Sınırdışı Deport Kararı Kaldırma Hakkında Genel Bilgiler

Sınırdışı Deport Kararı Kaldırma Hakkında Genel Bilgiler
Vatandaşlık Hukuku
Sınırdışı Deport Kararı Kaldırma Hakkında Genel Bilgiler

Sınırdışı deport kararı kaldırma işlemi nedir, sınırdışı kararı kim tarafından verilir?

Sınırdışı (deport) kararı, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 54. maddesinde belirtilen maddeleri ihlal eden yabancılar hakkında verilmektedir. Bu makalemizde sınırdışı (deport) kararı kaldırma işlemi hakkında bilgilere yer verilecektir. Bu madde uyarınca;

a)  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 59. maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilen kişiler (md.54/1-a),
b)  Terör örgütü veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olan kişiler (md.54/1-b),
c)  Türkiye ülkesine giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullanan kişiler (md.54/1-c),
ç)  Türkiye ülkesinde bulunduğu süre içinde geçimini meşru olmayan yollardan sağlayan kişiler (md.54/1-ç),
d)  Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturan kişiler (md.54/1-d),
e)   Vize ya da vize muafiyeti süresini on günden fazla aşan kişiler veya vizesi iptal edilen yabancılar (md.54/1-e),
f)  İkamet izinleri iptal edilen kişiler (md.54/1-f),
g)  İkamet izni bulunan ve bu sürenin sona erdiği tarihten itibaren kabul edilebilir bir gerekçesi olmaksızın ikamet izni süresini on günden fazla ihlal eden kişiler (md.54/1-g),
ğ)   Çalışma izni olmaksızın çalıştığı tespit edilen kişiler (md.54/1-ğ),
h)   Türkiye ülkesine yasal giriş ya da Türkiye ülkesinden yasal çıkış hükümlerini ihlal eden kişiler (md.54/1-h),
ı)   Hakkında Türkiye ülkesine giriş yasağı verilmesine rağmen Türkiye ülkesine geldiği tespit edilen kişiler (md.54/1-ı),
i)  Uluslararası koruma başvurusunda bulunan fakat bu başvurusu reddedilen kişiler, uluslararası korumadan hariç tutulan kişiler, uluslararası koruma başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen kişiler, uluslararası koruma başvurusunu geri çeken kişiler, uluslararası koruma başvurusu geri çekilmiş sayılan kişiler, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilen kişilerden haklarında verilen son karardan sonra 6458 Sayılı yasanın diğer hükümlerine göre Türkiye ülkesinde kalmak hakkı bulunmayan kişiler (md.54/1-i),
j)   İkamet izni uzatma başvurusu reddedilenler arasından, on gün içerisinde Türkiye ülkesinden çıkış yapmayan kişiler (md.54/1-j),
k) Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilen kişiler,
hakkında sınır dışı etme kararı alınır:

54. Maddesinin 1. fıkrası kapsamındaki kişiler

Ayrıca 54. maddenin birinci fıkrasının (b), (d) ve (k) bentleri kapsamında oldukları değerlendirilen uluslararası koruma başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler hakkında uluslararası koruma işlemlerinin her aşamasında sınır dışı etme kararı alınabilmektedir. Bazı yabancılar hakkında ise yasanın 54. maddesi kapsamında olsalar dahi haklarında sınır dışı (deport) kararı verilememektedir.

Hakkında sınırdışı (deport) kararı verilemeyecek yabancılar

a) Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunanlar

b) Ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik durumu nedeniyle seyahat etmesi riskli görülenler

c) Hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam etmekte iken sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkanı bulunmayanlar

ç) Mağdur destek sürecinden yararlanmakta olan insan ticareti mağdurları

d) Tedavileri tamamlanıncaya kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları

Sınırdışı (deport) kararı alınan kişiler hakkında, bahsi geçen sınır dışı etme kararında belirtilmesi kaydı ile, Türkiye’yi terk edebilmeleri için 15 günden az olmamak üzere otuz güne kadar süre tanınmaktadır. Fakat, kaçma ve kaybolma riski bulunanlar, yasal giriş veya yasal çıkış kurallarını ihlal edenler, sahte belge kullananlar, asılsız bir takım belgelerle ikamet izni almaya çalışanlar veya aldığı tespit edilenler ile kamu düzeni, kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturan kişilere bu süre tanınmamaktadır.

