Dövizle Askerlik Hakkında Genel Bilgiler

Dövizle Askerlik Hakkında Genel Bilgiler
Askerlik Hukuku
Dövizle Askerlik Hakkında Genel Bilgiler

Dövizle askerlik nedir, nasıl yapılır?

Dövizle askerlik, 7179 sayılı Askeralma Kanunu 39. maddesinde düzenlenmiş olup şartları da aynı düzenleme içeriğinde yer almaktadır. Buna göre;

Dövizle askerlik, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından tanınmış ülkeler için geçerlidir. Bu suretle, Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmış yabancı ülkelerde;

 • İltica başvurusu dışında elde ettikleri çalışma iznini de ihtiva eden oturma izni veya doğrudan çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatını haiz olanlar ile
 • Bir iş sözleşmesine bağlı olarak yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı sertifikasında yazılı mesleğini icra eden kişilerden

a) Yurt içinde geçirilen süreler hariç, en az üç yıl süre ile fiilen çalışan,

b) Bakanlık tarafından verilecek uzaktan eğitimi alanlar,

bu durumlarını ispata yarar belgeler ile birlikte bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvurmaları, Askeralma Kanunu 9. maddesindeki gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı neticesinde bulunacak tutarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından her yılın ilk mesai günü tespit edilen döviz alış kuruna göre Euro veya karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını başvuru tarihinde peşin ödemeleri durumunda askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. Uzaktan eğitime ilişkin usul ve esaslar ise Bakanlık tarafından belirlenir.

Yurt dışında ikamet eden ve birden fazla vatandaşlık hakkına sahip olanlar

 • Yurt dışında ikamet eden ve çok vatandaşlık hakkına sahip olanlar,
 • Yurt dışında doğup yurt dışında ikamet eden ve süresiz ikamet iznine sahip olanlar,

en az üç yıl süre ile fiilen yabancı ülkede bulunmaları durumunda çalışma şartı aranmaksızın yukarıda açıklamış olduğumuz esaslara göre dövizle askerlik hükümlerinden yararlandırılır.

Dövizle askerlik hizmetinden kimler yararlanamaz?

Dövizle askerlik hizmetinden faydalanmak üzere yapmış oldukları başvuru kabul edilen kişilerin;

a) Ödemeleri gereken yabancı ülke parasını ödememesi,

b) Ücret veya maaşlarının yurt içinden transfer edilmesi,

c) Yabancı ülkelerde resmi görevle bulunanlar,

ç) Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer statülerde fiili askerlik hizmetine başlanmış olması,

d) Oturma veya çalışma izninin iltica nedeniyle almış olduğunun anlaşılması,

e) Müracaata ilişkin belgelerde sahtecilik yapmak ya da resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunarak idareyi yanıltmak suretiyle dövizle askerlik başvurusunda bulunduğunun anlaşılması,

f) Faydalanma şartlarından herhangi birini taşımadığı sonradan tespit edilmesi,

halinde bu kişilerin dövizle askerlik hizmetinden faydalanması mümkün değildir. Bu durumlardan birinin veya birkaçının varlığı halinde bu kişilerin başvuruları Bakanlık tarafından iptal edilir.

Dövizle askerlik bedeli iadesi nasıl yapılır?

 • Dövizle askerlik başvurusu iptal edilen kişiler,
 • Ödeme yapmış olmasına rağmen başvuru işlemleri tamamlanmamış olanlar,
 • Fazla ödeme yaptığı anlaşılan kişiler,

açısından bu kişilerin ödemiş olduğu tutarlar, talepleri halinde kendilerine, vekillerine (avukatlarına) veya mirasçılarına iade tarihindeki kura göre Türk lirası olarak yurt içinde gösterecekleri banka hesabına iade edilir.

Hangi hallerde dövizle askerlik için ödenen bedel iade edilmez?

Hangi durumlarda dövizli askerlik için ödenen bedelin geri ödenmeyeceği Askeralma Kanunu 39/4 maddesinde açıklanmıştır. Buna göre;

Ödeme ve başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılmalarını talep edenlerden,

 • Askerliğe elverişsiz hale gelenlere,
 • Vefat edenlere,
 • Türk vatandaşlığından çıkmalarına izin verilenlere,
 • Türk vatandaşlığını kaybedenlere,

geri ödeme yapılmaz. Bu kapsamda ödeme ve başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkma talebinde bulunanların istekleri kabul edilmez.

Belgelerde sahtecilik, yalan beyan, idareyi yanıltma

Müracaata ilişkin belgelerde sahtecilik yapmak ya da resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunarak idareyi yanıltmak suretiyle başvuruda bulunulduğunun anlaşılması üzerine bu başvuruları Bakanlık tarafından iptal edilenler yeniden bu hizmetten faydalanma şartlarını taşısalar bile dövizli askerlik hükümlerinden faydalanamaz.

Yapılan ödemeler nerede tutulur?

Bu kapsamda yapılan ödemeler, Dışişleri Bakanlığınca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında Hazine adına açılacak özel döviz hesabına avro olarak kaydedilir. Bu tutarlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca transfer tarihindeki döviz alış kuru üzerinden Türk lirasına çevirilerek Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığı hesabına aktarılır ve bütçeye gelir olarak kaydedilir.

Transfer ücreti ve diğer masraflar kim tarafından ödenir?

Yasanın 39. maddesi uyarınca döviz tahsilatı ve özel döviz hesabına aktarılması ile ilgili oluşacak transfer ücreti ve diğer masraflar yurt dışı temsilcilikler tarafından yükümlüden tahsil edilir. Transfer ücreti ve diğer masraflar, Hazine ve Maliye Bakanlığının da görüşü alınarak Dışişleri Bakanlığı tarafından belirlenir.

1111 sayılı Askerlik Kanununa göre dövizle askerlik kapsamından çıkarılanların durumu

Mülga 1111 sayılı Askerlik Kanunu uyarınca dövizle askerlik kapsamından çıkarılan kişiler, bu Kanun kapsamında yeniden bu hizmetten faydalanamaz. Bu nedenle kapsamdan çıkarılanlar ile aynı kanuna göre işlem görmüş olanların ödemiş olduğu dövizlerin geri ödenmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Bu madde kapsamında hizmetten yararlanmak isteyen kişilerin işlemlerinin yapılmasında yetki ve sorumluluk Dışişleri Bakanlığındadır.

Seferberlik ve savaş hali

Seferberlik ve savaş halinde açıklanan hükümler uygulanmaz.

Dövizle askerlik avukatı istanbul ve hukuki danışmanlık

Yurtiçi ve yurt dışından dövizle askerlik hizmeti, avukat, hukuki danışmanlık talepleriniz için hukuk ofisimize ait 08504201155 numaralı hattımızdan Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi ile iletişim kurabilirsiniz.

Önceki
Sonraki