Cezaevi (Ceza İnfaz Kurumu) Tipleri Çeşitleri Hakkında Genel Bilgiler

Cezaevi (Ceza İnfaz Kurumu) Tipleri Çeşitleri Hakkında Genel Bilgiler
Ceza İnfaz Hukuku
Cezaevi (Ceza İnfaz Kurumu) Tipleri Çeşitleri Hakkında Genel Bilgiler

Cezaevi (ceza infaz kurumu) tipleri çeşitleri nelerdir?

Bu yazı içeriğinde cezaevi (ceza infaz kurumu) tipleri çeşitleri ve bu kurumların genel özelliklerine yer verilecektir. Bilindiği üzere ceza infaz hukukunda mahkumiyet hükümleri kesinleşmedikçe infaz olunamaz. Ayrıca kesinleşen ve yerine getirilmesi onaylanan cezaya ilişkin hüküm, mahkeme tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. Bunu takiben verilen hükme göre cezanın infazı ise Cumhuriyet savcısı tarafından izlenir ve denetlenir.

Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazında erişilmek istenen temel amaç;

 • Öncelikle genel ve özel önlemeyi sağlamak,
 • Bu maksatla hükümlünün yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek,
 • Toplumu suça karşı korumak, hükümlünün; yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek,
 • Üretken ve kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmaktır.

Bu genel bilgilerden sonra hükümlülerin cezasının hangi kurumlarda infaz edileceği ve bunlara ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmaktadır.

Kapalı cezaevi (ceza infaz kurumu) nedir?

Kapalı ceza infaz kurumlarının genel nitelikleri 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun sekizinci maddesinde açıklanmıştır. Buna göre; kapalı ceza infaz kurumları,

 • İç ve dış güvenlik görevlileri bulunan,
 • Firara karşı teknik, mekanik, elektronik veya fiziki engellerle donatılmış,
 • Oda ve koridor kapıları kapalı tutulan, ancak mevzuatın belirttiği hâllerde aynı oda dışındaki hükümlüler arasında ve dış çevre ile temasın olanaklı bulunduğu,
 • Yeterli düzeyde güvenlik sağlanmış,
 • Hükümlünün gereksinimine göre bireysel, grup halinde veya toplu olarak iyileştirme yöntemlerinin uygulanabileceği

tesislerdir.

Açık cezaevi (ceza infaz kurumu) nedir?

Açık cezaevi, hükümlülerin iyileştirilmesi kapsamında çalıştırılması ve meslek edindirilmesine öncelik verilen, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan, güvenlik bakımından kurum görevlilerinin gözetim ve denetimindeki erkek, kadın ve genç hükümlülere yönelik ceza infaz kurumlarını temsil eder. Açık ceza infaz kurumları ihtiyaca göre kadın açık ceza infaz kurumları, gençlik açık ceza infaz kurumları şeklinde kurulabilir.

Açık cezaevi (ceza infaz kurumu) şartları nelerdir?

15.04.2020 tarihinde yapılan değişikliklerle güncellenen şartlara göre aşağıdaki durumlarda hükümlüler hakkında verilen cezalar doğrudan açık ceza infaz kurumlarında yerine getirilir;

a) Terör suçları, örgüt kurma, yönetme veya örgüte üye olma suçları ile örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkum olanlarla ikinci kez mükerrir olanlar ve koşullu salıverme kararının geri alınması sebebiyle cezası aynen infaz edilenler hariç olmak üzere, kasıtlı suçlardan toplam üç yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olanlar,

b) Taksirli suçlar nedeniyle toplam beş yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olanlar,

c) Adli para cezası, infaz sürecinde hapis cezasına çevrilenler,

d) 09/06/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu gereğince tazyik hapsine tabi tutulanlar.

Hükümlülerin kapalı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna ayrılmasına Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında yasanın seksen dokuzuncu maddesi uyarınca yapılan değerlendirme neticesinde karar verilir.

Toplam on yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkum olanlarla terör suçları, örgüt kurma, yönetme veya örgüte üye olma suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar, kasten öldürme, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve uyuşturucu ya da uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olanların kapalı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna ayrılmalarına ilişkin idare ve gözlem kurulu kararları, infaz hakiminin onayından sonra uygulanır.

