Yargı Görevi Yapanı Etkilemeye Teşebbüs Suçu Hakkında Genel Bilgiler

  • Anasayfa
  • /
  • Ceza Hukuku
  • /
  • Yargı Görevi Yapanı Etkilemeye Teşebbüs Suçu Hakkında Genel Bilgiler
Yargı Görevi Yapanı Etkilemeye Teşebbüs Suçu Hakkında Genel Bilgiler
Ceza Hukuku
Yargı Görevi Yapanı Etkilemeye Teşebbüs Suçu Hakkında Genel Bilgiler

Yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs suçu nedir, suçun cezası nedir?

Bu makalemizde yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs suçu hakkında genel bilgilere yer verilecektir. Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs suçu, TCK 277. maddesinde, Adliyeye Karşı Suçlar başlığı altında açıklanmıştır.

Buna göre; Görülmekte olan bir davada, gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek veya bir haksızlık oluşturmak amacı ile, davanın taraflarından biri, sanık, katılan ya da mağdurun lehine veya aleyhine sonuç doğuracak bir karar vermesi veya bir işlem tesis etmesi ya da beyanda bulunması için, yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı hukuka aykırı olarak etkilemeye teşebbüs eden kimse, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Teşebbüsün iltimas derecesini geçmediği hallerde kişiye verilecek ceza altı aydan iki yıla kadardır.

TCK 277/2 uyarınca birinci fıkradaki suçu oluşturan fiilin başka bir suçu da oluşturması durumunda, fikri içtima hükümlerine göre kişiye verilecek ceza, yarısına kadar artırılır.

TCK 277. maddesinde, 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69. maddesi ile değişiklik yapılmıştır. Buna göre; TCK 277. maddesinde tanımlanan suç esasen görülmekte olan bir dava nedeniyle işlenebilen bir suç olduğundan soruşturma aşaması madde metninden çıkarılmıştır. Bununla birlikte, suçun yarattığı tehlikenin hafifliği nazara alınarak teşebbüsün iltimas derecesini geçmediği hallerde faile daha az ceza verilmesi kararlaştırılmıştır.

Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs suçu nasıl oluşur?

Yasa gerekçesinde bu hususa detaylı bir şekilde yer verilmiştir. Buna göre; düzenlemenin birinci fıkrası ile suç, yargı görevi yapan kişilerle bilirkişi veya tanıkla doğrudan bir ilişki kurulmasını gerekli kılmaktadır. Bu vesile ile belirli bir yönde karar vermesi veya işlem tesis etmesi hususunda yargı görevi yapandan, gerçeğe aykırı mütalâa ya da beyanda bulunması hususunda bilirkişiden veya tanıktan talepte bulunulmaktadır. Yargı görevi yapana, bilirkişiye veya tanığa ulaştırılan mesajın mutlak şekilde aleni olması gerekmez. Bu mesaj genellikle gizli bir surette iletilmektedir.

Söz konusu suçun, kamu hukuku veya özel hukuk ayırımı yapılmaksızın, her türlü uyuşmazlıkla ilgili olarak görülmekte olan davada veya yapılmakta olan soruşturmada, davanın taraflarından birinin, şüpheli veya sanığın, katılanın veya mağdurun lehine veya aleyhine sonuç doğuracak bir karar vermesi veya işlem tesis etmesi ya da gerçeğe aykırı mütalâa veya beyanda bulunması için, yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı hukuka aykırı olarak etkilemeye teşebbüs edilmesiyle işlendiği kabul edilmektedir.

Bu nedenle, söz konusu suç, serbest hareketli bir suçtur. Bu suçun oluşabilmesi için, failin belirli bir amaç doğrultusunda hareket etmesi gerekmektedir. Suç tanımında, “hukuka aykırı olarak etkilemeye teşebbüs” unsuruna yer verildiğinden, suçun oluşabilmesi için, yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkileme girişiminin hukuka aykırı olması gerekir.

Bu itibarla, davanın tarafı olan ya da soruşturma veya kovuşturmanın süjesi olan kişilerin bu bağlamda taşıdıkları sıfatın gereği olarak hukuken kendilerine tanınan yetkiyi kullanmaları hâlinde, bir hukuka uygunluk sebebi olarak iddia ve savunma hakkının kullanılması söz konusu olduğu için, suç oluşmayacaktır.

Suç nasıl tamamlanır?

Yargı görevi yapanın, bilirkişi veya tanığın hukuka aykırı şekilde etkileme teşebbüsünde bulunulmasıyla suç tamamlanmış olur. Söz konusu suçun oluşması için, yargı görevi yapanın, bilirkişinin ya da tanığın hukuka aykırı olarak kendisine iletilen bu talebe icabet ederek herhangi bir karar vermesi veya işlem tesis etmesi veya gerçeğe aykırı mütalâa ya da beyanda bulunması gerekmez.

Etkilemeye teşebbüs edilen kişi, dava veya soruşturmanın bir süjesi olarak yargı görevi yapanlar ile bilirkişi veya tanık olması gerekmektedir. Yargı görevi yapan ibaresi, TCK 6. maddesinde tarif edilmiştir. Buna göre, yüksek mahkemeler ve adli, idari ve askeri mahkemeler üye ve hakimleri ile savcı ve avukatlar, yargı görevi yapan kişilerdir.

Bilirkişi ve tanık kavramlarından ise, ceza muhakemesi ile hukuk muhakemesindeki anlam ve içeriklerin anlaşılması gerekir. Mahkemelerde görev yapan tercümanlar da, bilirkişi kapsamı içinde değerlendirilmektedir.

Zamanaşımı

Bu suç için dava zamanaşımı süresi sekiz yıldır.

Görevli mahkeme

Bu suç için yargılama yapmaya görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir.

Yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs suçu avukat istanbul

Tüm hukuki danışmanlık ve talepleriniz için hukuk ofisimize ait 08504201155 numaralı hattımızdan bize ulaşabilir, randevu talebinde bulunabilirsiniz.

 

Önceki
Sonraki