Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması Suçu

Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması Suçu
Ceza Hukuku
Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması Suçu

Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçu nedir, suçun cezası nedir?

Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçu, TCK 177. maddesinde Topluma Karşı Suçlar başlığı altında açıklanmıştır. Buna göre gözetimi altında bulunan hayvanı;

  • Başkalarının hayatı ya da sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakan
  • Veya bunların kontrol altına alınmasında ihmali olan kişi,

altı aya kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

Yasa gerekçesi uyarınca; Düzenleme ile kişinin gözetimi altında bulunan hayvanın başkalarının hayatı ya da sağlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakılması veya bunların kontrol altına alınmasında ihmal gösterilmesi suç sayılmıştır. Fiil somut tehlike suçu niteliğindedir.

Suç nasıl oluşur

Suçun oluşması için mutlak bir zararın doğmuş olması şart değildir. Suç, kişinin gözetimi altında bulunan hayvanın başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakılması ile veya bunların kontrol altına alınmasında ihmal gösterilmesi ile oluşur. Gözetimi altında bulunan hayvanı başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakan veya bunların kontrol altına alınmasında ihmal gösteren kişi, bu fiillerinden dolayı bir zararın meydana gelmesi halinde fiilin sebebiyet verdiği sonuç açısından kast veya taksirine göre cezalandırılacaktır.

Yargıtay’ın görüşü

Belirtmek gerekir ki, Yargıtay, emsal kararlarında köpeklerin açık arazide otlayan hayvan sürüsünün yanında serbest bırakılmasını mutat kabul etmektedir. Bu durum, hayvanın başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakılması suçunun unsurlarının oluşmadığı şeklinde yorumlanmaktadır. Ancak her somut olayın şartları ve unsurlarının da farklı olduğu kabul edilip buna göre değerlendirme yapılmalıdır.

Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçu görevli mahkeme

Bu suç türü için yargılama yapmaya görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir.

Ön Ödeme

Açıklamış olduğumuz suç, 02.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanun ile ön ödeme kapsamına alınmıştır. 6763 sayılı yasanın 12. maddesi ile değişik 5237 sayılı TCK 75. maddesi uyarınca hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakma suçunun ön ödeme kapsamına alınması nedeniyle mahkemece usulüne uygun şekilde ön ödeme ihtarı yapılması gerekecektir. Buna göre TCK 75. maddesi uyarınca;

TCK Madde 75

Uzlaşma kapsamındaki suçlar hariç olmak üzere, yalnız adli para cezasını gerektiren veya kanun maddesinde öngörülen hapis cezasının üst sınırı altı ayı aşmayan suçların faili;

a) Adli para cezası maktu ise bu miktarı, değilse aşağı sınırını,

b) Hapis cezasının aşağı sınırının karşılığı olarak her gün için otuz Türk Lirası üzerinden bulunacak miktarı,

c) Hapis cezası ile birlikte adli para cezası da öngörülmüş ise, hapis cezası için bu fıkranın (b) bendine göre belirlenecek miktar ile adli para cezasının aşağı sınırını,

Soruşturma giderleri ile birlikte, Cumhuriyet Savcılığı’nca yapılacak tebliğ üzerine on gün içinde ödediği takdirde hakkında kamu davası açılmaz. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ön ödemeye bağlı olarak kovuşturmaya yer olmadığına veya kamu davasının düşmesine karar verildiği tarihten itibaren beş yıl içinde ön ödemeye tabi bir suçu işleyen faile bu fıkra uyarınca teklif edilecek ön ödeme miktarı yarı oranında artırılır.

Özel kanun hükümleri gereğince işin doğrudan mahkemeye intikal etmesi halinde de fail, hakim tarafından yapılacak bildirim üzerine birinci fıkra hükümlerine göre saptanacak miktardaki parayı yargılama giderleriyle birlikte ödediğinde kamu davası düşer.

Cumhuriyet Savcılığı’nca madde kapsamına giren suç nedeniyle ön ödeme işlemi yapılmadan dava açılması veya dava konusu fiilin niteliğinin değişmesi suretiyle madde kapsamına giren bir suça dönüşmesi halinde de yukarıdaki fıkra uygulanır.

Sahiplenilmesi yasak hayvanlar

Bu konuda öncelikle Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği 12. maddesinden bahsetmek gerekir. Buna göre; Pitbull Terrier ve Japanese Tosa gibi çevresine tehlike arz eden hayvanlar sahiplenilemez, üretilemez ve satılamaz. Ayrıca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 14/1. maddesine göre de bu hayvanların sahiplendirilmesi, ülkeye girişi, satışı, reklamı, takası, sergilenmesi ve hediye edilmesi yasaklanmıştır. Bu tür hayvanlar “tehlike arz eden hayvan” olarak tanımlanmıştır.

İçtima

İşlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren kişi, bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır. Bu nedenle bu bağlamda serbest bırakılan hayvanın bir başka hayvanı öldürmesi durumuna değinmek faydalı olacaktır.

Bu durumda eylem, hem hayvanı başkalarının hayatı ve sağlığı bakımından tehlike yaratacak şekilde serbest bırakma hem de mala zarar verme suçlarını oluşturacaktır. Bu durumda yukarıda yapılan açıklamaya göre 5237 sayılı TCK’nın fikri içtima hükümlerini düzenleyen 44. maddesine bakılacaktır. Bu madde uyarınca “bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet verildiği için” kişinin bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılması gerekecektir.

Böylelikle kişi, münhasıran daha ağır müeyyideye bağlanan mala zarar verme eylemi nedeni ile cezalandırılacaktır. Ayrıca iki ayrı suçtan dolayı ayrı ayrı ceza verilmek suretiyle hüküm kurulamayacaktır.

Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçu avukat istanbul

Tüm hukuki danışmanlık ve talepleriniz için ofisimize ait 08504201155 numaralı hattımızdan Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ulaşabilirsiniz.

Önceki
Sonraki