Marka Hakkına Tecavüz Hakkında Genel Bilgiler

Marka Hakkına Tecavüz Hakkında Genel Bilgiler
Fikri ve Sınai Haklar Hukuku
Marka Hakkına Tecavüz Hakkında Genel Bilgiler

Marka hakkına tecavüz nedir?

Yazımız içeriğinde marka hakkına tecavüz ile ilgili bazı bilgilere yer vereceğiz. Sınai mülkiyet kanunu 7. maddesi uyarınca marka tescilinden kaynaklanan haklar münhasıran marka sahibine aittir. Bu haklara tecavüz durumunda suç duyurusu ile başvuruda bulunulabilecek olup öncelikle marka sahibinin, kendisinden izinsiz olarak yapılması halinde, önlenmesini talep edebileceği fiillere yer vereceğiz. Bu fiiller;

 • Tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin, tescil kapsamına giren mal ya da hizmetlerde kullanılması,
 • Tescilli marka ile aynı ya da benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından tescilli marka ile ilişkilendirilme ihtimali de dahil olmak üzere karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması,
 • Aynı, benzer ya da farklı mal veya hizmetlerde olmasına bakılmaksızın, tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeni ile markanın itibarından haksız bir yarar elde edecek veya itibarına zarar verecek ya da ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin haklı bir sebep bulunmaksızın kullanılması.

İşaretin ticaret alanında kullanılması

Aşağıda belirtilen durumlar, işaretin ticaret alanında kullanılması halinde, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu yedinci maddesi ikinci fıkrası uyarınca yasaklanabilir;

 • İşaretin, mal veya ambalajı üzerine konulması,
 • İşareti taşıyan malların piyasaya sürülmesi, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi, bu amaçlar ile stoklanması veya işaret altında hizmetlerin sunulması ya da sunulabileceğinin teklif edilmesi,
 • İşareti taşıyan malın ithal ya da ihraç edilmesi,
 • İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması,
 • İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına dair hakkı veya meşru bağlantısı olmaması şartıyla işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak şekilde alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük yahut benzeri biçimlerde kullanılması,
 • İşaretin ticaret unvanı veya işletme adı olarak kullanılması,
 • İşaretin hukuka uygun olmayan şekilde karşılaştırmalı reklamlarda kullanılması.

Markanın marka sahibine sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı marka tescilinin yayımı tarihi itibarıyla hüküm ifade eder. Bununla birlikte marka başvurusunun bültende yayımlanmasından sonra gerçekleşen ve marka tescilinin ilan edilmiş olması halinde yasaklanması söz konusu olabilecek fiiller nedeni ile başvuru sahibi, tazminat davası açmaya yetkilidir. Mahkeme, öne sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak tescilin yayımlanmasından önce karar veremez.

Markanın üçüncü kişilerce dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde kullanılması

Marka sahibi, markanın üçüncü kişiler tarafından dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde, aşağıda açıklamış olduğumuz biçimlerde kullanılmasını engelleyemez. Bu haller;

 • Gerçek kişilerin kendi ad veya adresini belirtmesi,
 • Malların veya hizmetlerin türü, kalitesi, miktarı, kullanım amacı, değeri, coğrafi kaynağı, üretimi veya sunuluş zamanına yahut diğer niteliklerine ilişkin açıklamalarda bulunulması,
 • Özellikle aksesuar, yedek parça ya da eşdeğer parça ürünlerinde, mal veya hizmetin kullanım amacının belirtilmesinin gerekli olduğu hallerde kullanılması,

şeklinde yasada sayılmıştır.

Marka hakkına tecavüz sayılan fiiller nelerdir?

Marka hakkına tecavüz sayılan fiiller, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 29. maddesinde sayılmıştır. Bu fiiller;

 • Marka sahibinin izni bulunmaksızın, markayı yukarıda da açıkladığımız yasanın 7. maddesinde belirtilen şekillerde kullanma,
 • Marka sahibinin izni bulunmaksızın, markayı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etme,
 • Markayı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği yahut bilmesi gerektiği halde tecavüz yolu ile kullanılan markayı taşıyan ürünleri satma, dağıtma, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarma, ithal işlemine tabi tutma, ihraç etme, ticari amaçla elde bulundurma veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunma,
 • Marka sahibi tarafından lisans yolu ile verilmiş hakları izinsiz genişletme veya bu hakları üçüncü kişilere devretme,

şeklinde belirlenmiştir. Yasanın 19. maddesi ikinci fıkrası hükmü tecavüz davalarında def’i olarak ileri sürülebilir. Bu halde kullanıma ilişkin beş yıllık sürenin belirlenmesinde dava tarihi esas alınır.

Marka hakkına tecavüzün cezası nedir?

Yukarıda yapılan açıklamalar haricinde konu ile ilgili olarak en çok merak edilen, marka hakkına tecavüzün cezasıdır. Yasanın 30. maddesi bu soruyu cevaplandırmaktadır.

 • Başkasına ait marka hakkına iktibas ya da iltibas suretiyle tecavüz ederek;
 • Mal üreten veya hizmet sunan,
 • Satışa arz eden veya satan,
 • İthal ya da ihraç eden,
 • Ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan,

kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Kişinin marka koruması olduğunu belirten işareti mal veya ambalaj üzerinden yetkisi olmadan kaldırması durumunda bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Yetkisi bulunmamasına rağmen başkasına ait marka hakkı üzerinde devretmek, lisans veya rehin vermek suretiyle tasarrufta bulunan kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Yasada bu suçlar nedeni ile cezaya hükmedilebilmesi için markanın Türkiye’de tescilli olması şartı aranmıştır.

Tüzel kişilerde marka hakkına tecavüz

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 30. maddesinde açıklanan ve yukarıda detaylarını açıkladığımız suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi durumunda ayrıca tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Marka hakkına tecavüz suçu şikayete bağlı mı?

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 30. maddesinde açıklanan ve yukarıda detaylarını açıkladığımız suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır.

Bunun yanında, başkasının hak sahibi olduğu markanın taklit edilmesi suretiyle üretilmiş olan malı;

 • Satışa arz eden,
 • Veya satan kişinin,

bu malı nereden temin ettiğini bildirmesi ve bu suretle üretenlerin ortaya çıkarılmasını ve üretilmiş mallara el konulmasını sağlaması durumunda bu kişi hakkında cezaya hükmolunmaz.

Marka hakkına tecavüz avukatı istanbul

Marka hakkına tecavüz avukatı istanbul, tazminat ve marka hakları ile ilgili tüm uyuşmazlıklarınız ile ilgili olarak Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ait 08504201155 numaralı hattımızdan hukuk ofisimize ulaşabilir, destek taleplerinizi iletebilirsiniz.

 

Önceki
Sonraki