Sınır dışı (deport) etme kararı, yalnızca valilikler tarafından alınabilmektedir. 

54. madde kapsamında yakalanan yabancının durumu ne olacaktır?

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 54. maddesi kapsamındaki yabancıların, kolluk gücü tarafından yakalanması halinde, bu durum, ilgili kişiler hakkında bir karar verilmek üzere ivedi olarak valiliğe bildirilmektedir. Yaklanan bu kişiler arasından hakkında sınır dışı etme kararı verilmesi gerektiği değerlendirmesinde bulunulanlar hakkında sınır dışı etme kararı valilik tarafından alınmaktadır. Ancak değerlendirme ve karar süresi her halükarda kırk sekiz saati geçemez.

Haklarında sınır dışı etme kararı verilen yabancılar arasından kaçma ve kaybolma riski bulunan, Türkiye ülkesine giriş veya çıkış kurallarını ihlal eden, sahte veya asılsız belge kullanan, kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye ülkesinden çıkış yapmaları için verilen süreye uymayan, kamu düzeni, kamu güvenliği ya da kamu sağlığı anlamında tehdit oluşturan yabancılar hakkında ise valilik tarafından idari gözetim kararı verilir. Haklarında idari gözetim kararı verilen yabancılar, yakalamayı yapan kolluk güçlerince geri gönderme merkezlerine kırk sekiz saat içinde teslim edilmektedir.

Geri gönderme merkezlerindeki süreç nasıl işleyecektir?

Geri gönderme merkezinde bulunan yabancı için idari gözetim süresi altı ayı geçememektedir. Ancak bahsettiğimiz bu süre, sınır dışı işlemlerinde yabancının iş birliğinde bulunmaması ya da ülkesi ile ilgili doğru bilgi ya da belgeleri vermemesi nedeniyle tamamlanamamış olması halinde, en fazla altı ay daha uzatılabilecektir. İdari gözetimin devamı halinde bunun bir zaruret olup olmadığı, valilik tarafından her ay düzenli olarak değerlendirilir. Gerek görüldüğünde ise otuz günlük süre beklenilmez. İdari gözetimin devamı için zaruret görülmeyen yabancılar hakkındaki idari gözetim derhal sonlandırılır. Bu yabancı kişiler için, belli bir adreste ikamet etme, belirlenecek şekil ve sürelerde bildirimde bulunma gibi bazı idari yükümlülükler getirilebilmektedir.

İdari gözetim kararı, idari gözetim süresinin uzatılması ve her ay düzenli olarak yapılan değerlendirmelerin sonuçları, gerekçesi ile birlikte yabancı kişiye veya yasal temsilcisine veya avukatına tebliğ edilmektedir. Bununla birlikte, idari gözetim altına alınan kişinin bir avukat tarafından temsil edilmemesi halinde, kişinin kendisi veya yasal temsilcisi, kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgilendirilmektedir.

Hakkında idari gözetim kararı verilen yabancı nerede tutulur?

Hakkında idari gözetim kararı verilen yabancı kişi, geri gönderme merkezinde tutulmaktadır.

Hakkında idari gözetim kararı verilen yabancı ne yapabilir?

İdari gözetim altına alınan yabancının kendisi yasal temsilcisi veya avukatı, idari gözetim kararına karşı sulh ceza hakimine başvurma hakkına sahiptir. Ancak yapılan bu başvuru, idari gözetimi durdurmamaktadır. İtiraz başvuru dilekçesinin idareye verilmesi halinde, ilgili dilekçe idare tarafından yetkili sulh ceza hakimine hemen ulaştırılır. Sulh ceza hakimi ise yasaya göre bu incelemeyi beş gün içinde sonuçlandırır. Sulh ceza hakiminin bu konudaki kararı kesindir. İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi veya avukatı, idari gözetim şartlarının ortadan kalktığı veya değiştiği iddiası ile bu hususta yeniden sulh ceza hakimine başvurmak hakkına sahiptir.

Geri gönderme merkezinde yabancılara sağlanan imkanlar nelerdir?

