Mirasın Reddi (Reddi Miras) Hakkında Genel Bilgiler

Mirasın Reddi (Reddi Miras) Hakkında Genel Bilgiler
Miras Hukuku
Mirasın Reddi (Reddi Miras) Hakkında Genel Bilgiler

Mirasın reddi (reddi miras) nasıl yapılır?

Yazımızda mirasın reddi (reddi miras) hakkında faydalı bir kaç bilgiye yer vermek istiyoruz. Hukukumuzda, yasal ve atanmış mirasçılara mirası reddetme hakkı tanınmıştır. Bu husus, Türk Medeni Kanunu 605. maddesinde açıkça belirtilmiştir.

Ölümü tarihinde miras bırakanın (murisin) ödemeden aczinin açıkça belli yahut resmen tespit edilmiş olması durumunda, miras reddedilmiş sayılır. Mirasın reddi (reddi miras) talebi başvurusu mahkemeye yapılmalıdır. Bu mahkeme, sulh hukuk mahkemesidir.

Yasada da bu durum açıkça belirtilmiş, mirasın reddinin, mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılacağı ifade edilmiştir. Ret beyanı kayıtsız ve şartsız olmalıdır. Sulh hakimi tarafından sözlü veya yazılı ret beyanı bir tutanakla tespit edilir.

Reddi mirasa ilişkin süresi içinde yapılmış olan beyan, mirasın açıldığı yerin sulh mahkemesi tarafından özel kütüğüne yazılır ve mirası reddeden mirasçıya, dilediği takdirde reddi gösteren bir belge verilir.

Reddi miras süresi nedir?

Yasa mirasın reddi için 3 aylık bir süre belirlemiştir. Buna göre mirasın, üç ay içinde reddolunması mümkündür. Mirasın reddi süresi;

  • Yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe miras bırakanın ölümünü öğrendikleri,
  • Vasiyetname ile atanmış mirasçılar için miras bırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği,

tarihten itibaren işlemeye başlar.  Koruma önlemi olarak terekenin yazımı halinde mirası ret süresi, yasal ve atanmış mirasçılar için yazım işleminin sona erdiğinin sulh hakimi tarafından kendilerine bildirilmesi ile başlar.

Ret hakkının mirasçılara geçmesi

Mirasçının mirası reddetmeden ölmesi halinde kanunumuz mirasçının ret hakkının kendi mirasçılarına geçmesine imkan tanımıştır.

Yasa uyarınca bu mirasçılar için mirası ret süresi, kendilerinin miras bırakanına mirasın geçtiğini öğrendikleri tarihten başlar. Bununla birlikte bu süre, kendilerinin miras bırakanından geçen mirasın reddi için mirasçıya tanınan süre dolmadıkça sona ermeyecektir.

Mirasın reddi ile birlikte mirasın daha önce mirasçı olmayanlara geçmesi halinde; bunlar için ret süresi, önceki mirasçılar tarafından mirasın reddedildiğini öğrendikleri tarihten işlemeye başlar.

Mirası reddetmeme durumunda ne olur, mirası reddetmemenin (kabulün) sonuçları

Mirasın reddi için öngörülen yasal süre içerisinde mirası reddetmeyen mirasçı, mirası kayıtsız şartsız kazanmış olacaktır.

  • Ret süresi sona ermeden mirasçı olarak tereke işlemlerine karışan,
  • Terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan veya murisin işlerinin yürütülmesi için gerekli olanın dışında işler yapan,
  • Tereke mallarını gizleyen veya kendisine maleden,

mirasçı, mirası reddedemez. Zamanaşımı yahut hak düşürücü sürelerin dolmasına engel olmak adına dava açılması ve cebri icra takibi yapılması, mirasın reddi hakkını ortadan kaldırmaz.

Mirasçılardan birinin mirası reddi

Mirasçılardan yalnızca birinin mirası reddi durumunda ne olur sorusu miras hukukunda merak edilen konular arasında yer almaktadır. Yasa uyarınca yasal mirasçılardan birinin mirası reddetmesi durumunda onun payı, miras açıldığı zaman kendisi sağ değilmiş gibi, diğer hak sahiplerine geçer.

Mirası reddetmiş olan atanmış mirasçının payı, miras bırakanın ölüme bağlı tasarrufundan arzusunun başka türlü olduğu anlaşılmadıkça, murisin en yakın yasal mirasçılarına kalır.

Mirasçının alt soyunun tamamının mirası reddetmesi durumunda, bunların payı sağ kalan eşe geçer.

Mirasın reddi (reddi miras) süresinin uzatılması

Önemli nedenlerin varlığı durumunda sulh hakimi tarafından, yasal ve atanmış mirasçılara tanınmış olan mirasın reddi süresi uzatılabilir, yahut yeni bir süre tanınabilir.

Mirasın reddi (reddi miras) avukatı istanbul

Mirasın reddi (reddi miras) konusundaki detaylı bilgiler ve hukuki danışmanlık hizmetlerimiz için Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi 08504201155 iletişim hattımızdan hukuk ofisimize ulaşabilirsiniz.

Önceki
Sonraki