Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?
Kira Hukuku
Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Kira sözleşmesi nasıl hazırlanır, iyi bir kira sözleşmesi nasıl olmalı?

Kira sözleşmesi nasıl hazırlanır sorusunun cevabı hem çok kolay hem de çok zor olabilir. Zira iyi hazırlanan bir kira sözleşmesi sizi ileride çıkması muhtemel bir çok sorundan uzak tutabileceği gibi kötü ve alelade şekilde hazırlanmış bir kira sözleşmesi beraberinde bir çok sorunu da getirebilir. Bu nedenle yazımızda bu soruyu çeşitli ihtimalleri değerlendirerek ve genel bilgiler vererek cevaplandırmaya çalışacağız.

Kira sözleşmesi, Türk Borçlar Yasasında kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını ya da kullanma ile birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık tarafların aralarında kararlaştırdıkları kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme olarak tanımlanmaktadır.

Kira sözleşmesinin avukat tarafından hazırlanması zorunluluğu bulunmamasına rağmen avukat tarafından hazırlanan kira sözleşmesi, içeriğinde bulunabilecek pek çok eksiği ortadan kaldıracağı gibi kiraya vereni ileride karşılaşabileceği pek çok sorundan da korur. Aynı zamanda kira sözleşmesinin takibinin ve danışmanlığının bir avukat tarafından yapılması, doğru zamanda doğru ve hızlı müdahalenin yapılması açısından önemlidir.

Bu durum özellikle kira sözleşmesi nedeniyle taşınmazın tahliyesi ve ödenmeyen kira bedellerinin icra yoluyla tahsili aşamasında kendisini göstermektedir. Sürecin bu konuda uzman bir avukat tarafından takibi, sonuç alma ihtimalini güçlendireceği gibi aynı zamanda hızlandıracağı konusunda kuşku yoktur.

Taşınmazı kiraya veren taraf, kiralananı, kararlaştırılan tarihte, sözleşmede amaçlanan kullanıma elverişli bir durumda teslim etme ve sözleşme süresince bu durumda bulundurmakla yükümlüdür. Bu hükmün, konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı aleyhine değiştirilemeyeceği Borçlar Kanunu 301. maddesinde açıkça belirtilmiştir.

Kira sözleşmesi içeriğinde neler bulunmalıdır?

Kira sözleşmesi içeriğinde tarafların adı soyadı, TC kimlik numaraları ve adresleri ile kiralanan taşınmazın adresi

Her şeyden evvel kira sözleşmesi tarafların adı soyadı, TC kimlik numaraları ve adreslerini ihtiva etmelidir. Zira kira sözleşmesi kaynaklı bir sorun çıkması durumunda taraflarca ilk başvurulacak şey, yazılı bildirim ya da tebligatlar açısından birbirlerinin adresidir. Bu bağlamda iletişim bilgileri de sorunun hızlı çözümlenmesi açısından önem taşımaktadır.

Aynı zamanda kiralanan taşınmazın adresinin de kira sözleşmesinde yer alması, hangi taşınmazın kiralandığının tespiti açısından da önem taşımaktadır. Kimlik fotokopilerinin (varsa kefilin de) kira sözleşmesine eklenmesi, tarafların birbirlerine duyacağı güven ve gerektiği takdirde alacakları aksiyon açısından önem taşır.

Kira sözleşmesi imza tarihi, başlangıç ve sona erme (bitiş) tarihi

İletişim bilgileri dışında kira sözleşmesinde bulunması gereken bir başka içerik, kira sözleşmesinin imzalandığı tarih, kiranın başlangıç ve sona erme tarihidir. Kira sözleşmesinin başlangıç ve bitiş tarihi, tarafların birbirlerine karşı pek çok yükümlülüğü açısından baz alınacak tarih olduğu gibi aynı zamanda taşınmazın tahliyesi açısından oldukça önemlidir.

Kira bedeli (aylık – yıllık)

Aylık ve yıllık kira bedeli, kira sözleşmesinde mutlak surette bulunması gereken hususlardan bir diğeridir. Nitekim kiracının kiraya verene karşı sorumluluğunun ve kira bedelinin artış oranı buna göre belirleneceğinden bir diğer önemli madde budur. Bununla birlikte açıklanan bedelin hangi şartlarda ve hangi tarihler arasında ödenmesi gerektiği kira sözleşmesi içeriğinde mutlaka bulunması gerekli konulardan biridir.

