İskan (Yapı Kullanma İzni) Nedir Nasıl Alınır Genel Bilgiler

İskan (Yapı Kullanma İzni) Nedir Nasıl Alınır Genel Bilgiler
İmar Hukuku
İskan (Yapı Kullanma İzni) Nedir Nasıl Alınır Genel Bilgiler

İskan (yapı kullanma izni) nedir?

İskan (yapı kullanma izni), belediyeler tarafından yapımı tamamlanmış olan yapılar için verilen oturma ve kullanma iznidir.

Yapının tamamıyla bitirilmesini takiben tamamı için, kısmen kullanılması mümkün olan kısımları tamamlandığı durumda bu kısımlarının kullanılabilmesi için inşaat ruhsatını veren belediye, valilik bürolarından, 3195 sayılı İmar Kanunu 27. maddesi uyarınca ruhsata tabi olmayan yapıların tamamen ya da kısmen kullanılabilmesi içinse ilgili belediye ve valilikten izin alınması zorunludur.

Mal sahibinin müracaatı üzerine, bu hususta başvuruda bulunulan yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu, yapının fen açısından kullanılmasına herhangi bir engel görülmediğinin tespiti gerekir.

İmar Kanunu uyarınca belediyeler, valilikler mal sahiplerinin iskan başvurularını en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırmak zorundadır. Aksi durumda bu sürenin sonunda yapının tamamının veya biten kısmının kullanılmasına izin verilmiş sayılır.

İmar Kanunu uyarınca verilen yapı kullanma izni, yapının sahibini kanuna, ruhsat ve eklerine riayetsizlikten doğacak mesuliyetten kurtarmayacağı gibi her türlü vergi, resim ve harç ödeme yükümlülüğünden de kurtarmayacaktır.

İskan (yapı kullanma izni) alınmazsa ne olur?

İmar Kanunu uyarınca inşaatın bitme günü, kullanma izninin verildiği tarih olarak kabul edilmiştir. Buna göre;

Kullanma izni verilmeyen veya alınmayan yapılar, bu izin alınıncaya dek elektrik, su ve kanalizasyon hizmetlerinden ve tesislerinden faydalandırılmaz. Ancak, kullanma izni alan bağımsız bölümler bu hizmetlerden istifade ettirilir.

Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan yapıların durumu

3195 sayılı İmar Kanunu uyarınca;

  • Ruhsat alınmadan yapıya başlandığının,
  • Ruhsat ve eklerine veya ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılarda projelerine ve ilgili mevzuatına aykırı yapı yapıldığının,

ilgili idare tarafından tespiti, fenni mesulce tespiti ve ihbarı ya da herhangi bir şekilde böyle bir durumun haber alınması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Ardından yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur.

Yapının imar mevzuatına aykırı olduğuna dair bilgi, tapu kayıtlarının beyanlar hanesine kaydedilmek üzere ilgili idare tarafından ilgili tapu dairesine en geç yedi gün içerisinde yazılı olarak bildirilir. Bu aykırılığın giderildiğine dair ilgili idare tarafından tapu dairesine bildirim yapılmadan, beyanlar hanesindeki bu kayıt kaldırılamaz.

Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılması ile yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir nüshası mahalle muhtarına bırakılır. İlgili tebligatın bir nüshası da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilir.

Tebliğden itibaren en geç bir ay içerisinde yapı sahibinin, yapısını ruhsata uygun hale getirmesi veya ruhsat alarak, belediye – valilikten mühürün kaldırılmasını talep etmesi gerekir.

Ruhsata aykırılığın giderilmesi ve ruhsat iptali

Ruhsata aykırılık bulunan yapıda;

  • Bu aykırılığın giderildiğinin,
  • Ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğunun,

yapılacak inceleme neticesinde anlaşılması halinde mühür, belediye veya valilikçe kaldırılarak inşaatın devamına izin verilir.

Aksi durumda, ruhsat iptal edilir. Ruhsata aykırı ya da ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını takiben, belediye veya valilik tarafından yıktırılır ve bu masraf yapı sahibinden tahsil edilir.

Yapı tatil tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren bir ay içerisinde;

  • Yapı sahibi tarafından yapının ruhsata uygun hale getirilmediğinin veya ruhsat alınmadığının ilgili idaresince tespit edilmesine rağmen iki ay içinde hakkında yıkım kararı alınmayan yapılar,
  • Hakkında yıkım kararı alınmış olmasına rağmen altı ay içinde ilgili idaresince yıkılmayan yapılar,

yıkım maliyetleri döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere Bakanlık tarafından yıkılabilir veya yıktırılabilir. Yıkım maliyetleri %100 fazlası ile ilgili idaresinden tahsil edilir.

Bu şekilde tahsil edilememesi durumunda ilgili idarenin 5779 sayılı yasa gereğince aktarılan paylarından kesilerek tahsil olunur. Tahsil edilen bu tutarlar, Bakanlığın döner sermaye işletmesi hesabına gelir olarak kaydedilir.

İdare tarafından ruhsata bağlanamayacağı veya aykırılıkların giderilemeyeceği tespit edilen yapıların ruhsatı İmar Kanunu 32. maddesinin üçüncü fıkrasında açıklanan bir aylık süre beklenmeksizin iptal edilir ve mevzuata aykırı imalatlar hakkında aynı maddenin beşinci fıkrası hükümleri uygulanır.

İskan alma avukatı istanbul hakkında nasıl hukuki danışmanlık hizmeti alabilirim?

İmar kanunundan kaynaklanan tüm uyuşmazlıklar ve iskan hakkındaki hukuki sorunlarınızla ilgili avukat ve hukuki danışmanlık hizmetleri için hukuk ofisimize ait 08504201155 numaralı iletişim hattımızı arayarak bize ulaşabilirsiniz.

 

Önceki
Sonraki