Bilişim Suçları Avukatı

Bilişim Suçları Avukatı
Bilişim Hukuku
Bilişim Suçları Avukatı

Bilişim suçları avukatı

Bu makalemizde bilişim suçları hakkında genel bilgilere yer verilecek, bilişim suçları avukatı alanına giren suç tipleri ayrı ayrı incelenecektir.

Bilişim Sistemine Girme Suçu TCK Md. 243

Bilişim sistemine girme suçu, Türk Ceza Kanunu 243. maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre bir bilişim sisteminin tamamına ya da bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir. Yasa gerekçesinde bilişim sistemi, verileri toplayıp yerleştirdikten sonra bunları otomatik işlemlere tabi tutma olanağını veren manyetik sistemler olarak tanımlanmıştır. Ayrıca burada sisteme, hukuka aykırı olarak giren kişinin sistemdeki verileri elde etmek maksadıyla hareket etmiş olması önemli değildir. Sisteme, doğal olarak, haksız ve kasten girilmiş olması suçun oluşması için yeterli olmaktadır.

Bilişim sistemine girme suçunun bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, sanığa verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir. Ayrıca  işlenen fiil nedeni ile sistemdeki içerdiği verilerin yok olması yada değişmesi halinde, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Dolayısıyla yasa maddesinin üçüncü fıkrasında, bu suçun ağırlaşmış hali düzenlenmiştir. Birinci fıkrada cezalandırma için bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek ya da orada kalmaya devam etmek konu edilmiştir. Suçun nitelikli hali için ise verilerin yok olması veya değişmesi şartı aranmaktadır.

Bilişim sistemlerinin kendi içinde veya bilişim sistemleri arasında gerçekleşen veri nakillerini hukuka aykırı olarak takip etmek de suç olarak tanımlanmıştır. Buna göre sisteme girmeksizin veri naklini hukuka aykırı olarak izleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Sistem içinde yer alan bütün soyut unsurlar, (e-posta hesapları, sosyal medya hesapları, kişiye özel veriler ve sistem içerisindeki her türlü yazılımsal veri) fıkrada geçen veri tanımının kapsamındadır.

Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu TCK Md. 244

TCK 244. maddesi ile bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişinin bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı öngörülmüştür. Böylelikle maddenin birinci fıkrasında bilişim sisteminin işleyişini engellemek, bozmak, izinsiz veri yerleştirmek, verileri izinsiz olarak bir başka yere göndermek, erişilmez kılmak, değiştirmek veya tamamen ortadan kaldırmak suç olarak tanımlanmıştır. Bu vesile ile sistemin normal bir şekilde işlemesini sağlayan tüm unsurlar suçun konusunu oluşturmaktadır.

Yasa maddesinin ikinci fıkrasında anılan fiillerin banka veya kredi kurumuna veya bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılacağı düzenlenmiştir.

244. maddede açıklanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlaması durumunun başka bir suç oluşturmaması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu TCK Md. 245

Yasa maddesi ile bir başkasına ait banka veya kredi kartının, hukuka aykırı olarak ele geçiren veya elinde bulunduran kimsenin, bu kartın sahibinin yada kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlaması halinde, üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacağı öngörülmüştür. Başka kişilere ait banka hesapları ile ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üreten, satan, devreden, satın alan ya da kabul eden kişi ise üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Yasa maddesinin üçüncü fıkrasında ise sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan kartlara değinilmiştir. Dolayısıyla sahte oluşturulan ya da üzerinde sahtecilik yapılan banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiilin daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmaması halinde dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaktır.

Ceza verilmeyecek haller nelerdir?

Bununla birlikte, yasa maddesine konu banka ya da kredi kartının;

a) Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin,

b) Üst soy veya alt soyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlâtlığın,

c) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin,

Zararına olacak şekilde işlenmesi durumunda, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmayacaktır.

Ayrıca birinci fıkra kapsamına giren fiillerle ilgili olarak bu kanunun mal varlığına karşı suçlara ilişkin etkin pişmanlık hükümleri uygulanır. Bu suçtan dolayı kişi soruşturma aşamasında zararı giderirse cezanın üçte ikisi oranında indirim uygulanabilecektir. Ceza davası devam ederken fakat hüküm açıklanmazdan evvel zararın giderilmesi halinde cezanın yarısına kadarı indirilebilecektir.

Bilişim suçları avukatı istanbul, internet hukuku avukatı istanbul konularında nasıl hukuki danışmanlık hizmeti alabilirim?

  • Bilişim sistemine girme suçu,
  • Bilişim suçları avukatı istanbul,
  • Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu avukatı,
  • Bilişim hukuku avukatı istanbul,

ofisimizin danışmanlık hizmetleri kapsamındadır. Bilişim suçları avukatı konusunda hukuki yardım ve danışmanlık için Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ait 08504201155 numaralı hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Önceki
Sonraki