Kimler açık cezaevinden kapalı cezaevine gönderilir, kapalıdan açığa iade şartları nelerdir?

Doğrudan açık ceza infaz kurumuna alınanlar dahil olmak üzere bu kurumlarda bulunan hükümlülerden;

a) Firar edenler ya da başka bir fiilden dolayı haklarında tutuklama kararı verilenler idare ve gözlem kurulu kararı ile,

b) Kınamadan başka bir disiplin cezası alıp, bu cezası kesinleşmiş olanlar veya asayiş ve düzenin sağlanması amacı ile disiplin cezası kesinleşmemiş olsa dahi eylemi kurum düzeni ya da kişi güvenliği bakımından tehlike oluşturanlar idare ve gözlem kurulu kararı ile,

c) Açık ceza infaz kurumu şartlarına veya çalışma koşullarına uyum sağlayamayacakları tespit edilenler idare ve gözlem kurulunun kararı ve infaz hakiminin onayı ile,

kapalı ceza infaz kurumlarına gönderilirler.

Hükümlülerin, suç ve ceza türlerine göre;

 • Açık ceza infaz kurumlarına ayrılıp ayrılmamalarına,
 • Açık ceza infaz kurumlarında geçirecekleri sürelere,
 • Kapalı ceza infaz kurumlarına gönderilmelerine,
 • Doğrudan açık ceza infaz kurumlarına alınmalarına,
 • Doğrudan açık ceza infaz kurumlarına alınanların kapalı ceza infaz kurumlarına gönderilmelerine

ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte gösterilir.

Kapalı cezaevinden açık cezaevine geçiş (kapalıdan açığa geçiş) şartları nelerdir?

Kapalı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna geçiş şartları, Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği altıncı maddesinde açıklanmıştır. Buna göre hükümlülerden,

a) Toplam cezası on yıldan az olanlar bir ayını, on yıl ve yukarı olanlar ise cezasının onda birini kurumlarda infaz edip, iyi halli olan ve koşullu salıverilme tarihine yedi yıl veya daha az süre kalan kişiler,

b) Müebbet hapis cezasına mahkum olup da, koşullu salıverilme tarihine beş yıl veya daha az süre kalan kişiler,

c) Cezaları yüksek güvenlikli kapalı kurumlar ya da diğer kapalı kurumların yüksek güvenlikli bölümlerinde infaz edilenlerden toplam cezasının üçte birini bu kurumlarda iyi halli olarak geçiren ve koşullu salıverilme tarihine üç yıl veya daha az süre kalan kişiler,

açık kurumlara ayrılabilir.

Açık ceza infaz kurumuna ayrılabilmek için, ayrıca;

a) 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 142, 148, 149, 188. ve 190. maddeleri ile 01/03/1926 tarihli ve mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403, 404, 491/3-4, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498 ve 499. maddelerinden mahkum olanların koşullu salıverilme tarihine beş yıldan az süre kalması,

b) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 102 ve 103. maddeleri ile eşe karşı işlenen 82/1-d, 86/3-a ve 96/2-b maddeleri ve 01/03/1926 tarihli ve mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 414, 416/1, 418/1 maddeleri ile eşe karşı işlenen 449/1, 456 ve 457/1 maddelerinden mahkum olanların koşullu salıverilme tarihine üç yıldan az süre kalması,

c) 29/07/2003 tarihli ve 4959 sayılı Topluma Kazandırma Kanunu, 30/07/1999 tarihli ve mülga 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ile Mücadele Kanununun 14. maddesi ve 5237 sayılı TCK’nın 221. maddesinden yararlananların koşullu salıverilme tarihine iki yıldan az süre kalması,

ç) Terör ve örgütlü suçlardan hükümlü olup, mensup oldukları örgütten ayrıldıkları idare ve gözlem kurulu kararıyla tespit edilenlerin koşullu salıverilme tarihine bir yıldan az süre kalması,

şartı aranır.

Birden fazla cezanın toplanarak infazı durumunda, açık kuruma ayrılmada esas alınacak suç, koşullu salıverilme tarihine en az sürenin arandığı suçtur. Açık kuruma ayrılma süresini dolduranlar hakkında altı aylık deneme süresinin tamamlanması beklenmeksizin açık kuruma ayrılma kararı alınabilir.