Kira artış oranı

Kira artış oranının da kira sözleşmesinde mutlak surette bulunması gerekir. Kira bedeline hangi oran üzerinden artış yapılacağı bu oran üzerinden belirlenir. Kira artış oranı, son zamanlarda oldukça değişken bir yapıya sahip olduğundan bu oranın da güncel hali ile kira sözleşmesinde yer alması bu nedenle çıkabilecek sorunların da önüne geçecektir.

Kiralananın cinsi, ne olarak kullanılacağı

Kiralanan taşınmazın hangi amaçla ve ne şekilde kullanacağı bilgisi de kira sözleşmesinde yer almalıdır. Bu madde, kiralanan taşınmazın farklı bir amaçla kullanıldığı durumlarda sözleşmeye aykırılık olarak değerlendirileceğinden kira sözleşmesinde yer alması gereken konulardan biridir.

Depozito (güvence) bedeli

Taşınmazın kiralanması karşılığında ileride iade edilmek üzere alınan depozito (güvence) bedelinin miktarı da kira sözleşmesine yazılmalıdır. Kira sözleşmesinin feshi halinde sözleşmede yer alan şartlara göre bu bedelin hangi şartlarda ve nasıl iade edileceğinden önce bedelin miktarı, hangi tarihte teslim alındığı ya da alınacağı veya hangi hesap numarasına yatırılacağı gibi açıklamaların yazılması, bu konuda ortaya çıkabilecek problemleri önemli ölçüde ortadan kaldıracaktır. Bundan sonra elbette depozito bedeline ilişkin diğer açıklamalar da kira sözleşmesine eklenmelidir.

Banka hesap numarası

Yasal dayanağı 213 Sayılı VUK (Vergi Usul Kanunu) ve Gelir Vergisi Genel Tebliği olan;

  • Konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde, haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenlerin,
  • İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracılar,

için kira bedellerinin banka ya da PTT yolu ile ödenmesi zorunluluğu getirildiğinden kira bedelinin hangi hesap numarası yatırılması gerektiği kira sözleşmesi şartlarına eklenmelidir.

Aidat, elektrik, su, doğalgaz ödemeleri, diğer ödemeler ve abonelik şartları

Kiraya verilen taşınmazın aidat bedelinin kim tarafından ödeneceği kira sözleşmesinde açık bir şekilde belirtilmelidir. Aynı zamanda elektrik, su, doğalgaz ödemelerinin ne suretle ödeneceği, taşınmaza dair aboneliklerin hangi şartlarda ve süreler içinde yapılması gerekliliği, taşınmazın tahliyesi zamanında bununla ilgili nasıl bir süreç izleneceği gibi açıklamalar da kira sözleşmesinde yer alması gereken bilgiler arasında yer alır.

Kiralanan taşınmaza ait demirbaşlar ve tadilat

Kira sözleşmesinin hazırlandığı ve imzalandığı tarihte taşınmazla birlikte kiracıya teslim edilen taşınmazlar, kira sözleşmesi içeriğinde bulunmalıdır. Bununla birlikte kiracı tarafından taşınmaza yapılacak tadilatlar, eklentiler ve tamirata ilişkin hususların da kira sözleşmesi içeriğine eklenmesi bu hususlarda ileride çıkabilecek muhtemel uyuşmazlıkların önlenmesi konusunda yardımcı olabilecektir.

Tarafların ve varsa kefilin imzası

Kira sözleşmesinde bulunması gereken en önemli unsurlardan bir tanesi de tarafların ve varsa kiracının kefilinin imzasıdır. Bu imzalar, kira sözleşmesinin geçerliliği ve tarafların sözleşmede açıklanan sorumluluklarının belirlenmesi açısından önem taşımakta olup kira sözleşmesinin her sayfasında bulunmalıdır.

Yukarıdaki açıklamalar, kira sözleşmesinin geneline ilişkin önemli bazı konulara değinmek amacı ile yapılmıştır. Bu kapsamda detaylı ve özel diğer bir kısım şartları içeren kira sözleşmelerinin hazırlanması, takibi ve özel hukuki danışmanlık hizmetleri için hukuk ofisimizle irtibata geçilmesi tavsiye olunur.

Kira sözleşmesi avukat istanbul

Kira sözleşmesi hazırlanması, kira sözleşmelerinin ve kira alacaklarının takibi ve icrası ile ilgili tüm hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti taleplerinizle ilgili olarak hukuk ofisimize ait 08504201155 numaralı hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Önceki
Sonraki