Taksitle Satış Sözleşmesi Hakkında Genel Bilgiler

Taksitle Satış Sözleşmesi Hakkında Genel Bilgiler
Tüketici Hukuku
Taksitle Satış Sözleşmesi Hakkında Genel Bilgiler

Taksitle satış sözleşmesi nedir?

Taksitle satış sözleşmesi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun on yedinci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre tanımı yasada yapılmış olan taksitle satış sözleşmeleri;

  • Satıcı ya da sağlayıcının malın teslimi veya hizmetin ifasını üstlenmiş olduğu,
  • Tüketicinin de bedeli kısım kısım ödediği,

sözleşmeler olarak ifade edilmiştir.

Taksitle satış sözleşmesinin yazılı olması zorunluluğu

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, bu sözleşmenin geçerliliğini yazılı olarak kurulmasına bağlamıştır. Bu nedenle sözleşme, yazılı olarak kurulmadığı müddetçe geçerli olmayacaktır.

Geçerli bir taksitle satış sözleşmesi yapmayan satıcı ya da sağlayıcı, daha sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremeyecektir.

Taksitle satış cayma hakkı

6502 sayılı yasa, taksitle satış sözleşmesinde cayma hakkının kullanılması için tüketiciye yedi günlük bir süre tanımıştır. Buna göre tüketiciler, sözleşmeden cayma hakkını yedi günlük süre içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin kullanabilme imkanına sahiptir.

Cayma hakkının kullanılması için bu hakkın kullanıldığına dair bildirimin yukarıda açıklamış olduğumuz yedi günlük süre içerisinde satıcıya ya da hizmeti sağlayan tarafa yöneltilmiş olması yeterlidir. Yasa uyarınca satıcı ya da sağlayıcı, cayma hakkı hususunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispatla yükümlüdür.

Satıcının cayma süresi içinde malı tüketiciye teslim etmiş olması durumunda tüketici, kendisine teslim olunan malı ancak olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir. Aksi halde tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır. Bu düzenleme ile tüketiciye verilen cayma hakkı nedeniyle satıcı veya sağlayıcının mağdur edilmesinin önüne geçilmek istenmiştir.

Hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı süresi sona ermeden evvel, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanmış olması durumunda da tüketicinin cayma hakkını kullanması mümkün değildir.

Bunun yanında tüketicinin satıcıyı bulduğu finansal kiralama işlemlerinde de cayma hakkı kullanılamayacaktır.

Taksitle satışa ilişkin sözleşmelerde temerrüt

Peki bu tip sözleşmelerde tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi halinde ne olacaktır? Bu halde satıcı ya da hizmet sağlayıcı, taraflar arasındaki sözleşme ile tüketicinin kendisine kalan borcunun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa bu hak satıcı veya sağlayıcı tarafından ancak;

  • Satıcı ya da sağlayıcının tüm edimlerini ifa etmiş olması,
  • Tüketicinin de kalan borcun en az onda birini oluşturan ve birbirini izleyen en az iki taksidi veya kalan borcun en az dörtte birini oluşturan bir taksidi ödemede temerrüde düşmesi,

durumunda kullanılabilir. Yasa uyarınca satıcı veya sağlayıcının bu hakkı kullanabilmesi için tüketiciye en az 30 gün süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması mecburidir.

Taraflar arasındaki sözleşme ile muaccel kılınan taksitlerin hesaplanmasında tüketici yasası uyarınca faiz, komisyon ve benzeri masraflar dikkate alınmaz.

Taksitle satışta erken ödeme

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, taksitle satışta erken ödeme talebinde bulunan tüketicilere bu hakkı tanımıştır. Bunun yasal dayanağı 6502 sayılı yasanın 20. maddesidir. Buna göre tüketiciler, borçlanmış oldukları toplam miktarı önceden ödeyebilecekleri gibi vadesi henüz gelmemiş bir veya birden çok taksiti de ödeyebileceklerdir.

Açıklamış olduğumuz her iki durum açısından da satıcı veya hizmeti sağlayan taraf, tüketiciden faiz ya da komisyon aldığı hallerde ödeme yapılan miktara göre gerekli tüm faiz ve komisyon indirimini yapmakla yükümlüdür.

Taksitle satış avukatı istanbul

Hukuk ofisimiz taksitle satış avukatı istanbul ve tüketici hukuku ile ilgili konularda hizmetler sunmakta olup hukuki destek ve danışmanlık talepleriniz için 08504201155 numaralı iletişim hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Önceki
Sonraki