Kimler açık cezaevine (açık ceza infaz kurumuna) geçiş yapamaz?

Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerden hangilerinin açık ceza infaz kurumlarına geçiş yapamayacağı Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği sekizinci maddesinde açıklanmıştır. Buna göre;

a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar,

b) Haklarında ikinci kez tekerrür hükümleri uygulananlar,

c) Haklarında iyi hal kararı verilse dahi, 5275 sayılı Kanunun 44. maddesinde açıklanan eylemler nedeni ile toplam beş veya daha fazla hücreye koyma cezası alıp, son hücreye koyma cezasının kaldırılmasının üzerinden bir yıl geçmemiş olanlar,

ç) Terör ve örgütlü suçlardan hükümlü olup, Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği 6. maddesinin ikinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri dışında kalanlar,

açık kurumlara ayrılamaz.

Bununla birlikte;

a) Koşullu salıverilme kararı geri alınan kişilerin, geri alınan cezalarının tamamı,

b) Denetimli serbestlik tedbirinin ihlali neticesinde, koşullu salıverilme tarihine kadar olan sürenin tamamı,

c) Çocuk eğitim evleri hariç olmak üzere, kapalı kurumlardan firar edenlerle açık kurumlardan ikinci kez firar etmiş olanların, firar tarihinden önce kesinleşmiş olan cezaları ve koşullu salıverilme tarihine kadar kesinleşerek infazına başlanacak olan cezalarının tamamı,

ç) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu gereğince verilen hapsen tazyik veya tazyik hapisleri hariç olmak üzere, diğer kanunlarda düzenlenen tazyik, disiplin veya zorlama hapislerinin tamamı,

kapalı ceza infaz kurumlarında infaz edilir. Diğer cezalar, Yönetmelikte aranan koşulların bulunması halinde açık kurumlarda infaz edilebilir.

Kapalı kurumda hükümlü olup;

a) İşlediği iddia olunan başka bir suçtan dolayı haklarında 04/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 100. maddesine göre tutuklama kararı verilenler,

b) Yaş, sağlık durumu, bedensel veya zihinsel yetenekleri açısından çalışma koşullarına uyum sağlayamayacağı idare ve gözlem kurulu kararı ile tespit edilenler,

bu durumları devam ettiği sürece açık kurumlara ayrılamaz.

Yüksek güvenlikli kapalı cezaevi (ceza infaz kurumu) nedir?

Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında yasanın dokuzuncu maddesinde tanımlanmış olup;
 • İç ve dış güvenlik görevlilerine sahip,
 • Firara karşı teknik, mekanik, elektronik ve fiziki engellerle donatılmış,
 • Oda ve koridor kapıları sürekli kapalı tutulan,
 • Ancak mevzuatın belirttiği durumlarda aynı oda dışındaki hükümlüler arasında ve dış çevre ile temasların geçerli olduğu,
 • Sıkı güvenlik rejimine tabi,
 • Hükümlülerin bir veya üç kişilik odalarda barındırıldıkları
tesislerdir. Bu kurumlarda bireysel veya grup halinde iyileştirme yöntemleri uygulanır.

Yüksek güvenlikli kapalı cezaevinde (kapalı ceza infaz kurumunda) infazın şartları nelerdir?

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olan kişiler ile süresine bakılmaksızın, suç işlemek amacı ile örgüt kurmak, yönetmek ya da bu örgütün faaliyeti çerçevesinde, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan;

a) İnsanlığa karşı suçlardan (madde 77, 78),

b) Kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82),

c) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188),

d) Devletin güvenliğine karşı suçlardan (madde 302, 303, 304, 307, 308),

e) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan (madde 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315),

mahkum olanların cezaları, bu ceza infaz kurumlarında infaz edilir.

Eylem ve tutumları nedeni ile tehlikeli durumda bulunan ve özel gözetim ve denetim altında bulundurulmalarının gerekli olduğu tespit edilen kişiler ile bulundukları kurumlarda düzen ve disiplini bozan ya da iyileştirme tedbir, araç ve usullerine ısrarla karşı koyan kişiler bu kurumlara gönderilir.

Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarının ihtiyacı karşılama açısından yetersiz kalması durumunda, diğer kapalı ceza infaz kurumlarının yüksek güvenlikli bölümleri kullanılır.

