracak

şekilde yargı kararı veremez.

İdari dava nasıl ve nerede açılır?

Yukarıda yapmış olduğumuz açıklamalardan sonra idari dava nasıl açılır sorusunu da cevaplandırmaya çalışacağız.

İdari davalar, Danıştay, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanlıklarına hitaben yazılan imzalı dilekçe ile açılır. Bu dilekçe içeriğinde;

 • Tarafların ve varsa avukatı ya da avukatlarının veya temsilcilerinin adı ve soyadı veya unvanı ve adresleri ile gerçek kişilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
 • Açılan davanın konusu ve sebepleri ile davanın dayandığı deliller,
 • Davaya konu idari işlemin yazılı bildirim tarihi,
 • Vergi, resim, harç, benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarına ilişkin davalarla tam yargı davalarında uyuşmazlık konusu olan miktar,
 • Vergi davalarında davanın ilgili bulunduğu verginin ya da vergi cezasının nevi ve yılı, tebliğ edilen ihbarnamenin tarih ve numarası ve varsa mükellef hesap numarası,

yer alır. Dava konusu kararın ve belgelerin aslı ya da örnekleri dava dilekçesine eklenir. Dava dilekçesi ile dava dilekçesine ekli evrak örnekleri karşı taraf sayısından bir fazla olmalıdır.

İdare hukukunda her idari işlem aleyhine ayrı ayrı dava açılır. Bununla birlikte, işlemlerin arasında maddi ya da hukuki açıdan bağlılık veya sebep sonuç ilişkisi bulunan birden fazla işlem bulunması halinde bunlara karşı bir dilekçe ile de dava açılabilir.

Bu kapsamda birden fazla şahsın müşterek dilekçe ile dava açabilmesi için davacıların hak veya menfaatlerinde iştirak bulunması ve davaya neden olan maddi olay veya hukuki sebeplerin aynı olması gerekir.

Dilekçeler nereye verilir?

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasası uyarınca dilekçeler ve savunmalar ile davalara ilişkin her türlü evrak;

 • Danıştay veya ait olduğu mahkeme başkanlıklarına ya da bunlara gönderilmek üzere idare veya vergi mahkemesi başkanlıklarına,
 • İdare veya vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde kalıp kalmadığına bakılmaksızın asliye hukuk hakimliklerine
 • Yabancı memleketlerde Türk konsolosluklarına,

teslim edilebilir.

İdari dava açma süresi nedir, ne zaman başlar?

Dava açma süresi, özel kanunlarda ayrı bir süre gösterilmeyen hallerde Danıştayda ve idare mahkemelerinde altmış gün, vergi mahkemelerinde ise otuz gündür. Açıklanan süreler;

 • İdari uyuşmazlıklarda; yazılı bildirimin yapıldığı,
 • Vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarından doğan uyuşmazlıklarda: Tahakkuku tahsile bağlı olan vergilerde tahsilatın; tebliğ yapılan hallerde veya tebliğ yerine geçen işlemlerde tebliğin; tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin; tescile bağlı vergilerde tescilin yapıldığı ve idarenin dava açması gereken konularda ise ilgili merci veya komisyon kararının idareye geldiği;

tarihi izleyen günden başlar.

Adresleri belli olmayanlara özel kanunlardaki hükümlere göre ilan yolu ile bildirim yapılan durumlarda, özel kanununda aksine bir hüküm bulunmadıkça süre, son ilan tarihini izleyen günden itibaren on beş gün sonra işlemeye başlar.

İlanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresi, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlar. Ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililer, düzenleyici işlem ya da uygulanan işlem veya her ikisi aleyhine birden dava açabilir. Düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olması bu düzenlemeye dayalı işlemin iptaline engel olmaz.

Süreler, tebliğ, yayın veya ilan tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlar. Tatil günleri sürelere dahildir. Sürenin son gününün tatil gününe rastlaması durumunda süre, tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar.

İdari Yargılama Usulü Kanununda yazılı sürelerin bitmesinin çalışmaya ara verme zamanına rastlaması halinde bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır.

İdare Hukuku Avukatı

İdare hukuku avukatı istanbul ve idare hukuku ile ilgili tüm danışmanlık ve hukuki destek talepleriniz için Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi 08504201155 iletişim hattımızdan hukuk ofisimize ulaşabilirsiniz.

Önceki
Sonraki