Gözaltı Süresi ve Gözaltı Hakkında Genel Bilgiler

Gözaltı Süresi ve Gözaltı Hakkında Genel Bilgiler
Ceza Muhakemesi Hukuku
Gözaltı Süresi ve Gözaltı Hakkında Genel Bilgiler

Gözaltı süresi nedir?

Yazımızda en çok merak edilen konular arasında yer alan gözaltı süresi ve gözaltı hakkında genel bilgilere yer vereceğiz. Yakalanan kişinin, Cumhuriyet Savcılığı tarafından bırakılmaması halinde, soruşturmanın tamamlanması için gözaltına alınmasına karar verilebilir.

Gözaltı süresi, yakalama anından itibaren yirmi dört saati geçemez. Bu süreye yakalanan kişinin yakalama yerine en yakın hakim ya da mahkemeye gönderilmesi için zorunlu olan süre dahil değildir. Yakalanan kimsenin yakalama yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilme için zorunlu süre ise on iki saatten fazla olamayacaktır.

Yasaya göre gözaltına alma, bu tedbirin soruşturma yönünden zorunlu olmasına ve kişinin suç  işlediği şüphesini ortaya koyan somut delillerin varlığına bağlıdır.

Kişi en geç kırk sekiz saat, toplu olarak işlenen suçlarda ise dört gün içerisinde hakim önüne çıkarılır. 

Gözaltı süresinin uzatılması

Toplu olarak işlenen suçlarda, delillerin toplanmasındaki zorluk ya da şüpheli sayısının çokluğu nedeni ile; Cumhuriyet savcısı tarafından gözaltı süresinin, her defasında bir günü geçmemek üzere, üç gün süreyle ile uzatılmasına yazılı olarak emir verilebilir. Gözaltı süresinin uzatıldığına dair emir, gözaltına alınan kişiye derhal tebliğ edilir.

Suçüstü halleri ile sınırlı olmak kaydıyla; kişi hakkında aşağıda saymış olduğumuz suçlarla ilgili olarak, mülki amirlerce belirlenecek kolluk amirleri tarafından yirmi dört saate kadar, şiddet olaylarının yaygınlaşması suretiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına neden olabilecek toplumsal olaylar sırasında ve toplu olarak işlenen suçlarda kırk sekiz saate kadar gözaltına alınma kararı verilebilir.

a) Toplumsal olaylar sırasında işlenen cebir ve şiddet içeren suçlar,

b) 26/09/2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;

1- Kasten öldürme (TCK md. 81,82), taksirle öldürme (TCK md. 85),

2- Kasten yaralama (TCK md. 86, 87),

3- Cinsel saldırı (TCK md. 102),

4- Çocukların cinsel istismarı (TCK md. 103),

5- Hırsızlık (TCK md. 141,142),

6- Yağma (TCK md. 148,149),

7- Uyuşturucu ya da uyarıcı madde imal ve ticareti (TCK md. 188),

8- Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma (TCK md. 195),

9- Fuhuş (TCK md. 227),

10- Kötü muamele (TCK md. 232),

c) 12/04/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda yer alan suçlar,

d) 06/10/1983 tarih ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 33. maddesi birinci fıkrasının (a) bendinde açıklanan suçlar,

e) 10/06/1949 tarih ve 5442 sayılı il İdaresi Kanunu’na dayanılarak ilan edilen sokağa çıkma yasağını ihlal etme,

f) 21/03/2007 tarih ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3. maddesinde açıklanan suçlar.

Gözaltına alma nedeninin ortadan kalkması

Gözaltına alma nedeninin ortadan kalkması durumunda ya da yürütülen işlemlerin tamamlanması üzerine derhal ve her halde en geç yukarıda açıklamış olduğumuz sürelerin sonunda Cumhuriyet savcısına, yapılan işlemler hakkında bilgi verilerek Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda hareket edilir.

Yakalama, gözaltına alma, gözaltı süresinin uzatılmasına itiraz

  • Yakalama işlemine,
  • Gözaltına alma,
  • Gözaltı süresinin uzatılmasına,

dair Cumhuriyet savcısının yazılı emrine karşı;

  • Yakalanan kişi,
  • Müdafii veya kanuni temsilcisi,
  • Eşi,
  • Birinci veya ikinci derecede kan hısımı,

kişinin hemen serbest bırakılmasını sağlamak için sulh ceza hakimine başvurabilir. Sulh ceza hakimi evrak üzerinde yapacağı inceleme neticesinde derhal ve nihayet yirmi dört saatlik süre dolmadan başvuruyu sonuçlandırır. Yapılacak inceleme sonucunda yakalama, gözaltına alma veya gözaltı süresini uzatmanın yerinde olduğu kanaatine varılırsa başvuru reddedilir veya yakalananın derhal soruşturma evrakı ile Cumhuriyet Savcılığında hazır bulundurulmasına karar verilir.

Yeniden yakalama kararı

Gözaltı süresinin dolması ya da sulh ceza hakiminin vereceği karar üzerine serbest bırakılan kişi hakkında yakalamaya neden olan fiille ilgili olarak yeni ve yeterli delil elde edilmediği sürece ve Cumhuriyet savcısının kararı olmadıkça bir daha aynı nedenle yakalama işlemi uygulanamaz.

Gözaltına alınan kişi, bırakılmazsa, en geç açıklamış olduğumuz sürelerin sonunda sulh ceza hakimi önüne çıkarılıp sorguya çekilir. Sorguda müdafii de hazır bulunur.

Gözaltı süresi itiraz avukat istanbul

Yakalama, gözaltı süresi itiraz avukat istanbul, gözaltına alma, gözaltı süresinin uzatılmasına itiraz ile ilgili hukuki hizmetlerimiz için Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ait 08504201155 numaralı iletişim hattımız üzerinden hukuk ofisimizle iletişim kurabilirsiniz.

Sonraki