Müebbet hapis cezasına hükümlülerden;

 • Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun “Koşullu Salıverilme” başlıklı 107. maddesinde açıklanan koşullu salıverilme süresinin üçte ikisini,
 • Süreli hapis cezasına hükümlülerden toplam cezalarının üçte birini,
 • Eylem ve tutumları nedeniyle tehlikeli halde bulunan ve özel gözetim ve denetim altında bulundurulmaları gerekli olduğu saptananlar ile bulundukları kurumlarda düzen ve disiplini bozanlar veya iyileştirme tedbir, araç ve usullerine ısrarla karşı koyan hükümlülerden geriye kalan toplam cezalarının üçte birini bu kurumlarda geçirerek iyi hal gösterenlerin,
tutum ve kişiliklerine uygun diğer ceza infaz kurumlarına gönderilmelerine karar verilebilir.

Kadın kapalı cezaevi (ceza infaz kurumu) nedir?

Kadın kapalı cezaevi (ceza infaz kurumu) kadın hükümlülerin hapis cezalarının infaz edildiği ve Ceza İnfaz Kanunu 8. ve 9. maddelerine göre kurulmuş kurumlardır. Kadın kapalı ceza infaz kurumlarında iç güvenlik görevlileri kadınlardan oluşturulur.

Bu amaçla kurulmuş bulunan kurumların ihtiyacı karşılama anlamında yetersiz kalması durumunda, kadın hükümlülerin hapis cezaları, diğer kurumların erkek hükümlülerin kaldığı bölümlerle bağlantısı olmayan bölümlerinde infaz edilir.

Çocuk kapalı cezaevi (ceza infaz kurumu) nedir?

Çocuk kapalı ceza infaz kurumu, çocuk tutukluların ya da çocuk eğitim evlerinden disiplin veya diğer nedenler nedeni ile kapalı ceza infaz kurumlarına nakillerine karar verilen çocukların barındırıldıkları ve firara karşı engelleri olan, içerisinde iç ve dış güvenlik görevlileri bulunan, eğitim ve öğretime dayalı kurumlardır.

Oniki – onsekiz yaş grubu çocuklar, cinsiyetleri ve fizik gelişim durumları göz önüne alınarak bu kurumların ayrı ayrı bölümlerinde barındırılır.

Bu hükümlüler, kendilerine özgü kurumun bulunmadığı durumlarda kapalı ceza infaz kurumlarının çocuklara ayrılan bölümlerine yerleştirilir. Kurumlarda ayrı bölümlerin bulunmaması halinde, kız çocukları kadın kapalı ceza infaz kurumlarının bir bölümünde ya da diğer kapalı cezaevlerinin kendilerine ayrılan bölümlerinde barındırılır. Çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında çocuklara eğitim ve öğretim verilmesi ilkesine tam olarak uyulur.

Gençlik kapalı cezaevi (ceza infaz kurumu) nedir?

Gençlik kapalı ceza infaz kurumlarının özellikleri, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yasanın on ikinci maddesinde açıklanmıştır. Buna göre, bu kurumlar, cezanın infazına başlandığı tarihte on sekiz yaşını bitirmiş olup yirmi bir yaşını doldurmamış genç hükümlülerin cezalarını çektiği, eğitim ve öğretim esasına dayanan, firara karşı engelleri bulunan, iç ve dış güvenlik görevlileri bulunan kurumlardır.

Gençlik kapalı ceza infaz kurumlarında barındırılması gereken hükümlüler için ayrı bir kurum kurulamaması halinde bu hükümlüler, diğer kapalı ceza infaz kurumlarının gençlere ayrılan bölümlerinde yukarıda açıklamış olduğumuz esaslara göre barındırılır.

Ceza infaz yasası dokuzuncu maddesi kapsamındaki gençlerin cezası, gençlik kapalı ceza infaz kurumlarının güvenlikli bölümlerinde yerine getirilir.

Cezaevi (ceza infaz kurumu) tipleri çeşitleri, ceza infaz hukuku konusunda nasıl hukuki danışmanlık hizmeti alabilirim?

Ceza infaz hukuku konusundaki avukat ve hukuki danışmanlık hizmetleri için Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ait 08504201155 numaralı hattımızdan hukuk ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

Önceki
Sonraki