İnternet Alan Adları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İnternet Alan Adları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bilişim Hukuku
İnternet Alan Adları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İnternet Alan Adları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik nedir?

Bu yazımızda, İnternet Alan Adları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hakkında bazı bilgilere yer vereceğiz. Zira 2011 tarihli İnternet Alan Adları Yönetmeliğinde çeşitli değişiklikleri yürürlüğe sokan İnternet Alan Adları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 20.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi. Bu nedenle .tr uzantılı internet alan adlarının tahsisi anlamında değişiklikler içeren bu metnin önemli kısımlarını aşağıda açıklayacağız.

Ulaştırma Bakanlığı tarafından düzenlenen 07.11.2011 tarihli yönetmelik, 27752 Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Şimdi ise yaklaşık on yıl sonra bu yönetmelikte bazı değişiklikler yapıldı. Buna göre ilk olarak;

7/11/2010 tarih ve 27752 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İnternet Alan Adları Yönetmeliğinin 3. maddesinin birinci fıkrası (b), (ğ) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirildi. Aynı fıkranın (o) bendinde yer alan “kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını, üniversiteleri veya uluslararası kuruluşları” ibaresi “tarafları” şeklinde değiştirilmiş oldu.

“b) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,”

“ğ) Tahsise kapalı adlar listesi: Mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olma gibi sebeplerle tahsisine izin verilmeyen alan adlarından oluşan listeyi,

h) Tahsisi kısıtlı adlar listesi: Tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş alan adları gibi adlardan oluşan listeyi,”

şeklindeki değişiklikler yürürlüğe girdi.

Yenileme

İnternet Alan Adları Yönetmeliği’nin 9. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bu üç aylık süre içinde” ibaresi yürürlükten kaldırılarak, aynı maddenin dördüncü fıkrası, “Yenileme sonrası tahsis süresi beş yılı aşamaz. Sahip olunan alan adının tahsisi bu madde çerçevesinde yenilenebilir.” şeklinde değiştirildi.

Feragat

Yönetmeliğin “Feragat” başlıklı 10. maddesinde de bazı değişikliklere gidildi. Buna göre, 10. maddenin “Alan adından feragat, alan adı sahibi lehine bir hak doğurmaz” ve “Feragat edilen alan adı yeniden tahsise açılır” şeklindeki üçüncü ve dördüncü fıkralar, “Alan adından feragat edilmesi halinde ücret iade edilmez” ve “Feragat edilen alan adının yeniden tahsise açılmasına ilişkin hususlar Kurum tarafından düzenlenir” şeklinde değiştirilmiş oldu.

İptal

Yönetmeliğin alan adlarının iptali ile ilgili 11. maddesine ikinci bir fıkra eklendi. Bu düzenleme ile, belgeli tahsis edilen alt alan adları için başvuru esnasında sunulan bilgi ve/veya belgelerin geçerliliğini yitirdiğinin tespit edilmesi halinde Kurum tarafından ilgili alan adı tahsisi iptal edilebilecek. Ayrıca ilgili Yönetmeliğin 12. maddesinin ikinci fıkrası;

“Alan adının tahsise kapalı veya tahsisi kısıtlı adlar listesine alınma gerekçesi dışında başka bir gerekçe ile iptal edilmesi ve sahibinin alan adından feragat etmesi gibi durumlarda ilgili alan adı yeniden tahsise açılır ve bu alan adının tahsise açıldığı bilgisi Kurumun İnternet sitesinde yayımlanır. Ancak yeniden tahsise açılan alan adları için iki ay süre ile başvuru talebi alınmaz.”

şeklinde değiştirildi.

Kayıt Kuruluşlarının yükümlülükleri

Yönetmelikte yapılan değişiklikle kayıt kuruluşlarının yükümlülükleri açısından da bazı düzenlemeler yapıldı. Buna göre yönetmeliğin 17. maddesinin birinci fıkrasına;

“k) TRABİS’e entegre olan sistemlerini ve yedeklerini Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulundurmakla,

l) Alan adı ihtilaflarına ilişkin kendisine iletilen mahkeme kararları ile UÇHS’nin kendisine ilettiği ihtilafa konu olan alan adlarına ilişkin hakem veya hakem heyeti kararlarının gereğini yerine getirmekle,”

şeklindeki bentler eklendi.

İnternet Alan Adları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan maddeler

Yapılan değişiklikle, İnternet Alan Adları Yönetmeliği’nin;

  • 29. maddesinin, “Kayıt kuruluşlarının rehberde yer alan bilgilerin istek dışı elektronik posta göndermek, ticari faaliyette bulunmak gibi amaçlarla kullanılmasını engellemek için mevcut teknolojik imkânlar çerçevesinde gerekli tedbirleri alırlar” şeklindeki dördüncü fıkrası,
  • Yönetmeliğin geçici 3. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “belgeli olarak” şeklindeki ibaresi,

yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı bilgi ve hukuki danışmanlık hizmetlerimiz için hukuk ofisimiz 08504201155 iletişim hattımızı arayarak randevu talebinde bulunabilirsiniz.

Önceki
Sonraki