Geri gönderme merkezlerinde yabancılara sağlanan imkanlar;

a) Yabancı tarafından ücreti karşılanamayan acil ve temel sağlık hizmetleri ücretsiz verilmektedir,

b) Yabancı kişinin; yakınlarına, notere, yasal temsilciye ve avukatına erişme ve bunlarla görüşme yapabilme, ayrıca telefon hizmetlerine erişme imkanı sağlanmaktadır,

c) Yabancı kişiye; ziyaretçileri, vatandaşı olduğu ülke konsolosluk yetkilisi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği görevlisiyle görüşebilme imkanı sağlanmaktadır,

ç) Çocukların yüksek yararları gözetilir, ailelerin ve refakatsiz çocukların ayrı yerlerde barındırılması sağlanır,

d) Çocukların eğitim ve öğretimden yararlandırılmaları hususunda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerekli tedbirler alınır.

(2) Göç alanında uzmanlığı bulunan ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcileri de, bu konuda alınacak izinle birlikte geri gönderme merkezlerini ziyaret edebilmektedir.

Geri gönderme merkezinde tutulan yabancının sınırdışı (deport) edilmesine karar verilmesi halinde yapılacaklar nelerdir?

Geri gönderme merkezinde tutulan yabancılar, haklarında sınırdışı (deport) kararı verilmesi sonrası bu konuda yetkili kolluk birimleri tarafından sınır kapılarına götürülmektedir. Geri gönderme merkezlerine sevk edilmeden sınır dışı edilecek olan yabancılar hakkında da Genel Müdürlük taşra teşkilatının koordinasyonu ile yine kolluk birimlerince sınır kapılarına götürülmektedir.

Sınırdışı deport kararı kaldırma konusu ile ilgili olarak sınırdışı edilen yabancının seyahat masrafları kim tarafından karşılanır?

Hakkında sınırdışı (deport) kararı verilen yabancıların seyahat masrafları kendileri tarafından karşılanır. Ancak kişinin bu masrafları karşılayacak durumda olmaması halinde masrafların eksik kalan kısmı veya tamamı Genel Müdürlük bütçesinden ödenmektedir. Ancak bu masrafların ileride geri ödenmemesi halinde, daha önce hakkında sınır dışı kararı verilen yabancının Türkiye’ye girişine izin verilmeyebilecektir.

Yabancı kişilerin pasaportları veya sair belgeleri, sınır dışı edilinceye kadar tutulabilir ve sınır dışı işlemlerinde kullanılmak üzere biletleri paraya çevrilebilmektedir. Ülkemizde bulunan gerçek ya da tüzel kişiler, kalışlarını veya ülkelerine dönüşlerini garanti ettikleri yabancı kişilerin sınır dışı edilmesi halindeki masraflarını ödemekle yükümlüdür. Yabancıyı izinsiz çalıştıran işveren veya işveren vekillerinin, yabancının sınır dışı edilme işlemleri konusundaki yükümlülükleri hakkında 4817 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanmaktadır.

Hakkında sınırdışı (deport) kararı verilen yabancı ne yapabilir? Sınırdışı deport kararı kaldırma itirazı nasıl yapılır?

Hakkında sınır dışı (deport) kararı verilen yabancı, kendisi hakkında verilen bu karara istinaden kendisi, yasal temsilcisi ya da avukatı kanalı ile kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde idare mahkemesine başvurabilmektedir. Mahkemeye yapılan başvurular 15 gün içinde sonuçlandırılmakta olup mahkemenin bu konuda vermiş olduğu karar kesindir. Bu durumda yargı yoluna başvurulması halinde yargılama sonuçlanıncaya kadar yabancının sınır dışı edilmesi mümkün değildir. Bu konuda bir Avukattan yardım alınması işlemlerinizin sağlıklı yürütülmesi ihtimalini artıracaktır.

Sınırdışı deport kararı kaldırma avukatı istanbul

Her türlü sınır dışı (deport) kararına itiraz, sınırdışı deport kararı kaldırma, idari gözetim kararına itiraz, vatandaşlık, deport kararına itiraz dilekçesi örneği, sınırdışı kararına itiraz dilekçesi örneği, sınırdışı kararına itiraz süresi, sınırdışı edilme cezası, göç idaresi itiraz dilekçesi, deport kaldırma avukatı, Azerbaycan deport kararı kaldırma,  Kazakistan deport kararı kaldırma, Türkmenistan deport kararı kaldırma, Tacikistan deport kararı kaldırma, Özbekistan deport kararı kaldırma, Kırgızistan deport kararı kaldırma ve bu konularla ilgili tüm talepleriniz ile ilgili olarak Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisimize ait 08504201155 numaralı hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

 

 

Önceki
Sonraki