İşaret ve Engel Koymama Suçu Hakkında Genel Bilgiler

İşaret ve Engel Koymama Suçu Hakkında Genel Bilgiler
Ceza Hukuku
İşaret ve Engel Koymama Suçu Hakkında Genel Bilgiler

İşaret ve engel koymama suçu nedir, işaret ve engel koymama suçunun cezası nedir?

İşaret ve engel koymama suçu, TCK 178. maddesinde Topluma Karşı Suçlar ana başlığı altında açıklanmıştır. Buna göre; Herkesin gelip geçtiği yerlerde yapılmakta olan işlerden ya da bırakılan eşyadan doğan tehlikeyi önlemek için gerekli işaret veya engelleri koymayan, konulmuş olan işaret veya engelleri kaldıran ya da bunların yerini değiştiren kişi, iki aydan altı aya kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

Yasa gerekçesine göre; Düzenlemeye ilişkin metinde tanımlanan suç, herkesin gelip geçtiği yerlerde yapılmakta olan işler veya bırakılan eşyadan doğan tehlikeyi önlemek için gerekli işaret ve engellerin konmaması, konulmuş olan işaret ve engellerin kaldırılması veya yerinin değiştirilmesi ile oluşur. Madde metninden de açıkça anlaşılacağı üzere suç seçimlik hareketli suçlardandır.

Seçimlik hareketlerden herhangi birinin yapılması ile suç oluşur. Suçun oluşması için herhangi bir zararın doğması aranmamaktadır. Suçun işlenmesi suretiyle bir zararın meydana gelmesi halinde; kişi, fiilin sebebiyet verdiği netice nedeniyle kast veya taksirine göre sorumlu olur.

Suçla korunan hukuki değer, kişilerin beden bütünlüğü, yaşamı ve malvarlığı değerleridir. Suçun faili yasa metninde belirtilen önlemleri almayan, engelleri koymayan, konulmuş işaretleri kaldıran ya da yerini değiştiren kişidir.

Suçun mağduru ise bu fiiller nedeniyle suçtan zarar gören herkes olabilir. Suç kasten işlenebilen suçlardandır. Suçun cezasını ağırlaştıran ya da hafifleten özel bir neden açıklanmamıştır. Hükmedilen bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, kısa süreli hapis cezasıdır.

Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar

Kısa süreli hapis cezası, suçlunun kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlık ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre;

a) Adli para cezasına,

b) Mağdur veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle, tamamen giderilmesine,

c) En az iki yıl süre ile, bir meslek veya sanat edinmeyi sağlamak amacı ile, gerektiğinde barınma imkanı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmeye,

d) Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süre ile, belirli yerlere gitmek veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanmaya,

e) Sağladığı hak ve yetkiler kötüye kullanılmak suretiyle veya gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranılarak suç işlenmiş olması halinde; mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süre ile, ilgili ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alınmasına, belli bir meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanmaya,

f) Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle ve gönüllü olmak koşuluyla kamuya yararlı bir işte çalıştırılmaya,

çevrilebilir. Suç tanımında hapis cezası ile adli para cezasının seçenek olarak öngörüldüğü hallerde, hapis cezasına hükmedilmişse; bu ceza artık adli para cezasına çevrilmez.

Suç nasıl oluşur?

Herkesin gelip geçtiği yerlerde yapılmakta olan işlerden ya da bırakılan eşyadan doğan tehlikeyi önlemek için;

  • Gerekli işaret ve engellerin konulmaması
  • Konulmuş olan işaret ve engellerin kaldırılması
  • Konulmuş işaret ve engellerin yerinin değiştirilmesi

fiillerinden herhangi birinin işlenmesi suretiyle oluşabilir. Bu nedenle seçimlik hareketli suçlardandır.

Görevli mahkeme

İşaret ve engel koymama suçu için yargılama yapmaya görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesidir.

Zamanaşımı

Bu suç için dava zamanaşımı süresi sekiz yıldır.

İşaret ve engel koymama suçu avukat istanbul

Tüm hukuki danışmanlık ve talepleriniz için Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ait 08504201155 numaralı hattımızdan ofisimize ulaşabilirsiniz.

Önceki
Sonraki